Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.244)

Spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija trešajam lasījumam

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

29.pants. Personai piešķirto speciālo tiesību atņemšana

Personai piešķirto speciālo tiesību (transporta līdzekļu vadīšanas tiesību, medību tiesību, ieroču glabāšanas un nēsāšanas tiesību, speciālo līdzekļu [gāzes pistoļu (revolveru)] glabāšanas un nēsāšanas tiesību) atņemšanu piemēro uz laiku līdz trim gadiem par šo tiesību izmantošanas kārtības rupju vai sistemātisku pārkāpšanu.

Šādu tiesību atņemšanas laiks nevar būt mazāks par piecpadsmit dienām, ja likumdošanas aktos nav noteikts citādi.

Transporta līdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu nevar piemērot personām, kas šos līdzekļus lieto sakarā ar invaliditāti, izņemot gadījumus, kad tās šos līdzekļus vadījušas alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

Medību tiesību atņemšanu nevar piemērot personām, kam medības ir galvenais eksistences avots.

1. 29.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "medību tiesību" ar vārdiem "medīšanas tiesību";

izslēgt ceturto daļu.

     

1. 29.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "medību tiesību" ar vārdiem "medīšanas tiesību";

izslēgt ceturto daļu.

 

 

80.pants. Medību, zvejas, makšķerēšanas noteikumu pārkāpšana, kā arī cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem

Par medību, zvejas, makšķerēšanas, zivju krājumu aizsardzības noteikumu un noteiktās kārtības, kā arī par citu dzīvnieku izmantošanas veidu noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

Par medībām bez attiecīgas atļaujas, medībām vai zveju aizliegtās vietās saudzēšanas laikā, ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem, kā arī par citu medību, zvejas vai makšķerēšanas noteikumu atkārtotu pārkāpšanu gada laikā (no dienas, kad uzlikts iepriekšējais administratīvais sods par šādu pārkāpumu) -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus, vai atņem medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus.

Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem (tīšu dzīvnieku sišanu, kas saistīta ar fizisku sāpju nodarīšanu; darbībām, kam ir spīdzināšanas raksturs) vai dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

2. Izteikt 80. pantu šādā redakcijā:

„80.pants. Medību, zvejas, makšķerēšanas, zivju izkraušanas un zivju krājumu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Par makšķerēšanu bez makšķerēšanas kartes -

uzliek naudas sodu piecus latus.

Par medību, zvejas, makšķerēšanas, zivju izkraušanas un zivju krājumu aizsardzības noteikumu un noteiktās kārtības, kā arī par citu dzīvnieku izmantošanas veidu noteikumu

pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

Par nelikumīgām medībām, par zveju bez attiecīgas atļaujas vai aizliegtā vietā saudzēšanas laikā, vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem, kā arī par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,-

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus, vai atņem medīšanas tiesības uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus.”

1.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 80. panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu piecu latu apmērā.”

Atbalstīt

2. Izteikt 80. pantu šādā redakcijā:

„80.pants. Medību, zvejas, makšķerēšanas, zivju izkraušanas un zivju krājumu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Par makšķerēšanu bez makšķerēšanas kartes -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu piecu latu apmērā.

Par medību, zvejas, makšķerēšanas, zivju izkraušanas un zivju krājumu aizsardzības noteikumu un noteiktās kārtības, kā arī par citāda veida dzīvnieku izmantošanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

Par nelikumīgām medībām, par zveju bez attiecīgas atļaujas vai aizliegtā vietā saudzēšanas laikā, vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem, kā arī par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,-

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus, vai atņem medīšanas tiesības uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus.”

80.1 pants. Nelikumīgi iegūto medījamo dzīvnieku jēlādu vai kažokādu pirkšana, pārstrādāšana, pārdošana, glabāšana vai transportēšana

Par nelikumīgi iegūto medījamo dzīvnieku jēlādu vai kažokādu pirkšanu, pārstrādāšanu, pārdošanu, glabāšanu vai transportēšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem, konfiscējot pie pārkāpēja atrastās nelikumīgi iegūto medījamo dzīvnieku jēlādas vai kažokādas.

3. Izteikt 80.1 pantu šādā redakcijā:

"80.1 pants. Medību produkcijas pirkšana, pārdošana, pārstrāde, pārvadāšana vai glabāšana bez medību produkcijai atbilstošas medību atļaujas (kopijas)

Par medību produkcijas pirkšanu, pārdošanu, pārstrādi, pārvadāšanu vai glabāšanu bez medību produkcijai atbilstošas medību atļaujas (kopijas) –

uzliek naudas sodu no simt līdz trīssimt latiem, konfiscējot nelikumīgi iegūto medību produkciju."

     

3. Izteikt 80.1 pantu šādā redakcijā:

"80.1 pants. Medību produkcijas pirkšana, pārdošana, pārstrāde, pārvadāšana vai glabāšana bez medību produkcijai atbilstošas medību atļaujas (atļaujas kopijas)

Par medību produkcijas pirkšanu, pārdošanu, pārstrādi, pārvadāšanu vai glabāšanu bez medību produkcijai atbilstošas medību atļaujas (atļaujas kopijas) –

uzliek naudas sodu no simt līdz trīssimt latiem, konfiscējot nelikumīgi iegūto medību produkciju."

 

213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 pantā (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 74.1 panta trešajā daļā, 75.2, 78.1 pantā, 88.5 panta otrajā un trešajā daļā, 88.6 panta pirmajā daļā, 116.panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1 pantā, 155.3 panta trešajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5, 166.2 — 166.4, 166.7, 166.8, 166.17, 166.21 — 166.25, 166.28 — 166.30, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1 — 175.4, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 194.1, 200. — 200.2, 201.1 — 201.9, 201.39 — 201.48, 204.1, 204.2, 204.4 pantā un 204.5 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

 

2.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 213. pantu pēc skaitļa un vārdiem “190.9 panta pirmajā daļā” ar skaitli “190.10”.

Atbalstīt

4. Papildināt 213. pantu pēc skaitļa un vārdiem “190.9 panta pirmajā daļā” ar skaitli “190.10”.

 

233.pants. Valsts meca dienesta amatpersonas

Valsts meža dienesta amatpersonas izskata šā kodeksa 53.2, 54., 54.1, 57. — 57.2, 58., 66., 66.2 — 66.5, 67.— 69., 71., 71.1, 80., 80.1 un 81.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts meža dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts meža dienesta ģenerāldirektors, virsmežziņi (direktori) — uzlikt naudas sodu līdz tūkstoš latiem;

2) mežziņi — uzlikt naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

3) mežsargi — uzlikt naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Valsts meža dienesta amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda protokolu.

(2003.gada 12.jūnija likuma redakcijā)

4. Papildināt 233.panta otrās daļas 1.punktu pēc vārda "latiem" ar vārdiem "un atņemt medīšanas tiesības".

     

5. Papildināt 233.panta otrās daļas 1.punktu pēc vārda "latiem" ar vārdiem "un atņemt medīšanas tiesības".

 

308.pants. Institūcijas, kas izpilda lēmumu par speciālo tiesību atņemšanu

Lēmumu par transporta līdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu izpilda uz to pilnvarotas iestādes (amatpersonas) kārtībā, kāda noteikta šajā kodeksā un citos normatīvajos aktos.

Lēmumu par medību tiesību atņemšanu izpilda vides aizsardzības valsts inspekciju amatpersonas, kas seko vides aizsardzības prasību ievērošanai un ir norādītas 231.panta otrajā daļā, vai resoruzraudzības amatpersonas, kas seko medību noteikumu ievērošanai un ir norādītas 234.panta otrajā daļā.

Lēmumu par ieroču vai speciālo līdzekļu (gāzes pistoļu (revolveru)) glabāšanas un nēsāšanas tiesību atņemšanu izpilda tam pilnvarotas valsts policijas iestādes.

5. 308.panta otrajā daļā:

aizstāt vārdus "medību tiesību" ar vārdiem "medīšanas tiesību";

aizstāt vārdus "vides aizsardzības valsts inspekciju amatpersonas, kas seko vides aizsardzības prasību ievērošanai un ir norādītas 231.panta otrajā daļā" ar vārdiem "Valsts meža dienesta amatpersonas, kas norādītas 233.panta otrās daļas 1.punktā".

     

6. 308.panta otrajā daļā:

aizstāt vārdus "medību tiesību" ar vārdiem "medīšanas tiesību";

aizstāt vārdus "vides aizsardzības valsts inspekciju amatpersonas, kas seko vides aizsardzības prasību ievērošanai un ir norādītas 231.panta otrajā daļā" ar vārdiem "Valsts meža dienesta amatpersonas, kas norādītas 233.panta otrās daļas 1.punktā".

 

310.pants. Kārtība, kādā izpildāms lēmums par medību tiesību atņemšanu

Lēmumu par medību tiesību atņemšanu izpilda, izņemot medību apliecību.

Ja persona, kurai atņemtas medību tiesības, izvairās nodot medību apliecību, medību noteikumu ievērošanas valsts uzraudzības iestādes to izņem noteiktā kārtībā.

6. Izteikt 310.pantu šādā redakcijā:

"310.pants. Kārtība, kādā izpildāms lēmums par medīšanas tiesību atņemšanu

Lēmumu par medīšanas tiesību atņemšanu izpilda, izņemot mednieka apliecību.

Ja persona, kurai atņemtas medīšanas tiesības, izvairās nodot mednieka apliecību, medību noteikumu ievērošanas valsts uzraudzības iestādes to izņem noteiktā kārtībā."

     

7. Izteikt 310.pantu šādā redakcijā:

"310.pants. Kārtība, kādā izpildāms lēmums par medīšanas tiesību atņemšanu

Lēmumu par medīšanas tiesību atņemšanu izpilda, izņemot mednieka apliecību.

Ja persona, kurai atņemtas medīšanas tiesības, izvairās nodot mednieka apliecību, medību noteikumu ievērošanas valsts uzraudzības iestādes to izņem noteiktā kārtībā."

311.pants. Pamats un kārtība, kādā saīsināms speciālo tiesību atņemšanas termiņš

Personai, kurai uz noteiktu laiku atņemtas transporta līdzekļu vadīšanas tiesības vai medību tiesības, institūcija (amatpersona), kas uzlikusi sodu, var saīsināt minēto tiesību atņemšanas laiku, kad pagājusi ne mazāk kā puse no noteiktā laika.

Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas laiku var saīsināt arī attiecīga augstāka institūcija (amatpersona) pēc minētās personas dzīvesvietas.

7. Aizstāt 311.panta pirmajā daļā vārdus "medību tiesības" ar vārdiem

"medīšanas tiesības ".

     

8. Aizstāt 311.panta pirmajā daļā vārdus "medību tiesības" ar vārdiem

"medīšanas tiesības ".