Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.: 2002, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 9. panta pirmo daļu ar 26. punktu šādā redakcijā:

“26) preču un pakalpojumu loteriju laimesti.”.

2. Papildināt 17. panta desmitās daļas 10. punktu aiz vārda “latu” ar vārdiem “izņemot preču un pakalpojumu loteriju laimestus”.

 

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.oktobrī.

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 Pieņemot Preču un pakalpojumu loteriju likumu tiek ieviesta jauna nodeva 25% apmērā no loterijas laimestu fonda. Lai novērstu iespēju, ka viena un tā pati naudas summa tiek aplikta ar nodokli vai nodevu divkārt ir nepieciešami grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, jo pašlaik izložu un azartspēļu laimesti, kas pārsniedz 500 latus, tiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 Papildinot likuma 9. pantu, tiek novērsta situācija, kad vienu un to pašu ienākumu apliek ar nodokli divkārt.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Personām, kas laimēs preču vai pakalpojumu loterijās nebūs jārūpējas par to, lai tiktu ievērotas likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” prasības un samaksāts nodoklis, jo nodoklim līdzvērtīga summa tiks iekasēta jau kā valsts nodeva.

Nav plānots bezdarba palielinājums vai ražošanas samazinājums.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Pašlaik vairumā gadījumu iedzīvotāju ienākuma nodoklis no t.s. “reklāmas loteriju” laimestiem maksāts netiek. Ieviešot valsts nodevu un novēršot dubultās nodokļu aplikšanas iespēju, valsts budžets saņems papildu līdzekļus.

Šis likumprojekts ietekmēs arī plaša patēriņa preču ražotājus, pārdevējus un izplatītājus, kā arī reklāmas aģentūras, kas organizē t.s. reklāmas loterijas.

3. Sociālo seku izvērtējums

Pieņemot šo likumprojektu tiks mazināta t.s. reklāmas loteriju ietekme uz gados jauniem pircējiem, kam vēl nav attīstījusies vērtību hierarhija un kas domā, ka tikai tādā veidā var gūt materiālo labumu, azarta ierobežošana. Spēles azarts tiek izmantots neapdomāta pirkuma lēmuma labā; nauda, kas iegūta no šādas iracionālas uzvedības jāinvestē atpakaļ sabiedrībā, nevis kāda uzņēmuma peļņā.

4. Ietekme uz vidi

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2003

 2004

2005

 2006

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Ls 608 341

 Ls

500 000

 Ls

500 000

 Ls

500 000

 Ls 500 000

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 Ls 30 000

 Ls

27 300

 Ls

27 300

 Ls

27 300

 Ls 27 300

3. Finansiālā ietekme

 + Ls 578 341

 + Ls

472 700

 + Ls

472 700

 + Ls

472 700

 + Ls 472 700

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 Vienlaicīgi ar šo likumprojektu ir jāizdod Preču un pakalpojumu loteriju likums un ar to saistītie Ministru kabineta noteikumi.

Ministru kabineta noteikumu galvenie satura punkti, izdošanas mērķis un termiņi ir norādīti Preču un pakalpojumu loteriju likumprojekta anotācijā.

Lai novērstu pretrunas starp normatīvajiem aktiem ir jāgroza Ministru kabineta noteikumi Nr. 233 “Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekami fizisko personu ienākumi no izlozēm un azartspēlēm”

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas notikušas ar Latvijas Tirgotāju asociāciju un reklāmas aģentūru pārstāvjiem.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Latvijas Tirgotāju asociācija un reklāmas aģentūru pārstāvji principāli atbalsta likumprojekta pieņemšanu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Masu saziņas līdzekļos ir sniegta informācija par to, ka tiek izstrādāts Preču un pakalpojumu loteriju likumprojekts.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Pieņemot Preču un pakalpojumu loteriju likumu un ar to saistītos grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām” tiks paplašinātas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Ar masu saziņas līdzekļu palīdzību.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pārsūdzot lēmumu.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja

 

B.Brigmane