Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 204.12 pantu šādā redakcijā:

“204.12 pants. Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas kārtības pārkāpšana

Par preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

Uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.”.

2. Papildināt 213. pantu aiz vārda un skaitļa “204.6 pantā” ar vārdiem un skaitli “204.12 panta otrajā daļā”.

3. Papildināt 236.8 panta pirmo daļu aiz vārdiem un skaitļa “204.5 panta pirmajā daļā” ar vārdiem un skaitli “ un 204.12 panta pirmajā daļā”.

4. Papildināt 287. pantu aiz vārda un skaitļa “204.6 pantā” ar vārdiem un skaitli “204.12 panta otrajā daļā”.

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.oktobrī.

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 Pieņemot Preču un pakalpojumu loteriju likumu ir nepieciešams paredzēt arī atbildību un adekvātu sodu gadījumos, kad tiek pārkāptas šī likuma normas.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 Likumprojektā ir paredzēta atbildība par preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas kārtības pārkāpšanu, kā arī norādītas institūcijas, kas ir tiesīgas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un piespriest sodu.

3. Cita informācija

 Likumprojekts jāskata kopā ar Preču un pakalpojumu loteriju likumu.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekta pieņemšana ierobežotu negodīgu konkurenci, liekot pircējiem izvēlēties neapdomātu pirkumu, tikai nolūkā iegūt balvu un mazinot iespēju uzņēmumam ar nepamatotu pircēju piesaistīšanu palielināt sava uzņēmuma peļņu.

Nav plānots bezdarba palielinājums vai ražošanas samazinājums.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Šis likumprojekts ietekmēs plaša patēriņa preču ražotājus, pārdevējus un izplatītājus, kā arī reklāmas aģentūras, kas organizē t.s. reklāmas loterijas.

3. Sociālo seku izvērtējums

Pieņemot šo likumprojektu tiks mazināta t.s. reklāmas loteriju ietekme uz gados jauniem pircējiem, kam vēl nav attīstījusies vērtību hierarhija un kas domā, ka tikai tādā veidā var gūt materiālo labumu, azarta ierobežošana. Spēles azarts tiek izmantots neapdomāta pirkuma lēmuma labā; nauda, kas iegūta no šādas iracionālas uzvedības jāinvestē atpakaļ sabiedrībā, nevis kāda uzņēmuma peļņā.

4. Ietekme uz vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 2003

 2004

2005

 2006

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Ls 608 341

 Ls

500 000

 Ls

500 000

 Ls

500 000

 Ls

500 000

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 Ls 30 000

 Ls

27 300

 Ls

27 300

 Ls

27 300

 Ls

27 300

3. Finansiālā ietekme

 + Ls 578 341

 + Ls

472 700

 + Ls

472 700

 + Ls

472 700

 + Ls

472 700

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 Vienlaicīgi ar šo likumprojektu ir jāizdod Preču un pakalpojumu loteriju likums un ar to saistītie Ministru kabineta noteikumi:

a)par kārtību, kādā komercsabiedrības paziņo par preču vai pakalpojumu loterijām, kuru laimestu fonds ir mazāks par 500 latiem;

b) par preču un pakalpojumu loteriju uzraudzības un kontroles kārtību;

c) par kārtību, kādā loterijas atļaujas saņēmējs ziņo par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu.

Vienlaikus ar likumprojektu ir jāizdara grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, Ministru kabineta noteikumos Nr. 233 “Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekami fizisko personu ienākumi no izlozēm un azartspēlēm”, likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, Ministru kabineta noteikumos Nr. 319 “Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi”.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas notikušas ar Latvijas Tirgotāju asociāciju un reklāmas aģentūru pārstāvjiem.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Latvijas Tirgotāju asociācija un reklāmas aģentūru pārstāvji principāli atbalsta likumprojekta pieņemšanu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Masu saziņas līdzekļos ir sniegta informācija par to, ka tiek izstrādāts Preču un pakalpojumu loteriju likumprojekts.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Pieņemot Preču un pakalpojumu loteriju likumu un ar to saistītos grozījumus Administratīvo pārkāpumu kodeksā tiks paplašinātas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Ar masu saziņas līdzekļu palīdzību.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pārsūdzot lēmumu.

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja

 

B.Brigmane