Likumprojekts

Likumprojekts

Preču un pakalpojumu loteriju likums

1. pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) preču loterija – izloze, kurā dalībnieki piedalās veicot preču pirkumu un loterijas organizētājam uzrādot dokumentālu pirkuma apliecinājumu. Laimestam ir gadījuma raksturs un tas nevar būt nauda vai bezķermeniska lieta;

2) pakalpojumu loterija - izloze, kurā dalībnieki piedalās veicot pakalpojumu pirkumu, loterijas organizētājam uzrādot dokumentālu pirkuma apliecinājumu. Laimestam ir gadījuma raksturs un tas ir lieta;

3) loterijas atļaujas saņēmējs – preču ražotājs, izplatītājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, kas organizē preču vai pakalpojumu loteriju vai persona, kurai preču ražotājs, izplatītājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir deleģējis tiesības organizēt preču vai pakalpojumu loteriju;

4) loterijas organizētājs – persona, kurai preču ražotājs, izplatītājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir deleģējis tiesības organizēt preču vai pakalpojumu loteriju

5) loterijas norises sākums – atļaujā norādītais datums, sākot no kura personas var iegādāties preces vai saņemt pakalpojumus un uzrādot dokumentālu pirkuma apliecinājumu, piedalās loterijā;

6) loterijas norises beigas – atļaujā norādītais datums, līdz kuram licences saņēmējam ir jānosaka un jāpaziņo laimējušās personas;

7) laimestu fonds – lietas, kuras kā laimestus vienas preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanai piedāvā loterijas atļaujas saņēmējs un kuru vērtību latos apstiprina grāmatvedības dokumenti.

2. pants Šā likuma mērķis ir:

1) reglamentēt preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas, atļaujas saņemšanas un kontroles kārtību;

2) aizsargāt personu, kā arī kopumā visas sabiedrības intereses preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas jomā;

3) veicināt godīgu konkurenci.

3. pants. Lai varētu organizēt preču vai pakalpojumu loteriju, komercsabiedrībai, kas ražo, izplata, pārdod preces vai sniedz pakalpojumus Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā ir jāsaņem atļauja. Ja preču ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir deleģējis preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas tiesības citai personai, tad atļauja ir jāsaņem šai personai. Bez atļaujas saņemšanas un valsts nodevas samaksas var organizēt preču vai pakalpojumu loterijas, kuru laimests fonds nav lielāks par 500 latiem.

4. pants. (1) Ja preču vai pakalpojumu loterijas laimestu fonds nav lielāks par 500 latiem, tad to var organizēt pēc tam, kad par loterijas organizēšanu Ministru kabineta noteiktā kārtībā ir paziņots Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai un saņemts tās apstiprinājums.

(2) Komercsabiedrība, kas vēlas organizēt preču vai pakalpojumu loteriju, kuras laimestu fonds nav lielāks par 500 latiem, paziņo Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai par tās organizēšanu ne vēlāk kā 15 dienas pirms paredzētās loterijas norises sākuma.

5. pants. Preču ražotājs, izplatītājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs viena kalendārā gada laikā vienai precei vai pakalpojuma veidam var organizēt ne vairāk kā trīs preču vai pakalpojumu loterijas. Šis ierobežojums attiecas arī uz gadījumiem, kad preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas tiesības ir nodotas trešajai personai vai tās laimestu fonds nav lielāks par 500 latiem.

6. pants. Preču vai pakalpojumu loterijas atļauju izsniedz uz šīs loterijas norises laiku, kas nevar būt ilgāks par 6 mēnešiem.

7. pants. Preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas atļaujas saņemšanai komercsabiedrība iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniegumu, kuram pievienota:

1) informācija par komercsabiedrības apstiprinātu preču vai pakalpojumu loterijas atbildīgo personu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums, numurs un izdevējiestādes nosaukums), kura ir tieši atbildīga par loterijas likumīgu norisi;

2) loterijas noteikumi;

3) ar grāmatvedības dokumentiem apstiprināts laimestos piedāvātas mantas vai nemantisko vērtību novērtējums latos;

4) preču ražotāja, izplatītāja vai pakalpojumu sniedzēja apliecinājums par laimestu izmaksas garantijām.

8. pants. (1) Komercsabiedrība, kas vēlas organizēt preču vai pakalpojumu loteriju, iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā dokumentus atļaujas saņemšanai ne vēlāk kā divus mēnešus pirms paredzētās loterijas norises sākuma.

(2) Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma izlemšanai, Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija desmit dienu laikā pieprasa vajadzīgās ziņas vai dokumentus.

(3) Lēmumu par preču vai pakalpojumu loterijas atļaujas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atļauju Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

9. pants. (1) Preču vai pakalpojumu loterijas atļaujā norāda:

1) atļaujas numuru, izsniegšanas vietu un datumu;

2) preču ražotāja, izplatītāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) loterijas organizētāja – ja tāds ir, nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

4) preces vai pakalpojuma nosaukumu, kura realizācijas veicināšanai organizē preču vai pakalpojumu loteriju;

5) loterijas nosaukumu;

6) loterijas norises laika periodu.

(2) Atļauju paraksta Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšnieks, apstiprinot parakstu ar Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas zīmogu.

10. pants. (1) 10 dienu laikā pēc lēmuma par preču vai pakalpojumu loterijas atļaujas piešķiršanu saņemšanas, tās saņēmējs samaksā valsts noteikto nodevu par izložu vai azartspēļu organizēšanas atļaujas piešķiršanu.

(2) Preču vai pakalpojumu loterijas atļauju izsniedz pēc valsts noteiktās nodevas samaksas.

11. pants. Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības atteikt preču vai pakalpojumu atļaujas piešķiršanu, ja:

1) komercsabiedrība ir organizējusi preču vai pakalpojumu loterijas bez atļaujas un uz to neattiecas šī likuma 3. pantā minētais izņēmums;

2) komercsabiedrība ir pārkāpusi šī likuma un saskaņā ar to izdoto Ministru kabineta noteikumu prasības;

3) komercsabiedrības iesniegtie preču vai pakalpojumu loterijas noteikumi neatbilst šī likuma prasībām.

12. pants. (1) Vienlaicīgi ar atļaujas piešķiršanu Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina preču vai pakalpojumu loterijas noteikumus.

(2) Loterijas noteikumiem jābūt skaidriem un nepārprotamiem, izklāstītiem loģiskā secībā un tajos iekļauj šādu informāciju:

1) preču ražotāja, izplatītāja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

2) ja loteriju organizē cita persona – preču vai pakalpojumu loterijas organizētāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

3) loterijas norises teritorija;

4) loterijas norises laika periods;

5) loterijas laimestu fonds - laimestu nosaukums, to sadalījums pa laimestu grupām (ja tādas ir), skaits un laimestu vērtība;

6) loterijas organizēšanas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi;

7) loterijā laimējušo personu noteikšanas norises kārtība, vieta un laiks;

8) loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums;

9) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

10) termiņš, līdz kuram loterijas dalībniekiem iespējams pieteikties uz laimestu;

11) informācija par to, kur dalībniekam griezties pretenziju gadījumā un kārtība, kādā pretenzijas tiek izskatītas;

12) personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā;

13) cita informācija, ko loterijas organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(3) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina loterijas noteikumus, ja:

1) tajos nav iekļauta šajā likumā prasītā informācija;

2) tie paredz preču vai pakalpojuma loteriju organizēšanu, kas neatbilst šī likuma prasībām.

13. pants. (1) Preču tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās jābūt pieejamiem attiecīgās preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem, un preču vai pakalpojumu loterijas atļaujas saņēmējs, preču pārdevējs un pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par to, lai pēc loterijas dalībnieka pieprasījuma viņu ar šiem noteikumiem iepazīstinātu.

(2) Preču vai pakalpojumu loterijas noteikumos norāda loterijas atļaujas numuru.

14. pants. Preču un pakalpojumu loterijas organizēšanas un norises kārtība ir caurskatāma, bez krāpniecisku darbību pazīmēm.

15. pants. Preču vai pakalpojumu loterijā laimējušās personas nosaka publiski. Loterijā laimējušo dalībnieku noteikšanā piedalās loterijas atļaujas saņēmēja, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvis vai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes, kurā loterijas atļaujas saņēmējs ir uzskaitē kā nodokļu maksātājs, pārstāvis.

16. pants. Ja preču vai pakalpojumu loteriju organizē visā Latvijas Republikas teritorijā, tad par loterijas rezultātiem (laimējušās personas un laimesti) atļaujas saņēmējs paziņo masu informāciju līdzekļos, kas tiek izplatīti visā Latvijas Republikas teritorijā, ne vēlāk kā 5 dienas pēc laimējušo personu noteikšanas.

17. pants. Aizliegts organizēt preču vai pakalpojumu loterijas, kurās dalībnieki var piedalīties nopērkot alkoholiskos dzērienus un tabaku.

18. pants. Uzraudzību un kontroli pār to, kā atļaujas saņēmējs ievēro šo likumu, citus normatīvos aktus un loterijas noteikumus, veic Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā., Valsts ieņēmumu dienesta iestādes likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” noteiktajā kārtībā un Valsts policija likumā “Par policiju” noteiktajā kārtībā.

19. pants. Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumu personas, kuru intereses tas aizskar vai ierobežo, var pārsūdzēt tiesā.

20. pants. 15 dienu laikā pēc loterijas norises beigām loteriju organizējusī persona Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniedz Ministru kabineta noteiktā kārtībā aizpildītu ziņojumu par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu, kurā norādīts:

1) komercsabiedrības nosaukums un piešķirtās atļaujas numurs;

2) loterijā piedalījušos dalībnieku skaits;

3) izsniegto laimestu skaits;

4) izsniegto laimestu vērtība latos;

5) atlikušo laimestu skaits;

6) atlikušo laimestu vērtība latos.

21. pants. Loterijas atļaujas saņēmējs maksā valsts nodevu 25% apmērā no preču vai pakalpojumu loterijas laimestu fonda.

22. pants. Ienākumus no preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas valsts nodevas izmanto Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai.

Pārejas noteikumi

1. Likuma 11. panta pirmais punkts attiecas uz tām preču un pakalpojumu loterijām, kuras komercsabiedrība bez atļaujas ir organizējusi pēc šī likuma spēkā stāšanās.

2. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.oktobrim izdod noteikumus:

a) par kārtību, kādā komercsabiedrības paziņo par preču vai pakalpojumu loterijām, kuru laimestu fonds ir mazāks par 500 latiem;

b) par preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtību;

c) par kārtību, kādā loterijas atļaujas saņēmējs ziņo par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu.

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.oktobrī.

 

 

Likumprojekta

Preču un pakalpojumu loteriju likums

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašlaik nav normatīvā akta, kas reglamentētu preču un pakalpojumu loteriju, jeb tā saucamo reklāmas loteriju organizēšanas kārtību. Pēdējo gadu laikā Latvijas Republikas teritorijā ir organizētas ļoti daudzas t.s. “reklāmas loterijas”. Šajās loterijās tiek piedāvāti pietiekoši lieli laimesti, lai rosinātu cilvēkus pirkt reklamēto preci, taču nav paredzēti tiesiskie mehānismi, kas aizsargā loteriju dalībnieku un patērētāju kā tādu intereses.

Inspekcijas speciālisti analizēja un apkopoja publiski pieejamo un piedāvāto dažādu uzņēmumu loterijas 2002.gadā. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas sagatavotajā apskatā apkopotas 197 dažādu firmu organizētas preču loterijas 2002. gada laikā. 68 no apsekotajiem gadījumiem nav precīzi aprēķināms laimestu fonda apjoms.

129 dažādās preču loterijās laimestu fonds kopā aprēķināms Ls 2433364, vidējais vienas loterijas laimestu fonds Ls 18863.

Loteriju sadalījums pēc laimestu fonda apjoma:

Līdz Ls 500 = 11 gab.

Ls 501 - Ls 1000 = 11 gab.

Ls 1001 – Ls 3000 = 32 gab.

Ls 3001 – Ls 5000 = 11 gab.

Ls 5001 un > = 64 gab.

2000.gada 19.septembra MK noteikumu Nr.319 “Likuma “Par uzņēmumu ienākumu nodokli” normu piemērošanas noteikumi” 39.punkts nosaka, ka “Par uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumiem, kuriem nav piemērojama likuma 5.panta ceturtā daļa, uzskatāmi uzņēmuma reklāmas izdevumi par laimestiem vai balvām, kuras tiek laimētas, izlozētas vai dāvinātas, uzņēmumam reklāmas nolūkā organizējot konkursus, kuru rezultāti tiek atspoguļoti masu saziņas līdzekļos, vai izdevumi, nodrošinot balvas citu uzņēmumu organizētajos konkursos..”.

Tas nozīmē, ka organizējot t.s. reklāmas loterijas, gan reklāmas izdevumi, gan paredzētais laimestu fonds ar visām balvām tiek ieskaitīts uzņēmuma ar pamatdarbību tieši saistītajos izdevumos, līdz ar to par šo summu samazinās uzņēmuma peļņa, kas jāapliek ar uzņēmuma ienākuma nodokli – šajā gadījumā tas ir Ls 2433364 x 25%= Ls 608341.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 Pieņemot preču un pakalpojumu loteriju likumu tiks noteikta preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas un kontroles kārtība, kā arī noteikts valsts nodevas apmērs. Ir paredzēti vispārēji noteikumi loteriju organizēšanai (piemēram, skaitlisks ierobežojums - līdz 3 loterijām viena kalendārā gada laikā, ko organizē viens preču ražotājs, pārdevējs, izplatītājs un pakalpojumu sniedzējs vienam preces vai pakalpojuma veidam). Paredzēts dalījums starp loterijām, kuru laimestu fonds nepārsniedz 500 latus (par to organizēšanu ir tikai jāziņo), un starp tām, kuru laimestu fonds pārsniedz 500 latu (un kuru organizēšanai ir jāsaņem atļauja un jāsamaksā valsts nodeva 25% no laimesta fonda).

Pieņemot likumprojektu, tiks novērsta situācija, ka valsts budžetā netiek maksāts par darbību veikšanu, kas parasti nav tieši saistītas ar uzņēmuma pamatdarbību – reklāmas loteriju organizēšana un to laimesta fonds, kā arī noteiktas stingras prasības loterijas norises kārtībai.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekta pieņemšana ierobežotu negodīgu konkurenci, liekot pircējiem izvēlēties neapdomātu pirkumu, tikai nolūkā iegūt balvu un mazinot iespēju uzņēmumam ar nepamatotu pircēju piesaistīšanu palielināt sava uzņēmuma peļņu.

Nav plānots bezdarba palielinājums vai ražošanas samazinājums.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Šis likumprojekts ietekmēs plaša patēriņa preču ražotājus, pārdevējus un izplatītājus, kā arī reklāmas aģentūras, kas organizē t.s. reklāmas loterijas.

3. Sociālo seku izvērtējums

Pieņemot šo likumprojektu tiks mazināta t.s. reklāmas loteriju ietekme uz gados jauniem pircējiem, kam vēl nav attīstījusies vērtību hierarhija un kas domā, ka tikai tādā veidā var gūt materiālo labumu, azarta ierobežošana. Spēles azarts tiek izmantots neapdomāta pirkuma lēmuma labā; nauda, kas iegūta no šādas iracionālas uzvedības jāinvestē atpakaļ sabiedrībā, nevis kāda uzņēmuma peļņā.

4. Ietekme uz vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 2003

 2004

2005

 2006

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Ls 608 341

 Ls 500 000

 Ls

500 000

 Ls

500 000

 Ls 500 000

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 Ls 30 000

 Ls 27 300

 Ls 27 300

 Ls

27 300

 Ls 27 300

3. Finansiālā ietekme

 + Ls 578 341

 + Ls

472 700

 + Ls

472 700

 +Ls

472700

 + Ls 472 700

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi izdevumu finansēšanai

 

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 Plānotie ieņēmumi Ls 608 341 Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai.

Plānotie izdevumi Ls 30 000 likuma ieviešanai

 Skat. iepriek-

šējo iedaļu

 Skat. iepriek-šējo iedaļu

 Skat. iepriek-šējo iedaļu

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 Papildus būs jāizdod Ministru kabineta noteikumi:

a)par kārtību, kādā komercsabiedrības paziņo par preču vai pakalpojumu loterijām, kuru laimestu fonds ir mazāks par 500 latiem;

b) par preču un pakalpojumu loteriju uzraudzības un kontroles kārtību;

c) par kārtību, kādā loterijas atļaujas saņēmējs ziņo par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu.

Vienlaikus ar likumprojektu ir jāizdara grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, Administratīvo pārkāpumu kodeksā, likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, Ministru kabineta noteikumos Nr. 233 “Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekami fizisko personu ienākumi no izlozēm un azartspēlēm”, likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, Ministru kabineta noteikumos Nr. 319 “Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi”.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Rekomendācija Eiropas parlamenta un padomes regulai attiecībā uz pārdošanas veicināšanu iekšējā tirgū (2001/0227 (COD))

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Rekomendācija Eiropas parlamenta un padomes regulai attiecībā uz pārdošanas veicināšanu iekšējā tirgū (2001/0227 (COD))

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Latvijas Tirgotāju asociāciju

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Atbalsta

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

  Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Likumprojektu ieviesīs Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, kuras esošās funkcijas tiek paplašinātas. Pēc likumprojekta pieņemšanas ir nepieciešams pārejas laiks, lai Ministru kabinets pieņemtu tā īstenošanai nepieciešamos noteikumus.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Ar masu saziņas līdzekļu palīdzību.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumu personas, kuru intereses tas aizskar vai ierobežo, var pārsūdzēt tiesā.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja

 

B.Brigmane