Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā

"Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.; 2002, 5.nr.) šādus grozījumus:

  1. Aizstāt 2.panta sestajā daļā vārdus "likumā "Par uzņēmējdarbību"" ar vārdiem "Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 27.panta pirmajā daļā".
  2. Izteikt 6.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
  3. "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas apmēru nosaka Privatizācijas aģentūra vai attiecīgās pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome."

  4. Aizstāt 7.panta sestajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieka" ar vārdiem "ekonomikas ministra".
  5. 8.pantā:
  6. papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "Privatizācijas aģentūra" ar vārdiem "likumā noteiktajā kārtībā, kā arī izmantojot šajā likumā noteiktās tiesības un pienākumus";

   aizstāt ceturtās daļas 1.punktā vārdus "valsts pilnvarniekiem uzņēmējsabiedrībās, Valsts statistikas komitejas" ar vārdiem "valsts kapitāla daļu turētājiem, Centrālās statistikas pārvaldes";

   svītrot ceturtās daļas 3.punktā vārdus "un valsts pilnvarniekiem uzņēmējsabiedrībās".

  7. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
  8. "1. Privatizācijas aģentūras darbību pārrauga un valdes darbību kontrolē Ministru kabineta iecelta padome, kas tiek izveidota un darbojas saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" un likumu "Par akciju sabiedrībām". Padomes locekļu skaitu un sastāvu nosaka Ministru kabinets. Privatizācijas aģentūras kapitāla daļu turētājs ir Ekonomikas ministrija. Valsts īpašuma privatizāciju pārrauga ekonomikas ministrs, kurš ir arī Privatizācijas aģentūras akciju turētāja pārstāvis un Privatizācijas aģentūras padomes priekšsēdētājs. Privatizācijas aģentūras ģenerāldirektoru pēc ekonomikas ministra ierosinājuma ieceļ amatā Ministru kabinets."

  9. Aizstāt 10.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "Korupcijas novēršanas likums" ar vārdiem "likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"".
  10. Aizstāt 11.panta piektajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieka" ar vārdiem "ekonomikas ministra".
  11. Aizstāt 11.1 panta otrajā daļā vārdus "valsts pilnvarnieka" ar vārdiem "akcionāru sapulces".
  12. Aizstāt 11.2 panta otrajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieka" ar vārdiem "ekonomikas ministra".
  13. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
  14. "1. Privatizācijas aģentūra attiecībā uz pārņemto valsts īpašuma objektu pilda tās funkcijas, kas likumā "Latvijas Republikas likums par valsts uzņēmumu" noteiktas ministrijām, kā arī darba devēja funkcijas attiecībā uz direktoru."

  15. Izteikt 31.panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
  16. "Lēmumu pieņem attiecīgās pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome."

  17. Izteikt 32.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
  18. "1. Pēc tam, kad pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome ir pieņēmusi lēmumu par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai, šā objekta privatizācija uzskatāma par uzsāktu."

  19. Izteikt 34.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
  20. "Pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome ir tiesīga šo termiņu pagarināt vai atjaunot."

  21. 41.pantā:
  22. izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

   "1. Iesniegtie pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projekti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa izbeigšanās jāizskata pilsētas domei, rajona padomei, pagasta padomei vai novada domei, piedaloties privatizācijas subjektam un privatizējamā objekta pārstāvjiem, kā arī šā objekta darbinieku arodbiedrības pārstāvim vai darbinieku pilnvarotam pārstāvim, vai darbiniekiem, un jāpieņem lēmums par viena iesniegtā privatizācijas projekta apstiprināšanu vai jānosaka jauns privatizācijas projektu iesniegšanas termiņš, vai arī jāuzdod privatizācijas komisijai izstrādāt savu objekta privatizācijas projektu.";

   izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

   "5. Pilsētas domes, rajona padomes, pagasta padomes vai novada domes lēmumu par privatizācijas projekta apstiprināšanu var apturēt ekonomikas ministrs mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, ja privatizācijas projekts neatbilst normatīvo aktu prasībām.

   6. Pilsētas domes, rajona padomes, pagasta padomes un novada domes lēmumus, kā arī ekonomikas ministra rīkojumus privatizācijas jautājumos var pārsūdzēt tiesā."

  23. Izteikt 43.panta otro daļu šādā redakcijā:
  24. "2. Privatizācija uzskatāma par pabeigtu ar brīdi, kad privatizācijas subjekts, kurš ieguvis privatizējamo objektu, ir nokārtojis visas saistības, kas tam bija jāpilda saskaņā ar objekta privatizācijas projektu un pirkuma līgumu, un pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome ir pieņēmusi lēmumu par objekta privatizācijas pabeigšanu."

  25. 75.pantā:
  26. izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

   "1. Privatizācijas aģentūra iesniedz tās pilsētas domei, pagasta padomei vai novada domei, kuras teritorijā atrodas attiecīgais zemesgabals, iesniegumu, kurā norāda paredzamo zemes izmantošanas mērķi un lūdz norādīt, kādiem mērķiem šo zemesgabalu turpmāk drīkst izmantot.";

   izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

   "3. Piekrišana noformējama izziņas veidā, un to paraksta pilsētas domes, pagasta padomes vai novada domes priekšsēdētājs."

  27. 82.pantā:
  28. aizstāt pirmajā daļā vārdus "pilsētas domei vai pagasta padomei" ar vārdiem "pilsētas domei, pagasta padomei vai novada domei";

   izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

   "3. Piekrišana noformējama izziņas veidā, un to paraksta pilsētas domes, pagasta padomes vai novada domes priekšsēdētājs."

  29. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Pēc 2003.gada 1.jūlija saskaņā ar šā likuma prasībām valsts un pašvaldību kapitāla daļas statūtsabiedrībās nevar nodot privatizācijai.

10. Valsts un pašvaldības kapitāla daļas statūtsabiedrībās, kas nodotas privatizācijai līdz 2003.gada 1.jūlijam, privatizē saskaņā ar šo likumu."

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs

J.Lujāns

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā

“Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 Šobrīd likums “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” nav saskaņots ar Komerclikumu, likumu “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” (neparedz valsts un pašvaldību pilnvarnieku institūciju), likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, kā arī tajā nav paredzēts Centrālās statistikas pārvaldes nosaukums.

Likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos ir paredzētas vairākas valsts pilnvarnieka funkcijas un darbības.

Atbilstoši valsts reģionālajai reformai ir izveidoti novadi un novadu domes.

Korupcijas novēršanas likums ir zaudējis spēku līdz ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” spēkā stāšanās brīdi.

2002.gada 1.janvārī spēkā stājies Komerclikums.

Likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās” (ar 24.10.2002. grozījumiem) ir noteikts, ka valsts statūtsabiedrības padomes sastāvā ir ne vairāk kā 10 personas.

Lai nodrošinātu Valdības kontroli pār privatizācijas procesu, gadījumā, ja

palielinās Saeimas frakciju skaits, jāparedz izņēmumu attiecībā uz BO VAS “Privatizācijas aģentūra” padomes sastāva skaitlisko ierobecojumu.

2. Normatīvā akta projekta būtība 

  

 Likumprojekts paredz izdarīt grozījumus, nodrošinot likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” atbilstību likumam “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, kā arī aizstāj atsauci uz

Korupcijas novēršanas likumu ar atsauci uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. Likumprojekts paredz arī papildināt likumā esošo pašvaldību domju, padomju uzskaitījumu ar novada domi, kā arī precizē Centrālās statistikas pārvaldes nosaukumu.

Likumprojekts paredz precizēt likumu, ievērojot Komerclikuma spēkā stāšanos.

Likumprojekts paredz precizēt BO VAS “Privatizācijas aģentūras” padomes veidošanas tiesību normu.

3. Cita informācija  

 

   II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi 

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija 

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

 

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

 

 

 

 

 

3. Finansiālā ietekme  

 

 

 

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai   

 

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins  

 

 

 

 

 

6. Cita informācija 

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

   

 Papildus jāizdara grozījumi šādos Ministru kabineta noteikumos:

 • 1994.gada noteikumi nr.121 “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju, izmantojot ieguldīšanas metodi”;

 • 1994. gada noteikumi nr.206 “Par valsts un pašvaldību uzņēmumiem vai uzņēmējsabiedrībām piederošo kapitāla daļu pārdošanu”;

 • 1997.gada noteikumi nr. 110 “Bezpeļņas

 • organizācijas valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” statūti”.

Minēto Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekti tiks izstrādāti pēc likumprojekta akceptēšanas Ministru kabinetā – līdz 2003.gada 5.septembrim.

2. Cita informācija  

 

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju  

 

 

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

  

 

 

 

5. Cita informācija 

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas 

 Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)  

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

 Informācija par valsts pilnvarnieku institūta likvidāciju publicēta masu saziņas līdzekļos. Sabiedriskās domas pētījumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

 Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija 

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju

 

funkcijas 

Jaunas valsts vai pašvaldību institūcijas netiks radītas.

Normatīvā akta izpilde iespējama uzreiz pēc tā spēkā stāšanās.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

 Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Cita informācija 

 

 

Ministrs J.Lujāns

 

 

 

05.05.2003. 10:47

830

A.Bernāns

7013153, aivars.bernans@em.gov.lv

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

K.Gerhards

M.Līdumniece

V.Zvejs

A.Bernāns