Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr. 249) izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

Juridiskā komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Aizstāt 147.pantā vārdus "valsts tehnisko" ar vārdu "nacionālo".

2. Papildināt kodeksu ar 149.3 pantu šādā redakcijā:

"149.3 pants. Telekomunikāciju pakalpojuma līguma neslēgšana vai normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršana telekomunikāciju pakalpojuma līgumā

Par telekomunikāciju pakalpojuma līguma neslēgšanu ar abonentu vai normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršanu telekomunikāciju pakalpojuma līgumā ar abonentu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem."

3. Papildināt kodeksu ar divpadsmito "d" nodaļu šādā redakcijā:

"Divpadsmitā "d" nodaļa

Administratīvie pārkāpumi valsts regulējamo

sabiedrisko pakalpojumu jomā

166.34 pants. Valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšana bez sabiedrisko pakalpojumu licences vai sabiedrisko pakalpojumu licencē noteikto nosacījumu pārkāpšana vai neievērošana

Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu valsts regulējamās nozarēs bez sabiedrisko pakalpojumu licences vai par sabiedrisko pakalpojumu licencē noteikto nosacījumu pārkāpšanu vai neievērošanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz piectūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem.

 

166.35 pants. Informācijas nesniegšana vai nepatiesas informācijas sniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas likumīgo lēmumu nepildīšana

Par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju valsts regulējamās nozarēs rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai pēc tās pieprasījuma Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā vai nepatiesu ziņu sniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas likumīgo lēmumu nepildīšanu –

uzliek naudas sodu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai kapitālsabiedrību vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām līdz trīssimt latiem, juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem."

4. Papildināt kodeksu ar 215.9 pantu šādā redakcijā:

"215.9 pants. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izskata šā kodeksa 149.3, 166.6, 166.34 un 166.35 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus līdz desmittūkstoš latiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vārdā ir tiesīga Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome."

 

 

 

 

Ekonomikas ministra vietā –

finanšu ministrs

V.Dombrovskis