Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.249)

Spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr. nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija pieņemšanai otrajā lasījumā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

145.pants. Radiotranslācijas iekārtu uzstādīšana un ekspluatācija bez attiecīgas reģistrēšanas vai bez atļaujas

Par radiotranslācijas mezgla uzstādīšanu un ekspluatāciju (neatkarīgi no tā jaudas) bez attiecīgas reģistrēšanas vai bez atļaujas (gadījumos, kad tā ir obligāta) -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par radiotranslācijas punkta uzstādīšanu bez attiecīgas reģistrēšanas vai bez atļaujas (gadījumos, kad tā ir obligāta) neatkarīgi no tā radiotranslācijas mezgla piederības, kuram šis punkts ir pieslēgts, -

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

 

1.

/Deputāts A.Ulme/

Izslēgt 145. pantu.

Neatbalstīt

 

147.pants. Radio un televīzijas (arī kabeļtelevīzijas) programmu izplatīšanai noteikto valsts tehnisko standartu un normatīvu pārkāpšana

Par radio vai televīzijas (arī kabeļtelevīzijas) programmu izplatīšanai noteikto valsts tehnisko standartu vai normatīvu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

1. Aizstāt 147.pantā vārdus "valsts tehnisko" ar vārdu "nacionālo".

2.

 

3.

/Deputāts A.Ulme/

Izslēgt 147. pantu.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 147. pantā vārdus “vai normatīvu”.

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

1. Aizstāt 147.pantā vārdus "valsts tehnisko" ar vārdu "nacionālo" un izslēgt vārdus “vai normatīvu”.

 

2. Papildināt kodeksu ar 149.3 pantu šādā redakcijā:

"149.3 pants. Telekomunikāciju pakalpojuma līguma neslēgšana vai normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršana telekomunikāciju pakalpojuma līgumā

Par telekomunikāciju pakalpojuma līguma neslēgšanu ar abonentu vai normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršanu telekomunikāciju pakalpojuma līgumā ar abonentu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem."

4.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt likumprojekta 2. pantā skaitli “149.3” ar skaitli “148.1”.

Atbalstīt

pants redakcionāli precizēts

2. Papildināt kodeksu ar 148.1 pantu šādā redakcijā:

"148.1 pants. Telekomunikāciju pakalpojumu līguma neslēgšana unnormatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršana telekomunikāciju pakalpojumu līgumā

Par telekomunikāciju pakalpojumu līguma neslēgšanu ar abonentu vai normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršanu ar abonentu noteiktajā telekomunikāciju pakalpojumu līgumā–

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem."

 

Divpadsmitā nodaļa
ADMINISTRATĪVIE PĀRKĀPUMI TIRDZNIECĪBĀ UN
FINANSU JOMĀ

3. Papildināt kodeksu ar divpadsmito "d" nodaļu šādā redakcijā:

"Divpadsmitā "d" nodaļa

Administratīvie pārkāpumi valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu jomā

166.34 pants. Valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšana bez sabiedrisko pakalpojumu licences vai sabiedrisko pakalpojumu licencē noteikto nosacījumu pārkāpšana vai neievērošana

Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu valsts regulējamās nozarēs bez sabiedrisko pakalpojumu licences vai par sabiedrisko pakalpojumu licencē noteikto nosacījumu pārkāpšanu vai neievērošanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz piectūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem.

 

166.35 pants. Informācijas nesniegšana vai nepatiesas informācijas sniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas likumīgo lēmumu nepildīšana

Par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju valsts regulējamās nozarēs rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai pēc tās pieprasījuma Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā vai nepatiesu ziņu sniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas likumīgo lēmumu nepildīšanu –

uzliek naudas sodu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai kapitālsabiedrību vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām līdz trīssimt latiem, juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem."

5.

 

 

 

 

 

 

/Juridiskais birojs/

Izteikt likumprojekta 3. pantu šādā redakcijā:

“3. Aizstāt kodeksa divpadsmitās nodaļas nosaukumā vārdu “tirdzniecībā” ar vārdiem “tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aizstāt divpadsmitās nodaļas nosaukumā vārdu “tirdzniecībā” ar vārdiem “tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas”.

   

6.

/Juridiskais birojs/

Papildināt kodeksu ar 158.2 un 158.3 pantu šādā redakcijā:

“158.2 pants. Valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšana bez licences un licencē noteikto nosacījumu pārkāpšana

Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu valsts regulējamās nozarēs bez sabiedrisko pakalpojumu licence vai par sabiedrisko pakalpojumu licencē noteikto noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz piectūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz desmittūkstoš latiem.

158.3 pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai un tās likumīgo lēmumu nepildīšana

Par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju valsts regulējamās nozarēs rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai pēc tās pieprasījuma noteiktajā termiņā vai nepatiesu ziņu sniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas likumīgo lēmumu nepildīšanu –

uzliek naudas sodu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai kapitālsabiedrību vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem.”

Atbalstīt

panti redakcionāli precizēts

4. Papildināt kodeksu ar 158.2 un 158.3 pantu šādā redakcijā:

“158.2 pants. Valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšana bez licences un licencē ietverto noteikumu pārkāpšana

Par valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu bez sabiedrisko pakalpojumu licences vai par sabiedrisko pakalpojumu licencē ietverto noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz piectūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz desmittūkstoš latiem.

158.3 pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai un tās likumīgo lēmumu nepildīšana

Par valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas likumīgo lēmumu nepildīšanu –

uzliek naudas sodu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai kapitālsabiedrību vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem.”

 

 

4. Papildināt kodeksu ar 215.9 pantu šādā redakcijā:

"215.9 pants. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izskata šā kodeksa 149.3, 166.6, 166.34 un 166.35 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus līdz desmittūkstoš latiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vārdā ir tiesīga Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome."

7.

Izteikt likumprojekta 4. pantu šādā redakcijā:

“5. Papildināt kodeksu ar 215.10 pantu šādā redakcijā:

“215.10 pants. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izskata šā kodeksa 148.1; 158.2 un 158.3 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus līdz desmittūkstoš latiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vārdā ir tiesīga Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome.””

Atbalstīt

5. Papildināt kodeksu ar 215.10 pantu šādā redakcijā:

“215.10 pants. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izskata šā kodeksa 148.1, 158.2 un 158.3 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus līdz desmittūkstoš latiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vārdā ir tiesīga Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome.”