Rīgā

Rīgā

06.05.2003.

 

LATVIJAS REPUBLIKAS

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

 

Saeimas deputāti iesniedz izskatīšanai Saeimā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2003.gadam””.

Pielikumā:

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2003.gadam.”” uz trijām lapām;

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2003.gadam.”” anotācija uz četrām lapām;

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2003.gadam”

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2003.gadam” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. un 2.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2003.gadam ieņēmumos 1 672 935 716 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2003.gadam izdevumos 1 831 976 632 latu apmērā un tīrajos aizdevumos — 18 463 084 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.”

2. Papildināt likumu ar 29.pantu šādā redakcijā:

“29.pants. Paredzēt Izglītības un zinātnes ministrijai valsts pamatbudžeta programmai “Pedagogu darba samaksas reforma” izdevumus 4 618 353 latu apmērā pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ministru kabineta noteikumi reglamentē izdevumu sadalījumu pa programmām un apakšprogrammām.”

3. Izteikt 1.pielikuma atsevišķas pozīcijas šādā redakcijā:

Likuma “Par valsts budcetu 2003.gadam”

1.pielikums

Valsts konsolidētais budžets 2003.gadam

 

 

Ls

     

A.1.

Valsts budžeta ieņēmumi (B.1. + C.1.)

1 672 935 716

 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto)

939 033 188

 

Nodokļu ieņēmumi

662 851 969

 

- Netiešie nodokļi

558 051 969

 

Pievienotās vērtības nodoklis

419 097 825

B.1.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto)

937 033 188

A.2.

Valsts budceta izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.)

1 831 976 632

A.2.1.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (B.2.1.+C.2.1.)

1 686 817 675

 

Valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+A.4.)

1 850 439 716

 

Valsts pamatbudceta izdevumi (bruto)

1 092 501 782

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

94 374 482

B.2.

Valsts pamatbudceta izdevumi (neto)

998 127 300

 

Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

979 876 635

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

93 748 182

B.2.1.

Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

886 128 453

4. Izteikt 2.pielikuma atsevišķas pozīcijas šādā redakcijā:

Likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam”

2.pielikums

Valsts budžeta ieņēmumi

I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

   

VALSTS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

939 033 188

NODOKĻU IEŅĒMUMI

662 851 969

Netiešie nodokļi

558 051 969

Pievienotās vērtības nodoklis

419 097 825

5. Izteikt 3.pielikuma atsevišķas pozīcijas šādā redakcijā:

Likuma “Par valsts budcetu 2003.gadam”

3.pielikums

Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums

Nosaukums

Ls

Valsts pamatbudcets

Ieņēmumi – kopā

939 033 188

Resursi izdevumu segšanai

1 093 972 962

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

925 882 350

Izdevumi – kopā

1 092 501 782

Uzturēšanas izdevumi

979 876 635

15 Izglītības un zinātnes ministrija

Valsts pamatbudcets

Resursi izdevumu segšanai

98 274 025

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

67 443 257

Izdevumi – kopā

98 283 174

Uzturēšanas izdevumi

94 384 463

 

 

6. Izteikt 4.pielikuma atsevišķas pozīcijas šādā redakcijā:

Likuma “Par valsts budcetu 2003.gadam”

4.pielikums

 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Programmas, apakšprogrammas kods

Funkciju klasifikācijas kods

Ls

Ieņēmumi – kopā

939 033 188

Resursi izdevumu segšanai

1 093 972 962

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

925 882 350

Izdevumi – kopā

1 092 501 782

Uzturēšanas izdevumi

979 876 635

Kārtējie izdevumi

505 680 180

tai skaitā atalgojumi

234 373 510

15. Izglītības un zinātnes ministrija

Resursi izdevumu segšanai

98 274 025

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

67 443 257

Izdevumi – kopā

98 283 174

Uzturēšanas izdevumi

94 384 463

Kārtējie izdevumi

72 027 059

tai skaitā atalgojumi

36 572 252

21.00.00

04.000

Pedagogu darba samaksas reforma

Resursi izdevumu segšanai

4 618 353

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 618 353

Izdevumi – kopā

4 618 353

Uzturēšanas izdevumi

4 618 353

Kārtējie izdevumi

4 618 353

tai skaitā atalgojumi

3 721 777

 

Likumprojekta

Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2003. gadam”

ANOTĀCIJA

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Šobrīd vidējā pedagogu darba samaksa, kas ir zemāka par tautsaimniecībā nodarbināto vidējo darba samaksu, neveicina jauno pedagogu ienākšanu skolās.

2002. gada 3. septembrī Ministru Kabineta sēdē tika akceptēta pedagogu (izņemot augstākās izglītības pedagogu un pirmsskolas izglītības pedagogu, kas nav nodarbināti piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā) darba samaksas paaugstināšanas precizētais grafiks.

Saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku Finanšu ministrijai bija jāparedz 2003. gada valsts budžetā – 23 432 369 latus (ar 2003. gada 1. janvāri) un 4 618 353 latus (ar 2003. gada 1. septembri) attiecīgā sadalījumā Izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Kultūras ministrijas un Labklājības ministrijas budžetā un mērķdotācijām pašvaldībām.

Precizētais Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks paredz, ka ar 2003. gada 1. septembri ir jāpaaugstina pedagogu darba samaksa par 15 latiem un izglītības iestāžu vadītāju algas likmes paaugstinājumam ir jābūt vidēji par 29 latiem. Līdz ar to 2003. gada budžetā bija jāparedz 4 618 353. Likumā “Par valsts budžetu 2003. gadam” šādi līdzekļi nav paredzēti.

Izglītības attīstības koncepcijas 2002. – 2005. gadam punkts 5.2.6.2. paredz, ka no 2003. gada 1. septembra ir jānodrošina pedagogam ar zemāko profesionālo kvalifikāciju darba samaksu, kas nav zemāka par divām minimālajām mēnešalgām par pedagoģisko likmi.

 

2. Tiesību akta projekta būtība

 

Likums “Par valsts budžetu 2003. gadam” neparedz līdzekļus pedagogu darba samaksas reformas posmam, kam jāstājas spēkā ar 2003. gada 1. septembri.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2003. gadam” paredz, Ministru kabineta 2002. gada 3. septembra sēdes atbalstīto “Precizēto Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika” izpildi.

II. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta ietekme uz iedzīvotāju dzīves līmeni būs tieša. Līdz ar pedagogu ienākumu palielināšanos būtiski pieaugs ievērojamas sabiedrības daļas labklājības un pirktspējas līmenis, no kā iegūs visa valsts tautsaimniecība.

Pedagogu darba samaksas pieaugums ir viens no pamatiem jaunu pedagogu ienākšanai skolā.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

2003. gada valsts budžetā papildus pēc likumprojekta īstenošanas nepieciešami

4 618 353 lati.

IV. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām

saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

 

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas ir notikušas LIZDA, LIVA un LIF.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta grozījumu nepieciešamību..

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

Sabiedrība ir informēta par Ministra kabineta akceptēto “Precizēto Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku”.

Sabiedrība gaida pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Papildus nodrošinājums nav nepieciešams

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts “Latvijas Vēstnesī”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

 

Normatīvos aktos noteiktajā vispārējā kārtībā.

4. Cita informācija