Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā

Izdarīt Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 2001, 3., 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "vides ministrs" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt 1.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) profesionāla lietošana – ķīmiskās vielas, ķīmiskā produkta un biocīda lietošana darba vietā vai sniedzot pakalpojumu ārpus darba vietas vai veicot citu saimniecisku darbību, arī ja ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un biocīdu lieto pašnodarbinātais."

3. 3.pantā:

izteikt trešās daļas 1.punkta "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) pārtikas produktiem un pārtikas piedevām,";

papildināt trešās daļas 1.punktu ar "j" apakšpunktu šādā redakcijā:

"j) dzīvnieku barību un dzīvnieku barības piedevām;";

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus "17.panta pirmajā – trešajā daļā" ar vārdiem "17.panta pirmajā daļā".

4. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence

(1) Veselības ministrija un tās padotībā esošās uzraudzības un kontroles iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos kontrolē darbības ar ķīmiskajām vielām, ķīmiskajiem produktiem un biocīdiem tirdzniecībā, kā arī profesionālā lietošanā – dezinfekcijā, dezinsekcijā un deratizācijā – un uzrauga to atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem cilvēku dzīvības un veselības aizsardzības jomā. Valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra" izsniedz licences dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanai.

 

(2) Labklājības ministrija un tās padotībā esošās uzraudzības un kontroles iestādes kontrolē darbības ar ķīmiskajām vielām, ķīmiskajiem produktiem un biocīdiem darba vidē un uzrauga to atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem strādājošo dzīvības un veselības aizsardzības jomā.

(3) Vides ministrija un tās padotībā esošās uzraudzības un kontroles iestādes kontrolē darbības ar ķīmiskajām vielām, ķīmiskajiem produktiem un biocīdiem ražošanā un profesionālā lietošanā, izņemot šā panta pirmajā daļā minētos gadījumus, un uzrauga to atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem vides aizsardzības jomā. Latvijas Vides aģentūra izdod ar ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, arī biocīdu, reģistrāciju, pagaidu reģistrāciju vai atļauju izsniegšanu saistītus administratīvos aktus.

(4) Aizsardzības ministrija uzrauga darbības ar ķīmiskajām vielām Nacionālajos bruņotajos spēkos.

(5) Darbības ķīmisko avāriju un citu ar ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu lietošanu saistīto avāriju, un ārkārtas situāciju likvidēšanā un neatliekamos glābšanas darbus veic, kā arī attiecīgo drošības noteikumu ievērošanu kontrolē Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

(6) Ievesto bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu, kuriem ir noteikti īpaši ierobežojumi vai aizliegumi, kā arī šīs bīstamās ķīmiskās vielas saturošu būvizstrādājumu kontroli uz valsts (muitas) robežas veic Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes.

(7) Citas iestādes darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem uzrauga un kontrolē likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

5. Papildināt 9.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Lai veiktu ar dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu saistītu uzņēmējdarbību, šo darbību veicējam nepieciešama licence. Licenci izsniedz valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra"."

6. Papildināt 13.panta ceturtās daļas 3.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Latvijas Vides aģentūra, ņemot vērā darbību veicēja pamatotu pieprasījumu, var pagarināt šā izņēmuma termiņu, bet ne vairāk kā par vienu gadu;".

7. Izteikt 14.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ražotājs, importētājs vai cits darbību veicējs izsniedz drošības datu lapu bez maksas arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta saņēmējam, ja minētais produkts satur bīstamas ķīmiskās vielas un ja:

1) izstrādājums ir paredzēts rūpnieciskai vai citādai profesionālai izmantošanai;

2) izstrādājumu piegādā vairumtirdzniecībā."

8. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Toksisku un ļoti toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu tirdzniecības ierobežojumi

(1) Toksiskas un ļoti toksiskas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus aizliegts pārdot fiziskām personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem.

(2) Juridiskās personas, kas pārdod toksiskas vai ļoti toksiskas ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus, veic minēto ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu pircēju uzskaiti. Veicot pircēju uzskaiti, norāda pārdoto toksisko vai ļoti toksisko ķīmisko vielu un ķīmisko produktu nosaukumu un daudzumu, kā arī:

1) fiziskām personām – pircēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi;

2) juridiskām personām – uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komercsabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā un juridisko adresi.

(3) Pircēju uzskaites dokumentus uzrāda uzraudzības un kontroles iestādēm pēc to pieprasījuma."

9. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 67/548/EEC, 92/32/EEC, 91/155/EEC, 1999/45/EC un 2001/58/EC."

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā”

anotācija

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

No 1999.gada 1.janvāra ir spēkā Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums. Papildus likumprojektam “Grozījumi “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā” uz Valsts kanceleju izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nosūtīts normatīvā akta projekts “Prasības, kādas jāievēro, veicot darbības ar biocīdiem”, kas paredz administratīvo aktu izdošanas iespēju Latvijas vides aģentūrai, un kurš pārņems Latvijas likumdošanā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 98/8/EC (16.02.1998.) par biocīdo produktu izvietošanu tirgū, kas nosaka prasības un procedūras biocīdu izvietošanai tirgū ES dalībvalstīs, kā arī biocīdu sastāvā ietilpstošo aktīvo vielu apstiprināšanu kopienas līmenī. Tās mērķis ir atcelt tirdzniecības barjeras starp dalībvalstīm un tai pat laikā nodrošināt harmonizētu augsta līmeņa aizsardzību cilvēkiem, dzīvniekiem un videi attiecībā uz biocīdiem.

2. Tiesību akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts izstrādāts, lai pilnībā iesviestu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz laika termiņu kāds tiek noteikts eksperimentāliem mērķiem importētajām jaunajām ķīmiskajām vielām un lai precizētu kādiem ķīmiskajiem produktiem darbību veicējam bez maksas jāsniedz drošības datu lapas.

Likumprojektā precizēta arī valsts iestāžu kompetence kontrolējot darbības ar ķīmiskajām vielām, ķīmiskajiem produktiem un biocīdiem.

Likumprojekts nepieciešams arī, lai izlabotu vairākas novecojušas likuma normas un ņemot vērā, ka Latvijas Vides aģentūru (šobrīd Vides ministrijas pakļautībā) paredzēts pārveidot par valsts aģentūru. Tas paredz, ka Latvijas Vides aģentūra varēs izdot administratīvus aktus.

Papildus minētajam likumprojektam uz Valsts kanceleju izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nosūtīts normatīvā akta projekts “Prasības, kādas jāievēro, veicot darbības ar biocīdiem”, kurš pārņems Latvijas likumdošanā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 98/8/EC (16.02.1998.) par biocīdo produktu izvietošanu tirgū, kas nosaka prasības un procedūras biocīdu izvietošanai tirgū ES dalībvalstīs, kā arī biocīdu sastāvā ietilpstošo aktīvo vielu apstiprināšanu kopienas līmenī. Tās mērķis ir atcelt tirdzniecības barjeras starp dalībvalstīm un tai pat laikā nodrošināt harmonizētu augsta līmeņa aizsardzību cilvēkiem, dzīvniekiem un videi attiecībā uz biocīdiem.

MK noteikumu projektā paredzēts, ka biocīdu vai aktīvo vielu pieteikumu, kā arī biocīdu vai aktīvo vielu radīto risku novērtējumu videi un cilvēka veselībai veic Latvijas Vides aģentūra, sadarbojoties ar Sabiedrības veselības aģentūru un ekspertiem toksikoloģijā un ekotoksikoloģijā. Biocīdu reģistrē vai izsniedz atļauju vai pagaidu atļauju Latvijas Vides aģentūra, ņemot vērā riska novērtējuma rezultātus un ekspertu viedokli.

 

 

II. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojektam nebūs tiešas ietekmes uz makroekonomisko vidi.

2.Ietekme uz uzņēmējdar- bības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Saskaņā ar šo likumprojektu, administratīvās procedūras nemainās.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtējais

gads

(2003.)

 

Trīs nākamie gadi

(2003. – 2005.)

 

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Netiek plānotas izmaiņas budžeta izdevumos.

0

0

0

0

0

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

0

0

0

0

0

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

0

0

0

0

0

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Minētais punkts izvērtējams un skatāms kontekstā ar MK noteikumu projektu “Prasības, kādas jāievēro, veicot darbības ar biocīdiem”.

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Neietekmēs spēkā esošo tiesību normu sistēmu.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojektā iekļautas direktīvu 67/548/EEC, kas grozīta ar direktīvu 92/32/EEC, direktīva 91/155/EEC, kas grozīta ar direktīvu 2001/58/EC un direktīvas 1999/45/EC prasības.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Nav.

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Komisijas 2001.gada 27.jūlija Direktīva 2001/58/EK, ar kuru otro reizi groza Direktīvu 91/155/EEK, ar ko nosaka un izklāsta sīki izstrādātu kārtību, kādā izveidojama īpašas informācijas sistēma attiecībā uz bīstamiem preparātiem, ieviešot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/45/EK 14. pantu, un attiecībā uz bīstamām vielām, ieviešot Padomes Direktīvas 67/548/EEK 27. pantu (drošības datu lapas)

Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 31.maija Direktīva 1999/45/EC par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iesaiņojumu un marķējumu

Eiropas Padomes 1992.gada 30.aprīļa direktīva 92/32/EEC, kas septīto reizi labo Direktīvu 67/548/EEC par likumu, noteikumu un administratīvo norādījumu par bīstamo vielu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu saskaņošanu

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 16.februāra direktīva 98/8/EC par biocīdo produktu laišanu tirgū.

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

1.punkts

 

Neattiecas

 

2.punkts

Direktīvas 92/32/EEC 1.panta 2 d) apakšpunkts

Direktīvas 98/8/EC 1.panta 2 i) apakšpunkts

Atbilst pēc būtības

 

3.punkts

Direktīvas 92/32/EEC 1.panta 2 e) apakšpunkts

Direktīvas 98/8/EC 1.panta 2 o) apakšpunkts

Atbilst pēc būtības

 

4.punkts

 

Neattiecas

 

5.punkts

 

Neattiecas

 

6.punkts

 

Neattiecas

 

7.punkts

 

Neattiecas

 

8.punkts

 

Neattiecas

 

9.punkts

 

Neattiecas

 

10.punkts

Direktīvas 92/32/EEC 13.panta 2.daļas pēdējais teikums

Atbilst pēc būtības

 

11.punkts

Direktīvas 2001/58/EC 1.pants

Direktīvas 99/45/EC 14.panta 2.1.punkts

Atbilst pēc būtības

 

12.punkts

 

Neattiecas

 

13.punkts

 

Neattiecas

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Ir notikušas konsultācijas ar Vides aizsardzības klubu.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konkrēti nevalstisko organizāciju priekšlikumi nav saņemti.

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma realizāciju nodrošinās Vides ministrija un Latvijas vides aģentūra, kā arī Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”. Paplašinātas kontroles funkcijas Valsts ieņēmuma dienesta muitas iestādēm.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Minētais likumprojekts no izsludināšanas brīža ievietota VIDM Internet mājas lapā. Pēc pieņemšanas likums tiks publicēts un ievietots VIDM mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīdam ir nodrošinātas tiesības aizstāvēt savas aizskartās tiesības likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

Ministrs R.Vējonis

Vides ministrs

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

       

R.Vējonis

A.Eglājs

E.Puriņš

K.Šlesere

V.Puriņš

 

 

 

06.03.2003 10:26

1045

V.Puriņš

7206434, valdis.purins@vidm.gov.lv