Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2003. gada 22. maijā

Nr. 9/1- 140

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts “ Par Starptautisko augu aizsardzības konvenciju ”

/ reģ.nr. 232; dok.nr. 659/;

 

2) Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes “Latvijas Starptautiskā skola” darbības nodrošināšanu ” / reģ,nr. 234; dok.nr. 661/;

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minētos likumprojektus par steidzamiem.

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2. lp.

 

 

Ar cieņu,

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Starptautisko augu aizsardzības konvenciju

 

 

 

 

  1. pants. 1951. gada Starptautiskā augu aizsardzības konvencija 1979. gada redakcijā (turpmāk – Konvencija ) un Konvencija ar 1997. gada grozījumiem

( turpmāk – Grozītā konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma

Konvencija un Grozītā konvencija angļu valodā un to tulkojums latviešu

valodā.

 

  1. pants. Konvencija stājas spēkā tās 14. pantā un Grozītā konvencija – 13. pantā noteiktajā laikā un kārtībā. Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ” .
  2.  

  3. pants. Zemkopības ministrija koordinē Konvencijā paredzēto saistību izpildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada _________________.