Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 8. aprīļa sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi Zvejniecības likumā " (Reģ. nr. 219)         (Dok. nr.559, 559A)     un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja biedre

 

Anna Seile

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Zvejniecības likumā

Izdarīt Zvejniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 11.nr.; 1997, 22.nr.; 1998, 23.nr.; 2000, 6.nr.; 2001, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides ministrija" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 8.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Zvejas tiesību izmantošana šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minētajos gadījumos tiek pārtraukta ar Zivsaimniecības pārvaldes vai attiecīgās pašvaldības vienpusēju lēmumu pēc Vides ministrijas, Vides valsts inspekcijas, Jūras vides pārvaldes vai reģionālās vides pārvaldes ierosinājuma, un šis lēmums stājas spēkā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniegums vai pieteikums par lēmuma apstrīdēšanu vai pārsūdzēšanu neaptur tā darbību."

3. Aizstāt 21.panta trešajā daļā skaitli un vārdus "3.panta otrās daļas nosacījumi" ar skaitli un vārdiem "4.panta otrās daļas otrajā teikumā minētie nosacījumi".

4. Izteikt 22.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzēto zivju mazuļu uzskaites un izlaišanas kārtību dabiskajās ūdenstilpēs nosaka Ministru kabinets."

5. Aizstāt 27.pantā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5. Ja likuma 8.panta trešajā daļā minētais lēmums ir pieņemts pirms 2003.gada 1.jūlija, tas stājas spēkā divu nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas.

6. Ministru kabinets izdod likuma 22.panta trešajā daļā minētos noteikumus līdz 2004.gada 1.janvārim."

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.