Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas un Eiropas Savienības līgumu par

Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības policijas misijā ( ESPM )

Bosnijā – Hercegovinā ( BH)

 

 

 

1.pants. 2002. gada 12. decembrī Briselē parakstītais Latvijas Republikas un Eiropas Savienības līgums par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības policijas misijā

( ESPM ) Bosnijā – Hercegovinā ( BH) ( turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 8. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ” .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada _________________.