Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā “Par izlozēm un azartspēlēm”

Izdarīt likumā “Par izlozēm un azartspēlēm (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.; 1995, 22.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 10., 13.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā tekstā vārdus “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” attiecīgā locījumā ar vārdu “kapitālsabiedrība” attiecīgā locījumā.

2. Aizstāt visā tekstā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

3. Izteikt 2. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Latvijas Republikā izložu un azartspēļu organizēšanai kā komercdarbībai ir nepieciešama speciāla atļauja, ko piešķir tikai Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrētām kapitālsabiedrībām.”.

4. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Momentloterijas ir izlozes, kurās to dalībniekam uzreiz pēc izlozes biļetes iegādes ir iespējams uzzināt savu laimestu.”.

5. 13. pantā:

Pirmajā daļā aizvietot vārdus “šajā nodaļā” ar vārdiem “šajā likumā”.

Papildināt otro daļu pēc vārdiem “īpašumā esošiem” ar vārdiem “vai uz finanšu līzinga noteikumiem iegādātiem”

Izslēgt trešo daļu.

6. Izteikt 15. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kazino ir ēkas inventarizācijas plānā atzīmēta konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kuras ir īpaši iekārtotas ruletes, spēļu automātu, kāršu un kauliņu spēļu organizēšanai un kurās ir uzstādīti vismaz:

1) četri kāršu vai kauliņu spēles galdi un viens ruletes spēles galds, ja kazino atrodas Rīgā;

2) divi kāršu vai kauliņu spēles galdi un viens ruletes spēles galds, ja kazino atrodas ārpus Rīgas.”.

7. Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

“16. pants. (1) Spēļu zāle ir ēkas inventarizācijas plānā atzīmēta konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās ekspluatē vismaz 10 azartspēļu automātus.

(2) Bingo spēļu zāle ir ēkas inventarizācijas plānā atzīmēta konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās organizē bingo”.

8. Izteikt 20. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“20. pants. Pašvaldībai ar motivētu lēmumu ir tiesības noteikt teritorijas, kurās aizliegts organizēt azartspēles. Divpadsmit (12) mēnešu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas azartspēļu organizētāji demontē šajās teritorijās ārpus kazino un spēļu zālēm uzstādītos azartspēļu automātus un pārtrauc šajās teritorijās likmju pieņemšanu dalībai totalizatorā vai derībās, trīsdesmit sešu (36) mēnešu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas azartspēļu organizētāji slēdz šajās teritorijās esošos kazino, spēļu zāles vai bingo zāles.”.

9. 21. pantā

Izteikt pirmo punktu šādā redakcijā:

“1) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā nav saņemta attiecīga atļauja (licence)”.

Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) izlozes plāns vai azartspēles noteikumi nav apstiprināti Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā;”

Papildināt trešo punktu pēc vārdiem “mazāks par 80 procentiem no iemaksu kopsummas” ar vārdiem “veiksmes spēlei pa tālruni - mazāks par 45 procentiem no iemaksāto likmju kopsummas”.

Izslēgt 4. un 6.punktu.

Izteikt 7.punktu šādā redakcijā

“7) azartspēles tiek organizētas pasta vai banku iestādēs, masu kultūras pasākumu rīkošanas vietā šo pasākumu norises laikā, ēkās, kurās atrodas medicīnas, izglītības, valsts pārvaldes iestādes, baznīcās vai kulta celtnēs;”.

Izslēgt 10., 11. un 12. punktus.

10. 24. pantā:

Izteikt pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) tūlītēju laimesta, kas nepārsniedz 500 latus, izsniegšanu spēlētājam. Laimesti, kas pārsniedz 500 latus, izmaksājami saskaņā ar azartspēles noteikumos vai izlozes plānā noteikto kārtību.”;

Izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Azartspēļu organizētājam, lai garantētu normatīvo aktu prasību ievērošanu, ir tiesības izdod iekšējās kārtības noteikumus, kas jāievēro azartspēļu vietu apmeklētājiem.

(3) Citas juridiskās personas, kurām azartspēļu organizētāji un rīkotāji likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā nodevuši azartspēļu automātus apkalpošanā, ir atbildīgas par to, lai vietā, kur ārpus kazino un spēļu zālēm atļauts uzstādīt azartspēļu automātus, neatrastos vairāk par 5 azartspēļu automātiem un par šā likuma 21.panta 9.punktā paredzētā aizlieguma ievērošanu.”;

Papildināt ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Katrā vietā, kur ārpus kazino un spēļu zālēm tiek uzstādīti un ekspluatēti azartspēļu automāti, jāatrodas personai, kas ir atbildīga par šā likuma 21.panta 9.punktā paredzētā aizlieguma un Ministru kabineta noteikto prasību ievērošanu.”

Panta ceturto daļu uzskatīt par piekto daļu.

11. Izteikt 26. pantu šādā redakcijā:

“26. pants. (1) Izlozes vai azartspēles organizēšanas speciāla atļauja (licence) dod tiesības tās saņēmējam organizēt atļaujā norādītās azartspēles vai izlozes Latvijas Republikas teritorijā.

(2) Izložu un azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) izsniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija uz nenoteiktu laiku.

(3) Izsniegtās izložu un azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) katru gadu līdz datumam, kurā izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālo atļauju (licenci) izsniedza, pārreģistrē Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

(4) Šī panta otrajā daļā minētais noteikums neattiecas uz speciālo atļauju (licenci) organizēt momentloterijas, kas ir derīga tikai konkrētās izlozes organizēšanas laikā.”.

12. Izteikt 26.1 pantu šādā redakcijā:

“26.1 pants. Izložu un azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai kapitālsabiedrība iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniegumu, kuram pievienots:

1) likumā noteiktajā kārtībā pārbaudīts gada pārskats un zvērināta revidenta atzinums kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts, un kārtējā gada pagājušo pilno gada ceturkšņu pārskata noraksts, - ja kapitālsabiedrība veic komercdarbību;

2) informācija par kapitālsabiedrības kredītsaistībām, to apmēru, kredīta atdošanas termiņiem un kreditoriem;

3) ar darījuma dokumentiem pamatota informācija par kapitālsabiedrības pamatkapitālā apmaksātās naudas un ieguldītās mantas izcelsmi;

4) kapitālsabiedrības attīstības plāns tuvākajiem pieciem gadiem, plānotie azartspēļu veidi, paredzamais ieņēmumu un izdevumu apjoms un sadalījums, peļņas apjoms un izlietojums.

5) informācija par kapitālsabiedrības dalībniekiem - fiziskajām personām, (vārds, uzvārds, personas kods (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums, numurs un izdevējiestādes nosaukums)). Ja dalībnieks ir juridiska persona - informācija par fiziskajām personām, kuras ir šīs juridiskās personas dalībnieki.

6) informācija par kapitālsabiedrības padomes un valdes locekļiem, revidentu (vārds, uzvārds, personas kods (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums, numurs un izdevējiestādes nosaukums)).

7) bankas izziņa par apmaksātā pamatkapitāla lielumu un neatkarīga eksperta atzinums par pamatkapitālā ieguldītās mantas vērtību, - ja kapitālsabiedrība neveic saimniecisko darbību.”.

13. Izteikt 26.2 pantu šādā redakcijā:

“26.2 pants. (1) Kazino, spēļu zāles un bingo zāles atvēršanas atļauja (licence) dod tiesības atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli atļaujā norādītajā adresē un to izsniedz kapitālsabiedrībām, kas šajā likumā noteiktā kārtībā ir saņēmušas atļauju bingo spēles, spēļu automātu spēļu, kāršu spēļu, kauliņu spēļu un ruletes spēles organizēšanai.

(2) Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles atvēršanas atļaujas (licences) saņemšanai azartspēļu organizētājs iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniegumu, kuram pievieno:

1) dokumentu, kas apliecina iesniedzēja īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, norakstu vai telpu nomas līgumu (norakstu) par telpu, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, nomu. Ja iznomātājs nav telpu īpašnieks, jāiesniedz telpu īpašnieka piekrišanas apliecinājums atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli;

2) ēkas stāvu, kuros plānots atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, plānu, norādot telpas, kurās tiks organizētas azartspēles;

3) konkrētā kazino, spēļu zāles vai bingo zāles attīstības plānu, norādot plānotos azartspēļu veidus, spēļu galdu un azartspēļu automātu skaitu, darbinieku skaitu, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu;

4) pašvaldības atļauju kazino, spēļu zāles vai bingo zāles atvēršanai un attiecīgo azartspēļu organizēšanai konkrētajās telpās;

5) informāciju par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāju (administratoru), norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums, numurs un izdevējiestādes nosaukums).”.

14. Izteikt 26.3 pantu šādā redakcijā:

“26.3 pants. (1) Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanas atļauju (licenci) izsniedz kapitālsabiedrībām, kas šajā likumā noteiktā kārtībā ir saņēmušas atļauju (licenci) totalizatora vai derību organizēšanai, un tā dod tiesības pieņemt likmes dalībai totalizatorā vai derībās atļaujā norādītajā adresē.

(2) Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanas atļaujas (licences) saņemšanai azartspēļu organizētājs iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniegumu, kuram pievieno:

1) dokumentu, kas apliecina iesniedzēja īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu vai telpu nomas līgumu par telpu, kurās plānots atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, nomu. Ja iznomātājs nav telpu īpašnieks, jāiesniedz telpu īpašnieka piekrišanas apliecinājums atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu;

2) ēkas stāvu, kurā plānots atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu plānu, norādot telpas, kurās tiks organizētas azartspēles;

3) pašvaldības atļauju totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai un attiecīgā azartspēles veida organizēšanai konkrētajās telpās.”.

15. 26.4 pantā:

Izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieprasīt precizēt iesniegto informāciju, kā arī pieprasīt papildus informāciju par:

1) kapitālsabiedrības dalībniekiem, lai spriestu par to finanšu stāvokli;

2) kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļiem, revidentu, spēļu zāles, kazino vai bingo zāles vadītāju (administratoru);

3) kapitālsabiedrības kredītsaistībām;

4) kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu vai mantas izcelsmi;

5) attīstības plānā norādīto informāciju.”.

Izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja 20 dienu laikā pēc vajadzīgo ziņu pieprasīšanas, tās nav iesniegtas, Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija atsaka atļaujas (licences) izsniegšanu.”.

16. Papildināt likumu ar 26.5, 26.6 un 26.7 pantu šādā redakcijā:

“26.5 pants. (1) Azartspēļu organizētājam ir tiesības uzstādīt azartspēļu automātus ārpus kazino un spēļu zālēm, iepriekš saņemot attiecīgu atļauju (licenci).

(2) Atļaujas (licences) uzstādīt azartspēļu automātus ārpus kazino un spēļu zālēm izsniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija azartspēļu organizētājiem, kuri šajā likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmuši azartspēļu organizēšanas atļauju spēļu automātu spēļu organizēšanai.

(3) Atļaujas (licences) uzstādīt azartspēļu automātus ārpus kazino un spēļu zālēm saņemšanai azartspēļu organizētājs iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniegumu, kurā norāda azartspēļu automātu uzstādīšanas adresi, un ziņas par telpu īpašnieku vai nomnieku (juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, fiziskām personām - vārds, uzvārds, personas kods), ar kuru azartspēļu organizētājs noslēdzis līgumu par telpu nomu (apakšnomu) vai līgumu par azartspēļu automātu apkalpošanu.

26.6 pants. (1) Valsts un vietēja mēroga skaitļu izložu, momentloteriju un vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozes (momentloterijas) organizēšanas atļaujas (licences) saņemšanai izložu organizētājs iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniegumu, kuram pievieno:

  1. izlozes plānu;
  2. plānotās peļņas un izdevumu aprēķinu;
  3. informāciju par izlozes atbildīgo personu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums, numurs un izdevējiestādes nosaukums).
  4. 26.7 pants. (1) Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences), spēļu zāles, bingo zāles, kazino atvēršanas atļaujas (licences), azartspēļu automātu uzstādīšanas ārpus kazino un spēļu zālēm atļaujas vai totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanas atļaujas (licences) saņemšanai, ir notikušas izmaiņas, izložu vai azartspēļu organizētājs piecu darba dienu laikā par to informē Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

   (2) Ja ir kapitālsabiedrības, kas saņēmusi izlozes vai azartspēles organizēšanas speciāla atļauju (licenci) pamatkapitāls vai dalībnieki, izložu vai azartspēļu organizētājs piecu darba dienu laikā pēc izmaiņu reģistrēšanas Komercreģistrā par to informē Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.”.

   17. Izteikt 27. pantu šādā redakcijā:

   “27. pants. (1) Lēmumu par izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu vai atteikumu piešķirt izložu vai azartspēļu organizēšanas atļauju Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 3 mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

   (2) Lēmumu par kazino, spēļu zāles, bingo zāles, totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanas atļaujas (licences) piešķiršanu vai atteikumu minēto atļauju (licenci) piešķirt Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

   (3) Lēmumu par atļaujas (licences) piešķiršanu azartspēļu automātu uzstādīšanai ārpus kazino un spēļu zālēm vai atteikumu minēto atļauju (licenci) piešķirt Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 15 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

   (4) Lēmumu par izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.”.

   18. Papildināt likumu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:

   “27.1 pants. (1) 10 dienu laikā pēc lēmuma par izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu saņemšanas, tās saņēmējs samaksā valsts noteikto nodevu par izložu vai azartspēļu organizēšanas atļaujas piešķiršanu.

   (2) Izložu un azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) izsniedz pēc valsts noteiktās nodevas samaksas.

   (3) Pēc lēmuma par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju pieņemšanas, izložu vai azartspēļu organizētājs samaksā valsts noteikto nodevu par izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju līdz datumam, kurā izložu vai azartspēļu organizēšanas atļauja ir izsniegta.”.

   19. 28. pantā:

   Izteikt trešo punktu šādā redakcijā:

   “3) spēļu automātu, bingo, ruletes, kāršu un kauliņu spēles, ja šo kapitālsabiedrību pamatkapitāls (statūtu fonds) nav mazāks par 400 000 latu;”

   Papildināt pantu ar ceturto punktu šādā redakcijā:

   “4) totalizatoru, derības vai veiksmes spēles pa tālruni, ja šo kapitālsabiedrību pamatkapitāls (statūtu fonds) nav mazāks par 60 000 latu.”

   20. Izteikt 29. pantu šādā redakcijā:

   “29. pants. (1) Izsniedzot atļauju (licenci) kazino, spēļu zāles un bingo zāles atvēršanai, Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāju (administratoru), kas ir atbildīgs par azartspēļu norises likumību konkrētajā kazino, spēļu zālē vai bingo zālē.

   (2) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina kazino, spēļu vai bingo zāles vadītāju (administratoru), vai izlozes atbildīgo personu, ja šī persona ir:

   1) atzīta par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā;

   2) notiesātā, tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā krimināllietā par tīšu noziegumu;

   3) notiesāta par tīša nozieguma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas noilguma, apžēlošanas vai amnestijas dēļ;

   4) persona, kurai krimināllieta par tīša nozieguma izdarīšanu izbeigta sakarā ar noilgumu, izlīgumu, apžēlošanu vai amnestiju.

   (3) Lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāja (administratora), vai izlozes atbildīgās personas apstiprināšanu vai atteikumu apstiprināt Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā.

   (4) Ir aizliegta kazino, spēļu zāles vai bingo zāles darbība, ja tās vadītājs (administrators) vai izlozes atbildīgā persona nav apstiprināta Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

   (5) Par jauna kazino, spēļu vai bingo zāles vadītāja (administratora) vai izlozes atbildīgas personas iecelšanu un iepriekšējās atbrīvošanu, azartspēļu organizētājs trīs darba dienu laikā informē Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju. Šajā gadījumā nepiemēro šī panta ceturtajā daļā noteikto ierobežojumu.”.

   21. Papildināt likumu ar 29.1 pantu šādā redakcijā:

   “29.1 pants. Dokumenti izložu un azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijai iesniedzami Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā tādā pašā kārtībā kā atļaujas saņemšanai divus mēnešus pirms pārreģistrācijas termiņa beigām, pievienojot pārskatu par izložu vai azartspēļu organizēšanu periodā kopš atļaujas saņemšanas vai tās iepriekšējās pārreģistrācijas, kā arī pelņas un zaudējumu aprēķinu par šo periodu.”.

   22. Izteikt 33. pantu šādā redakcijā:

   “33. pants. Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības atteikt izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālas atļaujas (licences) piešķiršanu vai pārreģistrāciju, ja:

   1) kapitālsabiedrības darbībā konstatēti būtiski likumu, Ministru kabineta noteikumu vai statūtu pārkāpumi;

   2) kapitālsabiedrībai ir parādi valsts vai pašvaldību budžetam;

   3) iesniegtajos dokumentos uzrādītas nepatiesas ziņas;

   4) kapitālsabiedrības pamatkapitāls neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

   5) 30 dienu laikā pēc Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pieprasījuma sniegt papildus informāciju par kapitālsabiedrības dalībniekiem, valdes vai padomes locekļiem, nav iesniegta pieprasītā informācija;

   6) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija konstatē, ka finanšu līdzekļi, kurus iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā, iegūti nelikumīgos darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska ieguve;

   7) iesniegtais attīstības plāns neatbilst reālajai tirgus situācijai un tas ir ekonomiski nepamatots;

   8) kapitālsabiedrība ir pasludināta par maksātnespējīgu.”.

   23. Izteikt 34. pantu šāda redakcijā:

   “34. pants. Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumu personas, kuru intereses tas aizskar vai ierobežo, var pārsūdzēt tiesā.”.

   24. Izslēgt 35. panta daļu pēc vārdiem “kas regulē izložu vai azartspēļu norisi”.

   25. Izteikt 35.1 pantu šādā redakcijā:

   “35.1 pants. (1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības anulēt izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālo atļauju (licenci), ja:

   1) atļaujas saņemšanai sniegta nepatiesa informācija, kas būtiski ietekmējusi lēmuma pieņemšanu;

   2) izložu vai azartspēļu organizētājs neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

   3) izložu vai azartspēļu organizētāja parādu saistības pārsniedz tā aktīvus;

  5. izlocu vai azartspēļu organizēšanas atļaujā paredzētās tiesības ir nodotas kādai citai personai (cits komersants organizē azartspēles licences saņēmēja vārdā);
  6. azartspēļu organizētājs azartspēļu organizēšanas vietā uzstādījis vai ekspluatē nemarķētas azartspēļu iekārtas;

6) to pieprasa pats atļaujas saņēmējs.

(2) Anulējot izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālo atļauju (licenci) valsts nodeva, kas samaksāta par izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) saņemšanu, netiek atmaksāta.

(3) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija anulē kazino, spēļu zāles, bingo zāles, totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanas atļauju (licenci) vai atļauju (licenci) uzstādīt azartspēļu automātus ārpus kazino un spēļu zālēm, ja:

1) konkrētajā azartspēļu organizēšanas vietā sistemātiski vai ilgstoši tiek pārkāpti azartspēles reglamentējošie normatīvie akti;

2) ir beidzies pašvaldības atļaujas termiņš ;

3) to pieprasa pats atļaujas saņēmējs.”.

26. Izslēgt 36. pantu.

27. Izteikt 37. pantu šādā redakcijā:

“37. pants. Izlozes biļešu tirdzniecības vietās un azartspēļu organizēšanas vietās jābūt pieejamam attiecīgās izlozes plānam vai azartspēles noteikumiem, un izlozes vai azartspēles organizētājs ir atbildīgs par to, lai pēc spēlētāja pieprasījuma viņu ar šo plānu vai noteikumiem iepazīstinātu.”.

28. Izteikt 38. pantu šādā redakcijā:

“38. pants. (1) Izlozes plānā izlozes organizētājs norāda šādu informāciju:

1) izlozes organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) izlozes nosaukums un veids (momentloterija vai skaitļu izloze);

3) izlozes biļetes cena vai dalības maksas likme;

4) kopējais momentloterijas biļešu skaits;

5) laimestu fonds, tā sadalījums pa laimestu grupām;

6) laimējušo biļešu noteikšanas kārtība;

7) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

8) datums līdz kuram momentloterija tiek organizēta;

9) termiņš līdz kuram skaitļu izlozes dalībnieki var pieteikties uz laimestu;

10) informācija par to, kur dalībniekam griezties pretenziju gadījumā un kārtība, kādā pretenzijas tiek izskatītas;

11) cita informācija, ko izlozes organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(2) Azartspēles noteikumos azartspēļu organizētājs norāda šādu informāciju:

1) azartspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) azartspēles nosaukums un veids;

3) kārtība kādā dalībnieks var piedalīties spēlē;

4) spēles dalības maksa (likme);

5) nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimesta apjoms (tai skaitā laimestu attiecība pret dalības maksas likmi);

6) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

7) termiņš, līdz kuram dalībnieks var pieteikties uz laimestu;

8) informācija par to, kur dalībniekam griezties pretenziju gadījumā un kārtība kādā pretenzijas tiek izskatītas;

9) cita informācija, ko azartspēļu organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(3) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina izlozes plānu vai azartspēles noteikumus, ja:

1) tajos nav iekļauta šajā likumā prasītā informācija;

2) tie paredz izložu vai azartspēļu organizēšanu, kas neatbilst šī likuma prasībām;

3) tie paredz, ka laimestus var iegūt tikai pēc tam, kad spēlē ir iesaistījušies noteikts skaits dalībnieku vai kopējais realizācijas apjoms ir sasniedzis noteiktu summu;

4) tie paredz piramīdveida spēles organizēšanu, kurā dalības maksa vai ieguldītās vērtības pēc laika dod laimestu nenoteiktam personu lokam.”.

29. 38.1 pantā:

Izslēgt pirmo daļu;

Izslēgt otrās daļas piekto punktu;

Papildināt trešo daļu aiz vārdiem “izlozes biļetes” ar vārdiem “un azartspēles kartiņas”.

30. Papildināt 39.1 panta otro daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5) veikt azartspēļu automātu un iekārtu reģistrēšanu un sniegt nodokļus administrējošām valsts un pašvaldību institūcijām nepieciešamās ziņas šo azartspēļu automātu un iekārtu reģistrācijai, uzskaitei, nodokļu administrēšanai un kontrolei.”.

31. Papildināt 40. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Speciālas atļaujas (licences) saņēmējs veic grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem” un vienotajiem azartspēļu organizācijas grāmatvedības uzskaites noteikumiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

32. Papildināt likumu ar IX nodaļu šādā redakcijā:

“IX nodaļa

Izložu un azartspēļu organizēšana izmantojot telekomunikāciju līdzekļus

42. pants. Par izložu vai azartspēļu organizēšanu, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus, ir uzskatāma azartspēļu organizēšana, ja tās dalībnieks piedalās spēlē, veic, vai var veikt kādas no dalībai spēlē nepieciešamajām darbībām, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus;

43. pants. (1) Latvijas Republikā, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus, ir atļauts organizēt izlozes, spēļu automātu spēles, ruletes, kāršu, kauliņu spēles, bingo, totalizatoru, derības un veiksmes spēles pa tālruni (turpmāk arī - interaktīvās spēles).

(2) Latvijas Republikā, ir atļauts pārdot izložu biļetes (turpmāk arī – biļetes) un pieņemt likmes totalizatoram vai derībām (turpmāk arī – likmju pieņemšana), izmantojot telekomunikāciju līdzekļus.

44. pants. Kopējā laimestu vērtība ruletes, kāršu vai kauliņu spēlēm, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus, nevar būt mazāka par 80 procentiem no iemaksu kopsummas.

45. pants. (1) Interaktīvo spēļu organizēšana, biļešu pārdošana un likmju pieņemšana, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus, ir atļauta pēc atļaujas (licences) saņemšanas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

(2) Atļaujas (licences) interaktīvo spēļu organizēšanai, biļešu pārdošanai un likmju pieņemšanai, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus, izsniedz kapitālsabiedrībām, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā saņēmušas izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālo atļauju (licenci).

46. pants. (1) Finanu ministrijas Izlocu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par interaktīvo spēļu organizēšanas atļaujas (licences) piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atļauju (licenci) pieņem 60 dienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas un dokumentu saņemšanas.

(2) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atļaujas (licences) piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atļauju (licenci) biļešu iegādei vai likmju pieņemšanai, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus, pieņem 30 dienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas un dokumentu saņemšanas.

47. pants. (1) Interaktīvo spēļu organizēšanas, biļešu pārdošanas un likmju pieņemšanas, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus, atļaujā (licencē) norāda:

1) atļaujas (licences) numuru, izsniegšanas vietu un datumu;

2) atļaujas (licences) saņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi;

3) spēles, kādas atļaujas (licences) saņēmējam atļauts organizēt vai izlozi, kurai biļetes var iegādāties, vai arī spēli, kurai likmes var pieņemt, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus;

4) spēļu organizēšanai, biļešu pārdošanai vai likmju pieņemšanai, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus, izmantoto interneta adresi, ja izlozi vai azartspēli organizē, izmantojot internetu;

5) spēles organizēšanai izmantotos telefona numurus, ja organizē veiksmes spēli pa tālruni.

(2) Atļauju (licenci) paraksta Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšnieks, apstiprinot parakstu ar Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas zīmogu.

48. pants. Interneta lapā, ko azartspēļu organizētājs izmanto interaktīvo spēļu organizēšanai, biļešu pārdošanai un likmju pieņemšanai, norāda:

  1. azartspēļu organizētāja nosaukumu, juridisko adresi un izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licenci) numuru;
  2. spēles, kādas atļaujas (licences) saņēmējam atļauts organizēt vai izlozi, kurai biļetes var iegādāties, vai arī spēli, kurai likmes var pieņemt, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus;
  3. izlozes plānu vai azartspēles noteikumus, vai norādi uz Interneta lapu, kur tos var izlasīt;
  4. aizliegumu piedalīties spēlē personām, kas atrodas valstī vai teritorijā, kur dalība šādās spēlēs ir aizliegta;
  5. aizliegumu piedalīties spēlē personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;
  6. brīdinājumu par iespēju, ka persona var kļūt atkarīga no azartspēlēm.

49. pants. Atļaujas (licences) saņemšanai spēļu automātu spēles, ruletes, kāršu, kauliņu spēles vai bingo organizēšanai, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus, azartspēļu organizētājs iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniegumu, kuram pievieno:

1) plānotās azartspēles noteikumus;

2) izziņu par Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu kontu vai kontiem, kurus izmantos savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem;

3) informāciju par spēles organizēšanā izmantotajām programmām;

4) neatkarīgas un starptautiski atzītas laboratorijas atzinumu par programmatūras testēšanas rezultātiem;

5) informāciju par vietu, kurā atradīsies spēles organizēšanai izmantojamā tehnika un plānotajiem drošības pasākumiem, kas tiks izmantoti, lai nepieļautu kādas personas iedarbību uz organizētās azartspēles iznākumu;

6) plānotajiem fizisko personas datu aizsardzības pasākumiem;

7) spēles organizēšanai izmantoto interneta adresi, ja izlozi vai azartspēli organizē, izmantojot internetu;

8) informāciju par azartspēles atbildīgo personu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums, numurs un izdevējiestādes nosaukums).

50. pants. Atļaujas (licences) saņemšanai izlo zes organizēšanai vai izlozes biļešu iegādei, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus, izlozes organizētājs iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniegumu, kuram pievieno:

1) izlozes, kuru organizē, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus, plānu;

2) izlozes biļešu iegādes kārtību, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus (jau esošas izlozes plāna pielikums);

3) informāciju par izlozes organizēšanā vai izlozes biļešu iegādē izmantotajām programmām;

4) telekomunikāciju, kuras izmanto izlozes biļešu iegādei, nodrošinātāja apliecinājumu par izmantojamās sistēmas drošību;

5) informāciju par vietu, kurā atradīsies izlozes organizēšanai vai izlozes biļešu iegādei izmantojamā tehnika un plānotajiem drošības pasākumiem, kas tiks izmantoti, lai nepieļautu kādas personas iedarbību uz organizētās izlozes iznākumu;

6) plānotajiem fizisko personas datu aizsardzības pasākumiem;

7) izlozes organizēšanai vai izlozes biļešu iegādei izmantoto interneta adresi, ja izlozi organizē, izmantojot internetu;

8) izlozes biļešu iegādei izmantotos telefona numurus;

9) informāciju par izlozes atbildīgo personu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums, numurs un izdevējiestādes nosaukums).

51. pants. Atļaujas saņemšanai veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai, azartspēles organizētājs iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniegumu, kuram pievieno:

  1. azartspēles noteikumus;
  2. informāciju par veiksmes spēlē pa tālruni izmantotajām programmām;
  3. telekomunikāciju, kuras izmanto veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai, nodrošinātāja apliecinājumu par izmantojamās sistēmas drošību;
  4. informāciju par vietu, kurā atradīsies veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai izmantojamā tehnika un plānotajiem drošības pasākumiem, kurus izmantos, lai nepieļautu kādas personas iedarbību uz organizētās azartspēles iznākumu;
  5. plānotajiem fizisko personas datu aizsardzības pasākumiem;
  6. veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai izmantotos telefona numurus;
  7. informāciju par veiksmes spēles pa tālruni atbildīgo personu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums, numurs un izdevējiestādes nosaukums).

52. pants. (1) Informācija par interaktīvo spēļu organizēšanā, biļešu pārdošanā un likmju pieņemšanā, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus, izmantoto programmatūru, tās drošības pasākumiem un fizisko personas datu aizsardzības pasākumiem jāiesniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Ministru kabinets apstiprina neatkarīgo un starptautiski atzīto laboratoriju sarakstu, kas var sniegt atzinumu par interaktīvo spēļu organizēšanā izmantojamo programmatūru.

53. pants. Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības atteikt interaktīvo spēļu organizēšanas atļaujas (licences) izsniegšanu, ja ir iestājies kāds no šī likuma 33. pantā minētajiem gadījumiem vai arī:

1) iesniegtie azartspēles noteikumi vai izlozes plāns neatbilst šī likuma prasībām;

2) neatkarīgās starptautiski atzītas laboratorijas atzinumā norādīts, ka spēles organizēšanai izmantojamā programmatūra nenodrošina laimestu kopsummas atbilstību 21. panta trešā punkta un 44. panta prasībām, vai citu šī likuma prasību ievērošanu;

3) iesniedzēja plānotie drošības pasākumi, lai nepieļautu kādas personas iedarbību uz organizētās azartspēles iznākumu, ir nepietiekami;

4) ir saņemts kompetentas valsts iestādes atzinums, ka iesniedzēja plānotie pasākumi fizisko personu datu aizsardzībai un spēles drošības nodrošināšanai ir nepietiekami.

54. pants. Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības anulēt atļauju (licenci) interaktīvo spēļu organizēšanai, ja ir iestājies kāds no šī likuma 35.1 panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem vai arī izlozes vai azartspēles organizētājs savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmanto kontu vai kontus, par kuriem nav informējis Valsts ieņēmumu dienestu vai Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

55. pants. (1) Izsniedzot atļauju (licenci) interaktīvo spēļu organizēšanai, biļešu pārdošanai vai likmju pieņemšanai Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina personu, kas ir atbildīga par interaktīvo spēļu organizēšanas, biļešu pārdošanas vai likmju pieņemšanas likumību (turpmāk arī – atbildīgā persona).

(2) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina atbildīgo personu, ja ir iestājies kāds no šī likuma 29. panta otrajā daļā minētajiem gadījumiem.

(3) Lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai atteikumu apstiprināt Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā.

(4) Ir aizliegta interaktīvo spēļu organizēšana, biļešu pārdošana vai likmju pieņemšanas, ja tās atbildīgā persona nav apstiprināta Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

(5) Par jaunas atbildīgas personas iecelšanu un iepriekšējās atbrīvošanu, azartspēļu organizētājs trīs darba dienu laikā informē Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju. Šādā gadījumā nepiemēro šī panta ceturtajā daļā noteikto ierobežojumu.

56. pants. Interaktīvo spēļu, izņemot izlozes un veiksmes spēles pa tālruni, organizētājs nodrošina:

1) katra spēlētāja reģistrāciju, pirms viņam tiek piešķirtas tiesības piedalīties azartspēlē, pieprasot no viņa personu identificējošus datus;

2) spēlētāja identitātes pārbaudi, pārliecinoties, ka maksājumi tiek veikti no Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērta konta, kas pieder personai, kuras identifikācijas dati norādīti reģistrējoties spēlei.

3) īpaša spēles konta izveidi katram spēlētājam, kurā pirms spēles uzsākšanas spēlētājs iemaksā naudas summu, kuru viņš var izmantot tikai likmju izdarīšanai un kurā tiek ieskaitīts viņam pienākošais laimests;

4) pēc spēlētāja pieprasījuma viņa spēles kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu uz to pašu kontu bankā, no kura pārskaitīja likmju izdarīšanai paredzētie līdzekļi;

5) netraucētu Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku piekļūšanu spēles organizēšanai izmantotajai programmatūrai un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar interaktīvo spēļu rīkošanu.

57. pants. Veiksmes spēles pa tālruni organizētājs nodrošina:

1) spēlētāju uzskaiti;

2) laimējušo spēlētāju reģistrāciju, pieprasot no viņa personu identificējošus datus un veicot spēlētāja identitātes pārbaudi;

3) netraucētu Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku piekļūšanu spēles organizēšanai izmantotajai programmatūrai un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar veiksmes spēles pa tālruni rīkošanu.

58. pants. Lai pārdotu biļetes vai organizētu izlozes, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus, izlozes organizētājs nodrošina:

1) izlozes dalībnieku uzskaiti;

2) laimējušo spēlētāju reģistrāciju un identifikāciju;

3) netraucētu Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku piekļūšanu spēles organizēšanai izmantotajai programmatūrai un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar interaktīvās spēles – izlozes rīkošanu un biļešu pārdošanu, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus.

59. pants. Totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus, nodrošina:

1) katra spēlētāja reģistrāciju, pirms viņam tiek piešķirtas tiesības piedalīties azartspēlē, pieprasot no viņa personu identificējošus datus;

2) spēlētāja identitātes pārbaudi, pārliecinoties, ka maksājumi tiek veikti no Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērta konta, kas pieder personai, kuras identifikācijas dati norādīti reģistrējoties spēlei.

3) īpaša spēles konta izveidi katram spēlētājam, kurā pirms spēles uzsākšanas spēlētājs iemaksā naudas summu, kuru viņš var izmantot tikai likmju izdarīšanai un kurā tiek ieskaitīts viņam pienākošais laimests;

4) pēc spēlētāja pieprasījuma viņa spēles kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu uz to pašu kontu bankā, no kura tika pārskaitīti likmju izdarīšanai paredzētie līdzekļi;

5) netraucētu Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku piekļūšanu spēles organizēšanai izmantotajai programmatūrai un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar likmju pieņemšanu, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus.

60. pants. (1) Ministru kabinets nosaka spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtību, kā arī minimālās prasības, lai novērstu no azartspēlēm atkarīgo spēlētāju tālāku dalību azartspēlēs.

(2) Interaktīvo spēļu organizētājs, izložu organizētājs, kas pārdot biļetes, un totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pēc ceturkšņa beigām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā un Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā paziņojumu par pārskata ceturksnī iemaksāto likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu, vienlaicīgi ar bankas izziņu par pārskata ceturksnī savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmantotajā kontā veiktajām transakcijām.

61. pants. (1) Interaktīvo spēļu organizētājam savstarpējos norēķinos ar klientiem atļauts izmantot Latvijā reģistrētā kredītiestādē atvērtu kontu.

(2) Ja dalība izlozē vai azartspēlē notiek, izmantojot telefona sakarus, tad dalībnieks var piedalīties izlozē vai azartspēlē izmantojot Latvijas Republikā reģistrētu telefona numuru.

62. pants. Interaktīvo spēļu rīkotājam ir aizliegts pārskaitīt laimestu uz kontu, no kura netika veiktas iemaksas likmes izdarīšanai.

63. pants. Interaktīvo spēļu organizēšanā izmantojamajai programmatūrai un aparatūrai, kas nodrošina tās darbību, ir jāatrodas Latvijas Republikas teritorijā. Izņēmuma gadījumos ir iespējams izmantot rezerves programmatūru un aparatūru, kas nodrošina tās darbību, kuras atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, par to iepriekš paziņojot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai”.

Pārejas noteikumi

1. Kapitālsabiedrības, kuru speciālas atļaujas (licences) azartspēļu organizēšanai ir izsniegtas uz noteiktu laiku un to spēkā esamības termiņš beidzas pēc šī likuma spēkā stāšanās, iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu inspekcijā dokumentus speciālās atļaujas (licences) pagarināšanai uz nenoteiktu laiku šā likuma 21. pantā noteiktajā kārtībā.

2. Līdz 2004. gada 1. martam Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina to kazino, spēļu zāļu vai bingo zāļu vadītājus (administratorus), kurām licences ir izsniegtas līdz šī likuma spēkā stāšanās dienai.

3. Likuma 19. pants stājas spēkā 2013. gadā.

4. Likuma 31. un 32. pants stājas spēkā 2004. gada 1. janvārī.

5. Līdz 2007. gadam kapitālsabiedrību pamatkapitālam (statūtu fondam), kuras organizē spēļu automātu, bingo, ruletes, kāršu un kauliņu spēles, ir jābūt ne mazākam par 150 000 latu.

6. Līdz 2010. gadam kapitālsabiedrību pamatkapitālam (statūtu fondam), kuras organizē spēļu automātu, bingo, ruletes, kāršu un kauliņu spēles, ir jābūt ne mazākam par 250 000 latu.

7. Konstatējums, ka finanšu līdzekļi, kurus iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā, iegūti nelikumīgos darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska ieguve var būt par iemeslu atteikumam piešķirt vai pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci) tikai tad, ja finanšu līdzekļi ir ieguldīti kapitālsabiedrības pamatkapitālā pēc šī likuma stāšanās spēkā.

8. Ministru kabinets līdz 2004. gada 1. janvārim izdod noteikumus:

1) par vienoto azartspēļu organizācijas grāmatvedības uzskaiti;

2) par kārtību, kādā interaktīvo spēļu organizētājs, izložu organizētājs, kas pārdot biļetes, un totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus reģistrē spēlētājus, pārauda viņu identitāti un kādas ir minimālās prasības, lai novērstu no azartspēlēm atkarīgo spēlētāju tālāku dalību azartspēlēs, kas tiek organizētas izmantojot telekomunikāciju līdzekļus;

3) par kārtību, kādā interaktīvo spēļu organizētājs, izložu organizētājs, kas pārdot biļetes, un totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā un Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā paziņojumu par pārskata ceturksnī iemaksāto likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu.

9. Ministru kabinets līdz 2003. gada 1. janvārim apstiprina neatkarīgo un starptautiski atzīto laboratoriju sarakstu, kas var sniegt atzinumu par interaktīvo spēļu organizēšanā izmantojamo programmatūru.

Likums stājas spēkā 2003.gada gada 1.oktobrī.

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par izlozēm un azartspēlēm”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 Pašlaik likumā “Par izlozēm un azartspēlēm” ir paredzēts, ka licences katru gadu tiek pārreģistrētas, taču nav noteiktas prasības, kādām jāatbilst azartspēļu organizatora darbībai, lai šo licenci varētu pārreģistrēt.

Latvijā nav paredzēta iespēja organizēt azartspēles, izmantojot tādus telekomunikāciju līdzekļus kā Internets, taču tas nav arī tieši aizliegts. Ņemot vērā to, ka ar Interneta palīdzību var spēlēt azartspēles, būtu nepieciešams reglamentēt šo azartspēļu organizēšanas veidu.

Pašlaik ir noteikta valsts nodevas maksa par speciālo atļauju (licenci) azartspēļu organizēšanai ir 300 000 Ls, taču vienlaicīgi ar valsts nodevas maksas paaugstināšanu nav ticis paaugstināts azartspēļu organizatoru minimālais pamatkapitāla lielums.

Pašlaik spēļu zāles un kazino definīcija ir ļoti vispārīga, kā rezultātā pastāv iespēja izveidot spēļu zāles un kazino tam nepiemērotās vietās.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 Pieņemot likumprojektu tiek paredzēta konkrēta licencēšanas kārtība katram azartspēļu veidam, noteiktas detalizētas prasības, kādām jāatbilst komercsabiedrībai un tās atbildīgajām personām, lai saņemtu licenci. Ir noteikta azartspēļu organizēšanas kārtība izmantojot telekomunikāciju līdzekļus.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Būs paredzēta skaidra, konkrēta licencēšanas un pārreģistrācijas kārtība. Konkrētas prasības licences saņēmējiem, kas radīs labvēlīgāku vidi uzņēmējdarbības attīstībai.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Tiks vienkāršotas administratīvās procedūras licences saņemšanai un pārreģistrācijai. Paredzēta konkrēta kārtība azartspēļu organizēšanai, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus, tādejādi mazinot nelegālo azartspēļu piedāvājumu, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Samazināsies azartspēļu negatīvā ietekme uz iedzīvotājiem. Būs paredzētas konkrētas prasības, lai novērstu no azartspēlēm atkarīgo personu skaita pieaugumu.

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2003

2004

2005

 2006

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 Grūti prognozēt.

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 Ls 6 500

 Ls

6500

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 Papildus jāizdod Ministru kabineta noteikumi:

1) par kārtību, kādā interaktīvo spēļu organizētājs, izložu organizētājs, kas pārdot biļetes, un totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus reģistrē spēlētājus, pārauda viņu identitāti un kādas ir minimālās prasības, lai novērstu no azartspēlēm atkarīgo spēlētāju tālāku dalību azartspēlēs, kas tiek organizētas izmantojot telekomunikāciju līdzekļus;

2) par kārtību, kādā interaktīvo spēļu organizētājs, izložu organizētājs, kas pārdot biļetes, un totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā un Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā paziņojumu par pārskata ceturksnī iemaksāto likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu.

Ministru kabinetam līdz 2003. gada 1. janvārim jāapstiprina neatkarīgo un starptautiski atzīto laboratoriju sarakstu, kas var sniegt atzinumu par interaktīvo spēļu organizēšanā izmantojamo programmatūru.

Jāveic grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodokli un nodevu”, Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas nolikumā, Ministru kabineta noteikumos Nr. 435 “Izložu un azartspēļu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība”.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Atbilst

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Atbilst

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Atbilst

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas ir notikušas ar Latvijas Spēļu Biznesa Asociāciju.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Latvijas Spēļu Biznesa Asociācija ir atbalstījusi lielāko daļu likumprojekta normu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Tiks paplašinātas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas funkcijas, jo tai būs tiesības izsniegt licenci azartspēļu organizēšanai, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Izmantojot masu saziņas līdzekļus.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Finanu ministrijas Izlocu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumu personas, kuru intereses tas aizskar vai ierobežo, var pārsūdzēt tiesā.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja

 

B.Brigmane