Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā ”Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību”otrajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(Reģ. nr. 228)

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 2. lasījuma redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību"

     

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību"

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6./7.nr.; 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3., 8., 22.nr.; 1997, 3., 15.nr.; 1998, 15., 22.nr.; 2002, 2.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6./7.nr.; 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3., 8., 22.nr.; 1997, 3., 15.nr.; 1998, 15., 22.nr.; 2002, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

4.pants. Amatpersonām (institūcijām), kurām ir tiesības dot rīkojumu (pieņemt lēmumu) par uzņēmuma darbības apturēšanu, izņemot šā likuma 8.pantā minētos gadījumus, ir pienākums rakstveidā brīdināt uzņēmuma vadītāju, minot visus konstatētos normatīvu pārkāpumus un to cēloņus, dodot rekomendācijas un nosakot termiņu pārkāpumu cēloņu novēršanai.

Termiņš nevar būt mazāks par:

- diviem gadiem, ja pārkāpumu cēloņu novēršanai nepieciešama kapitālā celtniecība;

- sešiem mēnešiem, ja pārkāpumu cēloņu novēršanai nepieciešama ēku daļēja pārbūve vai iekārtu kapitālremonts;

- diviem mēnešiem - pārējos gadījumos. Šie termiņi neattiecas uz atkārtotiem brīdinājumiem.

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

Vides ministrs R.Vējonis

Vides ministrija ierosina svītrot visā likuma tekstā (4., 5., 6., 8., 9. pants) norādi uz cēloņa minēšanu rīkojumā un brīdinājumā par uzņēmuma apturēšanu.

Atbildīgā komisija

Likuma 4.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “un to cēloņus” un vārdu “cēloņu”;

Atbildīgā komisija

aizstāt otrajā daļā vārdus “pārkāpumu cēloņu novēršanai” ar vārdiem “pārkāpuma novēršanai”.

daļēji atbalstīt, iestrādāts pr. nr. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 4.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “un to cēloņus” un vārdu “cēloņu”;

 

aizstāt otrajā daļā vārdus “pārkāpumu cēloņu novēršanai” ar vārdiem “pārkāpuma novēršanai”.

5.pants. Ja noteiktā termiņā nav novērsti visi brīdinājumā minētie pārkāpumu cēloņi, attiecīgā amatpersona dod rakstveida rīkojumu par uzņēmuma darbības apturēšanu.

 

4

Atbildīgā komisija

Aizstāt 5.pantā vārdus “pārkāpumu cēloņi” ar vārdu “pārkāpumi”.

atbalstīt

3. Aizstāt 5.pantā vārdus “pārkāpumu cēloņi” ar vārdu “pārkāpumi”.

6.pants. Uzņēmuma, tā struktūrvienību vai iekārtu darbības apturēšanu nodrošina uzņēmuma vadītājs vai viņa pilnvarota persona, piedaloties amatpersonai, kura devusi rīkojumu (pieņēmusi lēmumu) par uzņēmuma darbības apturēšanu, vai tās pilnvarotai personai. Uzņēmuma, tā struktūrvienību vai iekārtu darbības apturēšana izdarāma tā, lai:

- uzņēmums varētu netraucēti novērst pārkāpumu cēloņus;

- iespējami samazinātu uzņēmuma telpu un iekārtu bojāšanos meteoroloģisko apstākļu vai korozijas dēļ;

- iespējami mazāk tiktu traucēta pārējo uzņēmuma struktūrvienību un iekārtu darbība.

 

5

Atbildīgā komisija

Aizstāt 6.pantā vārdus “pārkāpumu cēloņus” ar vārdu “pārkāpumus”.

 

atbalstīt

4. Aizstāt 6.pantā vārdus “pārkāpumu cēloņus” ar vārdu “pārkāpumus”.

8.pants. Uzņēmuma darbību var apturēt, dodot rakstveida rīkojumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja:

- vides aizsardzības, dabas resursu lietošanas vai zivsaimniecības normatīvu pārkāpumu dēļ ir nodarīts vai var tikt nodarīts kaitējums videi vai rodas draudi cilvēku veselībai vai dzīvībai;

- ugunsdrošības vai eksplozijdrošības normatīvu pārkāpuma dēļ draud izcelties ugunsgrēks vai notikt eksplozija;

- būvnormatīvu pārkāpuma dēļ ēka vai būve draud sagrūt, būvniecība notiek bez akceptēta projekta, ēku vai būvi ekspluatē patvaļīgi;

- higiēnas, epidemioloģiskās drošības vai veterināro prasību pārkāpumu dēļ produkcijā vai vidē var nonākt bīstamas vielas vai slimību izraisītāji, rodas draudi cilvēku veselībai vai dzīvībai;

- darba aizsardzības, bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības normatīvo aktu, energoiekārtu uzbūves, ekspluatācijas vai elektrodrošības noteikumu pārkāpuma dēļ var notikt nelaimes gadījums ar cilvēkiem, ugunsgrēks, eksplozija, bīstamu vielu noplūde vai iespējama mājdzīvnieku masveida bojāeja;

- tiek izgatavota pārdošanai produkcija, kas neatbilst vides aizsardzības, zivsaimniecības, ugunsdrošības un eksplozijdrošības normatīviem, paaugstinātas bīstamības iekārtu uzbūves noteikumiem, obligātajām nekaitīguma vai veterinārajām prasībām, būvmateriālu standartiem un kvalitātes normatīviem, energoiekārtu uzbūves vai elektrodrošības noteikumiem;

         

- darbi objektā, kas atzīts par kultūras pieminekli, vai tā aizsardzības zonā notiek bez Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļaujas;

- ja farmaceitiskās darbības pārkāpumu rezultātā tiek izplatītas kvalitātei neatbilstošas vai Latvijā neatļautas zāles vai atsevišķu zāļu ražošana un izplatīšana tiek veikta bez attiecīgas licences vai īpašām atļaujām;

- nav nodrošināta ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu pareiza un pilnīga uzskaite Ministru kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos;

- medicīnisko aprūpi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu rezultātā rodas draudi cilvēku dzīvībai un veselībai.

Amatpersonai (institūcijai), kurai ir tiesības dot rīkojumu (pieņemt lēmumu) par uzņēmuma darbības apturēšanu, ir pienākums dot šo rīkojumu ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc tam, kad tai kļuvis zināms par šā panta pirmajā daļā minētajiem normatīvu pārkāpumiem. Rīkojumā (lēmumā) jāmin šie normatīvu pārkāpumi un to cēloņi. Citu konstatēto normatīvu pārkāpumu cēloņu novēršanai jānosaka termiņš saskaņā ar 4.panta prasībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 8.panta otrajā daļā vārdus “un to cēloņi” un vārdu “cēloņu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izslēgt 8.panta otrajā daļā vārdus “un to cēloņi” un vārdu “cēloņu”.

II NODAĻA
UZŅĒMUMA DARBĪBAS ATJAUNOŠANA

9.pants. Par normatīvu pārkāpumu cēloņu novēršanu uzņēmumam rakstveidā jāziņo amatpersonai (institūcijai), kura devusi rīkojumu (pieņēmusi lēmumu) par uzņēmuma darbības apturēšanu. Šai amatpersonai vai tās izveidotajai komisijai septiņu dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāpārbauda, vai normatīvu pārkāpumu cēloņi ir novērsti.

Ja pārbaudes rezultāti parāda, ka visi brīdinājumā vai rīkojumā par uzņēmuma darbības apturēšanu minētie normatīvu pārkāpumu cēloņi ir novērsti, attiecīgajai amatpersonai ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jādod rakstveida atļauja uzņēmuma darbības atjaunošanai, jānoņem plombas un aizzīmogojumi.

Ja visi rakstveida brīdinājumā vai rīkojumā par uzņēmuma darbības apturēšanu minētie normatīvu pārkāpumu cēloņi nav novērsti, amatpersona sniedz motivētu rakstveida atteikumu.

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Atbildīgā komisija

Likuma 9.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu “cēloņu”;

Atbildīgā komisija

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus “pārkāpumu cēloņi ir novērsti” ar vārdiem “pārkāpumi ir novērsti”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

aizstāt trešajā daļā vārdus “pārkāpumu cēloņi nav novērsti” ar vārdiem “pārkāpumi nav novērsti”.

atbalstīt

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

6. 9.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu “cēloņu”;

 

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus “pārkāpumu cēloņi ir novērsti” ar vārdiem “pārkāpumi ir novērsti”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus “pārkāpumu cēloņi nav novērsti” ar vārdiem “pārkāpumi nav novērsti”.

           

III NODAĻA
STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

10.pants. Atcelt nepamatotu rīkojumu (lēmumu) vai brīdinājumu par uzņēmuma darbības apturēšanu, kā arī pagarināt brīdinājumā noteikto termiņu savas kompetences ietvaros var:

- vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs vai viņa pilnvarotas amatpersonas;

- (Izslēgts);

- Latvijas Republikas galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors vai viņa vietnieki;

- (Izslēgts);

- Latvijas Republikas galvenais valsts sanitārais inspektors vai viņa vietnieki;

- Pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, valsts vecākie pārtikas un veterinārie inspektori, valsts vecākie pārtikas inspektori vai valsts vecākie veterinārie inspektori;

- valsts uzņēmuma "Latvenergo" filiāles "Energokontrole" direktors, galvenais inženieris vai viņu vietnieki, energoinspekcijas priekšnieks vai viņa vietnieki;

- (Izslēgts);

2. Aizstāt 10.pantā vārdus "vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs vai viņa pilnvarotas amatpersonas" ar vārdiem "Vides ministrijas un Ekonomikas ministrijas amatpersonas".

     

7. Aizstāt 10.pantā vārdus "vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs vai viņa pilnvarotas amatpersonas" ar vārdiem "Vides ministrijas un Ekonomikas ministrijas amatpersonas".

- Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra direktors vai viņa vietnieki;

- pašvaldības dome (padome);

- Valsts darba inspekcijas direktors;

- Labklājības ministrijas Farmācijas departamenta direktors vai viņa vietnieki;

- Valsts proves uzraudzības inspekcijas priekšnieks vai viņa vietnieki;

- Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors vai viņa vietnieki Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

- Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas vadītājs - galvenais eksperts vai viņa vietnieki;

- Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšnieks vai viņa vietnieki.

         
 

3. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

     

8. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

11.pants. Rīkojumu (lēmumu) par uzņēmuma darbības apturēšanu var pārsūdzēt augstākai amatpersonai mēneša laikā no dienas, kad uzņēmumam iesniegts brīdinājums vai rīkojums par tā darbības apturēšanu. Sūdzība jāizskata piecu dienu laikā no tās saņemšanas dienas. Pārsūdzēšana neaptur rīkojuma izpildi.

"11.pants. Rīkojumu (lēmumu) par uzņēmuma darbības apturēšanu var apstrīdēt mēneša laikā no dienas, kad uzņēmumam iesniegts brīdinājums vai rīkojums (lēmums) par tā darbības apturēšanu. Iesniegumu par rīkojuma (lēmuma) apstrīdēšanu izskata piecu dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Apstrīdēšana neaptur rīkojuma (lēmuma) izpildi.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Juridiskais birojs

Izteikt 11.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Rīkojumu (lēmumu) par uzņēmuma darbības apturēšanu var apstrīdēt iesniedzot iesniegumu mēneša laikā no dienas, kad rīkojums (lēmums) par darbības apturēšanu paziņots uzņēmumam.” (Termini saskaņoti ar Administratīvā procesa likuma 70. un 71.pantu)

Juridiskais birojs

Aizstāt 11.panta pirmās daļas pēdējā teikumā vārdu “izpildi” ar vārdu “darbību” (Termins saskaņots ar Administratīvā procesa likuma 80.pantu).

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

"11.pants. Rīkojumu (lēmumu) par uzņēmuma darbības apturēšanu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu mēneša laikā no dienas, kad rīkojums (lēmums) par darbības apturēšanu paziņots uzņēmumam. Iesniegumu par rīkojuma (lēmuma) apstrīdēšanu izskata piecu dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Apstrīdēšana neaptur rīkojuma (lēmuma) darbību.

Apturēt šā likuma 10.pantā minēto amatpersonu dotu rīkojumu (pieņemtu lēmumu) vai brīdinājumu par uzņēmuma darbības apturēšanu, kā arī pagarināt brīdinājumā noteikto termiņu var Ministru kabinets, bet atcelt rīkojumu (lēmumu) vai brīdinājumu var tiesa.

Šā likuma 10.pantā minēto amatpersonu rīkojumus (lēmumus) Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā par rīkojuma (lēmuma) atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu neaptur tā darbību."

     

Šā likuma 10.pantā minēto amatpersonu rīkojumus (lēmumus) Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā par rīkojuma (lēmuma) atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu neaptur tā darbību."

 

4. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

     

9. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

 

"Pārejas noteikums

     

"Pārejas noteikums

 

Ja Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.jūlijam nav pieņēmis lēmumu par likuma "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību" 10.pantā minētās amatpersonas rīkojuma (lēmuma) apturēšanu, administratīvās lietas materiāli nosūtāmi tiesai pēc Administratīvā procesa likumā noteiktās piekritības, par to rakstiski informējot iesniedzēju un citus administratīvā procesa dalībniekus, ja tie bijuši aicināti izteikt savu viedokli. Šajā gadījumā persona, kas apstrīdējusi likuma "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību" 10.pantā minētās amatpersonas rīkojumu (lēmumu), ir atbrīvota no valsts nodevas (Administratīvā procesa likuma 128.panta pirmā daļa) samaksas."

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

Juridiskais birojs

Pārejas noteikumā:

aizstāt pirmajā teikumā skaitļus un vārdus “Ja Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.jūlijam nav pieņēmis lēmumu par likuma “Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību”” ar vārdiem “Ja Ministru kabinets līdz Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās dienai nav pieņēmis lēmumu par šā likuma”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā teikumā vārdus “apstrīdējusi likuma “Par uzņēmuma, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību”” ar vārdiem “apstrīdējusi šā likuma”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā teikumā skaitli un vārdus “128.panta pirmā daļa” ar skaitli un vārdiem “124.panta panta pirmā daļa”.

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

Redakc. preciz. 1. lasīj. redakc.

Ja Ministru kabinets līdz Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās dienai nav pieņēmis lēmumu par šā likuma 10.pantā minētās amatpersonas rīkojuma (lēmuma) apturēšanu, administratīvās lietas materiāli nosūtāmi tiesai pēc Administratīvā procesa likumā noteiktās piekritības, par to rakstveidā informējot iesniedzēju un citus administratīvā procesa dalībniekus, ja tie tika aicināti izteikt savu viedokli. Šajā gadījumā persona, kas apstrīdējusi šā likuma 10.pantā minētās amatpersonas rīkojumu (lēmumu), ir atbrīvota no valsts nodevas (Administratīvā procesa likuma 124.panta pirmā daļa) samaksas."

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

15

Atbildīgā komisija

Izslēgt normu par likuma spēkā stāšanos.

atbalstīt