2003

2003.gada 28.martā

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Par “Grozījumiem likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””.

Pielikumā: 1.Likumprojekts, 1 lpp.

2.Anotācija, 2 lpp.

 

 

 

 

LIKUMPROJEKTS

Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”

 

Izdarīt likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10., 22.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 15.nr.; 2000, 7., 12.nr.; 2002, 9.nr.) grozījumu un papildināt likuma 2.pantu pēc vārdiem “9.maiju – Eiropas dienu” ar vārdiem “15.maiju – Starptautisko ģimenes dienu”.

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO Ģenerālā Asambleja 1993.gada 20.septembrī proklamējusi 15.maiju par ģimenes dienu. Šis ikgadējais pasākums parāda starptautiskās sabiedrības attieksmi pret ģimeni kā svarīgāko sabiedrības sastāvdaļu un interesi par ģimenes situāciju visā pasaulē.

Saskaņā ar ANO ieteikumiem, jau 2003.gada 15.maijā tiks organizēti pasākumi, lai gatavotos 2004.gadam, kas ANO pasludināts par starptautisko ģimenes gadu. Šajā dienā iespējams organizēt ģimenei veltītus projektus, organizēt konferences, kultūras pasākumus, kā arī uzsākt dažādas citas iniciatīvas.

Ņemot vērā to, ka Latvijā ģimenes politikai tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība, būtu ieteicams iekļaut šo ANO noteikto dienu arī Latvijā atzīmējamo dienu sarakstā, tādejādi veicinot ģimeņu mobilizēšanos un solidarizēšanos kopīgai problēmu risināšanai.

Iekļaut starptautisko ģimenes dienu likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” jau 2002.gadā aicinājusi arī Ministru kabineta Demogrāfiskā komisija.

Iekļaujot starptautisko ģimenes dienu likumā, tiktu pausta likumdevēju ieinteresētība ģimenes jautājumu risināšanā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekts paredz noteikt Starptautisko ģimenes dienu kā atzīmējamo dienu.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Nav nepieciešams izdot papildus normatīvos aktus.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Pieņemot normatīvā akta projektu, tiek ievērots ANO Ģenerālās Asamblejas ieteikums (1993.gada 20.septembra rezolūcija Nr. 47/237).

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas notikušas ar Koalīciju ANO konvencijas “Par bērna tiesībām” īstenošanai Latvijā. Koalīcijā ietilpst vairākas bērnu un ģimenes tiesību jomā darbojošās organizācijas – “Glābiet bērnus”, “Rūpju bērns”, misija “Pakāpieni”, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība, Latvijas Bērnu fonds u.c.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija

Koalīcija atbalsta 15.maija iekļaušanu atzīmējamo dienu sarakstā.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projektu atbalsta Labklājības ministrija un Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde neietekmē valsts vai pašvaldību institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta, publicējot normatīvo aktu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī organizējot uz ģimeņu aizsardzību un atbalstu vērstus pasākumus Starptautiskajā ģimenes dienā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts neierobežo indivīda tiesības.