Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 24. septembra sēdē izskatīja likumprojektus “Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā” (reģ. nr. 168) (Iekļauts likumprojekts “Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā” (reģ. nr.351)), Grozījums likumā “Par izņēmuma stāvokli” (reģ. nr. 169) un Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi” (Reģ. nr. 220) trešajam lasījumam.

Komisija lūdz augstākminētos likumprojektus iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai trešajā lasījumā.

Pielikumā: minēto likumprojektu salīdzinošās tabulas trešajam lasījumam uz ___ lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs A.Laksa

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi”

(reģ.nr. 220)

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2., 8.nr.; 2000, 20.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2., 8.nr.; 2000, 20.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

 

41.pants. Zemessargu vispārējās tiesības

(1) (Izslēgta ar 20.06.2002. likumu, kas stājās spēkā no 10.07.2002.).

(2) Zemessargiem ir tiesības pārsūdzēt tiesā attiecībā uz viņiem pieņemtos amatpersonu lēmumus, ja viņi uzskata, ka šie lēmumi nepamatoti ierobežo viņu tiesības vai pilnvaras vai aizskar viņu godu un cieņu.

1. Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

"41.pants. Zemessargu vispārējās tiesības

Zemessargiem ir tiesības lēmumus, ko amatpersonas pieņēmušas attiecībā uz viņiem, pārsūdzēt Militārā dienesta likumā noteiktajā kārtībā."

     

1. Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

"41.pants. Zemessargu vispārējās tiesības

Zemessargiem ir tiesības lēmumus, ko amatpersonas pieņēmušas attiecībā uz viņiem, pārsūdzēt Militārā dienesta likumā noteiktajā kārtībā."

50.pants. Zemessardzes finansēšana

(1) Zemessardzes finansu līdzekļus veido:

1) dotācija no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžetā;

2) pašu ieņēmumi:

a) ieņēmumi, kas gūti, noteiktā kārtībā noslēdzot līgumus ar juridiskajām un fiziskajām personām par objektu apsardzību,

b) 80 procenti no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot konfiscēto mantu, preces vai citus priekšmetus, kuru aizturēšanā un izņemšanā likumā noteiktajā kārtībā piedalījusies Zemessardze. Ne mazāk kā 35 procenti no šādā veidā gūtajiem līdzekļiem izlietojami attiecīgās apakšvienības personālsastāva materiālajai stimulēšanai;

3) juridisko un fizisko personu labprātīgās iemaksas.

(2) Zemessargu pirmdienesta, periodisko un citu ar Zemessardzes dienestu saistīto medicīnisko komisiju darbību nodrošina pašvaldību medicīnas iestādes par valsts līdzekļiem.

2. 50. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Zemessargu kandidātu un zemessargu medicīnisko pārbaudi veic par valsts līdzekļiem aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā.”

2. 50. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Zemessargu kandidātu un zemessargu medicīnisko pārbaudi veic par valsts līdzekļiem aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā.”

51. pants. Zemessardzes materiāltehniskā apgāde

(1) Zemessardzes materiāltehniskā apgāde tiek finansēta no valsts budžeta.

(2) Valsts ierāda dienesta telpas Zemessardzes vienībām, atbrīvojot tās no īres maksas. Valsts īpašuma fondam ir pienākums izīrēt Zemessardzes vienībām telpas divu mēnešu laikā pēc tam, kad ir saņemts attiecīgās vienības komandiera pieprasījums.

 

1.

LR 8. Saeimas deputāts M.Bekasovs:

Izslēgt no 51. panta 2. daļas pirmā teikumā vārdus “atbrīvojot tās no īres maksas”.

Neatbalstīt