Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 21. maija sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Reģ. nr.259) Dok. nr.752, 752A ) un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Indulis Emsis

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā

"Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.; 2002, 5.nr.) šādus grozījumus:

  1. Aizstāt 2.panta sestajā daļā vārdus "likumā "Par uzņēmējdarbību"" ar vārdiem "Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 27.panta pirmajā daļā".
  2. Izteikt 6.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
  3. "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas apmēru nosaka Privatizācijas aģentūra vai attiecīgās pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome."

  4. Aizstāt 7.panta sestajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieka" ar vārdiem "ekonomikas ministra".
  5. 8.pantā:
  6. papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "Privatizācijas aģentūra" ar vārdiem "likumā noteiktajā kārtībā, kā arī izmantojot šajā likumā noteiktās tiesības un pienākumus";

   aizstāt ceturtās daļas 1.punktā vārdus "valsts pilnvarniekiem uzņēmējsabiedrībās, Valsts statistikas komitejas" ar vārdiem "valsts kapitāla daļu turētājiem, Centrālās statistikas pārvaldes";

   svītrot ceturtās daļas 3.punktā vārdus "un valsts pilnvarniekiem uzņēmējsabiedrībās".

  7. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
  8. "1. Privatizācijas aģentūras darbību pārrauga un valdes darbību kontrolē Ministru kabineta iecelta padome, kas tiek izveidota un darbojas saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" un likumu "Par akciju sabiedrībām". Padomes locekļu skaitu un sastāvu nosaka Ministru kabinets. Privatizācijas aģentūras kapitāla daļu turētājs ir Ekonomikas ministrija. Valsts īpašuma privatizāciju pārrauga ekonomikas ministrs, kurš ir arī Privatizācijas aģentūras akciju turētāja pārstāvis un Privatizācijas aģentūras padomes priekšsēdētājs. Privatizācijas aģentūras ģenerāldirektoru pēc ekonomikas ministra ierosinājuma ieceļ amatā Ministru kabinets."

  9. Aizstāt 10.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "Korupcijas novēršanas likums" ar vārdiem "likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"".
  10. Aizstāt 11.panta piektajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieka" ar vārdiem "ekonomikas ministra".
  11. Aizstāt 11.1 panta otrajā daļā vārdus "valsts pilnvarnieka" ar vārdiem "akcionāru sapulces".
  12. Aizstāt 11.2 panta otrajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieka" ar vārdiem "ekonomikas ministra".
  13. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
  14. "1. Privatizācijas aģentūra attiecībā uz pārņemto valsts īpašuma objektu pilda tās funkcijas, kas likumā "Latvijas Republikas likums par valsts uzņēmumu" noteiktas ministrijām, kā arī darba devēja funkcijas attiecībā uz direktoru."

  15. Izteikt 31.panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
  16. "Lēmumu pieņem attiecīgās pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome."

  17. Izteikt 32.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
  18. "1. Pēc tam, kad pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome ir pieņēmusi lēmumu par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai, šā objekta privatizācija uzskatāma par uzsāktu."

  19. Izteikt 34.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
  20. "Pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome ir tiesīga šo termiņu pagarināt vai atjaunot."

  21. 41.pantā:
  22. izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

   "1. Iesniegtie pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projekti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa izbeigšanās jāizskata pilsētas domei, rajona padomei, pagasta padomei vai novada domei, piedaloties privatizācijas subjektam un privatizējamā objekta pārstāvjiem, kā arī šā objekta darbinieku arodbiedrības pārstāvim vai darbinieku pilnvarotam pārstāvim, vai darbiniekiem, un jāpieņem lēmums par viena iesniegtā privatizācijas projekta apstiprināšanu vai jānosaka jauns privatizācijas projektu iesniegšanas termiņš, vai arī jāuzdod privatizācijas komisijai izstrādāt savu objekta privatizācijas projektu.";

   izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

   "5. Pilsētas domes, rajona padomes, pagasta padomes vai novada domes lēmumu par privatizācijas projekta apstiprināšanu var apturēt ekonomikas ministrs mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, ja privatizācijas projekts neatbilst normatīvo aktu prasībām.

   6. Pilsētas domes, rajona padomes, pagasta padomes un novada domes lēmumus, kā arī ekonomikas ministra rīkojumus privatizācijas jautājumos var pārsūdzēt tiesā."

  23. Izteikt 43.panta otro daļu šādā redakcijā:
  24. "2. Privatizācija uzskatāma par pabeigtu ar brīdi, kad privatizācijas subjekts, kurš ieguvis privatizējamo objektu, ir nokārtojis visas saistības, kas tam bija jāpilda saskaņā ar objekta privatizācijas projektu un pirkuma līgumu, un pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome ir pieņēmusi lēmumu par objekta privatizācijas pabeigšanu."

  25. 75.pantā:
  26. izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

   "1. Privatizācijas aģentūra iesniedz tās pilsētas domei, pagasta padomei vai novada domei, kuras teritorijā atrodas attiecīgais zemesgabals, iesniegumu, kurā norāda paredzamo zemes izmantošanas mērķi un lūdz norādīt, kādiem mērķiem šo zemesgabalu turpmāk drīkst izmantot.";

   izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

   "3. Piekrišana noformējama izziņas veidā, un to paraksta pilsētas domes, pagasta padomes vai novada domes priekšsēdētājs."

  27. 82.pantā:
  28. aizstāt pirmajā daļā vārdus "pilsētas domei vai pagasta padomei" ar vārdiem "pilsētas domei, pagasta padomei vai novada domei";

   izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

   "3. Piekrišana noformējama izziņas veidā, un to paraksta pilsētas domes, pagasta padomes vai novada domes priekšsēdētājs."

  29. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Pēc 2003.gada 1.jūlija saskaņā ar šā likuma prasībām valsts un pašvaldību kapitāla daļas statūtsabiedrībās nevar nodot privatizācijai.

10. Valsts un pašvaldības kapitāla daļas statūtsabiedrībās, kas nodotas privatizācijai līdz 2003.gada 1.jūlijam, privatizē saskaņā ar šo likumu."