Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” otrajam lasījumam ( reģ. nr 217)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (reģ. nr.217, dok. nr 557)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Veterinārmedicīnas likums

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

     

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

 

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2002, 2..nr.; Latvijas Vēstnesis 2002, 189. nr.) šādus grozījumus:

1

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Precizēt likumprojekta ievada teikumu, izsakot to šādā redakcijā:

“Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2..nr.; 2003., 4. nr.) šādus grozījumus:

Atbalstīt

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2..nr.; 2003., 4. nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

5) valsts veterinārās uzraudzības objekti — dzīvnieku novietnes, akvakultūras dzīvnieku audzētavas, dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas stacijas, embriju transplantācijas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) (ambulances, klīnikas), individuālie veterināro pakalpojumu sniedzēji, eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku audzēšanas, izmantošanas un piegādes uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), izstādes, izsoles un citas vietas, kur notiek pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos, dzīvnieku patversmes un viesnīcas, rūpnieciski ražotās dzīvnieku barības un barības piedevu uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), dzīvnieku izcelsmes atkritumu pārstrādes vai iznīcināšanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu un dzīvnieku kopšanas līdzekļu ražošanas un izplatīšanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas iesaistīti dzīvnieku izcelsmes produktu apritē, kā arī speciālie dzīvnieku transportēšanas līdzekļi;

 

2

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izslēgt 1. panta 5. punktā vārdus “ambulances, klīnikas”.

Atbalstīt

1. Izslēgt 1. panta 5. punktā vārdus “(ambulances, klīnikas)”.

4.pants.

(1) Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz valsts uzraudzības programmām un normatīvo aktu prasībām, organizē un nodrošina vienotu valsts uzraudzību un kontroli šādās jomās:

1) dzīvnieku infekcijas slimību profilakse un apkarošana;

         

2) dzīvnieku labturība;

3) dzīvnieku izcelsmes produktu aprite saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

         

4) dzīvnieku izcelsmes atkritumu aprite;

5) veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu un dzīvnieku kopšanas ķīmisko līdzekļu aprite;

         

6) dzīvnieku barības un barības piedevu aprite;

7) dzīvnieku un ganāmpulku reģistrēšana, ganāmpulku apzīmēšana un dzīvnieku pārvietošana;

         

8) gaļas liemeņu klasifikācija;

9) citas normatīvajos aktos noteiktās jomas.

         

(2) Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši savai kompetencei:

1) izstrādā un apstiprina metodiskos norādījumus attiecībā uz šajā likumā noteiktajām uzraudzības darbībām;

         

2) izstrādā un apstiprina dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijas;

         

3) sniedz laboratoriskos pakalpojumus;

4) pārstāv Latviju starptautiskajās organizācijās un uztur starptautiskos sakarus veterinārmedicīnas nozarē;

         

5) sagatavo un iesniedz Zemkopības ministrijai zinātnisko pētījumu pasūtījumu pieteikumus;

6) pilnvaro veterinārārstus atsevišķu Pārtikas un veterinārā dienesta funkciju īstenošanai

 

         

(3) Pārtikas un veterinārais dienests izstrādā, apstiprina un uztur dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu kustības, reģistrācijas un uzskaites sistēmu, kā arī sistēmu, kuras uzdevums ir ziņot par dzīvnieku saslimšanu ar infekcijas slimībām.

         
   

3

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 4. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(4) Dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu , embriju un dzīvnieku izcelsmes produktu kontroles un uzraudzības kārtību tirdzniecībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīt

2. Papildināt 4. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu , embriju un dzīvnieku izcelsmes produktu kontroles un uzraudzības kārtību tirdzniecībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm nosaka Ministru kabinets.”

 

10.pants. (1) Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas un veterinārie inspektori ir atbildīgi par izdoto rīkojumu, pieņemto lēmumu un veikto darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām.

         

(2) Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas un veterināro inspektoru rīkojumus un lēmumus var atcelt amatā augstāks inspektors. Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumus un lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

         

(3) Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas un veterināro inspektoru rīkojumu un lēmumu pārsūdzēšana neaptur to izpildi, izņemot lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajos gadījumos.

Papildināt 10. panta trešo daļu aiz vārdiem “rīkojumu un lēmumu” ar vārdiem “apstrīdēšana un”.

     

3.Papildināt 10. panta trešo daļu pēc vārdiem “rīkojumu un lēmumu” ar vārdiem “apstrīdēšana un”.

11.pants. Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs:

------------------------------------

4) pēc pieprasījuma Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic laboratoriskos izmeklējumus dzīvnieku infekcijas slimību diagnostikā, kā arī laboratoriskos izmeklējumus, kas saistīti ar vidi un veterināro zāļu, farmaceitisko produktu, dzīvnieku barības, barības piedevu un pārtikas apriti;

 

4

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izslēgt 11. panta 4. punktā vārdus “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

Atbalstīt

4. Izslēgt 11. panta 4. punktā vārdus “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

16.pants. Lai nodrošinātu valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu un izstrādātu epizootijas likvidācijas stratēģiju, Pārtikas un veterinārais dienests:

6) sadarbojas ar kompetentām Labklājības ministrijas institūcijām, lai apmainītos ar informāciju par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan cilvēki, gan dzīvnieki, izstrādātu un īstenotu šo slimību profilakses un apkarošanas programmas.

 

5

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Aizstāt 16. panta 6. punktā vārdu “Labklājības”ar vārdu “Veselības”.

Atbalstīt

5. Aizstāt 16. panta 6. punktā vārdu “Labklājības”ar vārdu “Veselības”.

20.pants. (1) Dzīvnieku sacensības, tirgus, izsoles, izstādes un citus pasākumus ar dzīvnieku piedalīšanos drīkst rīkot ar attiecīgās teritorijas valsts vecākā veterinārā inspektora atļauju, bet starptautiska mēroga pasākumus — tikai ar valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora atļauju.

         

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos, kā arī to, kādi veterinārie pavaddokumenti nepieciešami dzīvnieku pārvietošanai.

         

(3) Dzīvnieku ievešanai valstī un izvešanai no tās ir nepieciešams Pārtikas un veterinārā dienesta apstiprināts veterinārais (veselības) sertifikāts.

 

6

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 20. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju ievešanai nepieciešams veterinārais ( veselības) sertifikāts, kura forma noteikta ar Eiropas Komisijas lēmumu. Ja sertifikāta forma nav noteikta ar Eiropas Komisijas lēmumu, tad tā formu apstiprina Pārtikas un veterinārais dienests.”

Atbalstīt

6 20. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju ievešanai nepieciešams veterinārais ( veselības) sertifikāts, kura forma noteikta ar Eiropas Komisijas lēmumu. Ja sertifikāta forma nav noteikta ar Eiropas Komisijas lēmumu, tā formu apstiprina Pārtikas un veterinārais dienests.”;

(4) Dzīvnieku pārvadāšanai nepieciešamos veterināros pavaddokumentus nosaka Ministru kabinets.

 

 

         

(5) Ja eksportētājvalstī konstatētas dzīvnieku infekcijas slimības un rodas draudi, ka šīs slimības var izplatīties Latvijā, valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, ievērojot starptautiskās tirdzniecības normas, ir tiesīgs noteikt ierobežojumus vai aizliegumus dzīvnieku, pārtikas, dzīvnieku barības un citu priekšmetu un materiālu ievešanai Latvijā, kā arī aizliegt to tranzītu.

         
   

7

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 20. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Dzīvniekus, dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus drīkst ievest no Eiropas Savienības dalībvalstīm un uzņēmumiem, kā arī no valstīm un uzņēmumiem, kuriem ar Eiropas Komisijas lēmumu dota atļauja ievest dzīvniekus, dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus Eiropas Savienībā.”

Atbalstīt

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(6) Dzīvniekus, dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus drīkst ievest no Eiropas Savienības dalībvalstīm un uzņēmumiem, kā arī no valstīm un uzņēmumiem, kuriem ar Eiropas Komisijas lēmumu dota atļauja ievest dzīvniekus, dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus Eiropas Savienībā.

   

8

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 20. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju tirgotājiem ir jābūt reģistrētiem Pārtikas un veterinārajā dienestā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.”

 

Atbalstīt

(7) Dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju tirgotājiem jābūt reģistrētiem Pārtikas un veterinārajā dienestā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.”

38.pants. (1) Par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas) apkarošanu, ja tiek veikti visi pasākumi, kas paredzēti dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijā, dzīvnieku īpašnieks var saņemt zaudējumu kompensāciju atbilstoši dzīvnieku infekcijas slimību radīto zaudējumu kompensācijas programmā paredzētajiem budžeta līdzekļiem līdz 50 procentu apmērā no kautproduktu vidējās vērtības.

         

(2) Kārtību, kādā piešķir un saņem kompensāciju par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas un citas Ministru kabineta noteiktās dzīvnieku infekcijas slimības) apkarošanu, nosaka Ministru kabinets

 

9

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izslēgt 38. panta otrajā daļā vārdus “un citas Ministru kabineta noteiktās dzīvnieku infekcijas slimības”.

Atbalstīt

7. Izslēgt 38. panta otrajā daļā vārdus “un citas Ministru kabineta noteiktās dzīvnieku infekcijas slimības”.

40.pants. (1) Pārtikas uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritē, jābūt novērtētiem un atzītiem Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajā kārtībā. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri ir iesaistīti dzīvnieku izcelsmes atkritumu pārstrādē vai iznīcināšanā, jābūt Pārtikas un veterinārā dienesta novērtētiem un atzītiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

41.pants. (1) Dzīvnieku izcelsmes produktu apritei nepieciešamos veterināros pavaddokumentus nosaka Ministru kabinets.

 

10

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Aizstāt 40. panta pirmajā daļā vārdus “novērtētiem un atzītiem” ar vārdiem “atzītiem vai reģistrētiem”.

Atbalstīt

8. Aizstāt 40. panta pirmajā daļā vārdus “novērtētiem un atzītiem” ar vārdiem “atzītiem vai reģistrētiem”.

(2) Dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai valstī un izvešanai no tās ir nepieciešams Pārtikas un veterinārā dienesta apstiprināts veterinārais (veselības) sertifikāts

 

         

(3) Pārtikas un veterinārais dienests izveido un uztur to valstu, administratīvo teritoriju un uzņēmumu sarakstus, no kuriem atļauts valsts teritorijā ievest dzīvnieku izcelsmes produktus.

 

11

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 41. panta trešo daļu aiz vārda “uztur”ar vārdiem “zemkopības ministra apstiprinātos”.

Atbalstīt

9. 41. pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārda “uztur”ar vārdiem “zemkopības ministra apstiprinātos”;

   

12

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 41. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai nepieciešams veterinārais (veselības) sertifikāts, kura forma noteikta ar Eiropas Komisijas lēmumu. Ja sertifikāta forma nav noteikta ar Eiropas Komisijas lēmumu, tad tā formu apstiprina Pārtikas un veterinārais dienests.”

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai nepieciešams veterinārais (veselības) sertifikāts, kura forma noteikta ar Eiropas Komisijas lēmumu. Ja sertifikāta forma nav noteikta ar Eiropas Komisijas lēmumu, tā formu apstiprina Pārtikas un veterinārais dienests.”

   

13

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 41. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Dzīvnieku izcelsmes produktus drīkst ievest no Eiropas Savienības dalībvalstīm un uzņēmumiem, kā arī no valstīm un uzņēmumiem, kuriem ar Eiropas Komisijas lēmumu dota atļauja ievest dzīvnieku izcelsmes produktus Eiropas Savienībā.”

Atbalstīt

(5) Dzīvnieku izcelsmes produktus drīkst ievest no Eiropas Savienības dalībvalstīm un uzņēmumiem, kā arī no valstīm un uzņēmumiem, kuriem ar Eiropas Komisijas lēmumu dota atļauja ievest dzīvnieku izcelsmes produktus Eiropas Savienībā.”

47.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests veterinārās ekspertīzes veikšanai konkursa kārtībā pilnvaro personas, kurām ir veterinārārsta kvalifikācija un kuras Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņēmušas apliecību par tiesībām veikt veterināro ekspertīzi. Konkursa noteikumus un pilnvarojuma līguma veidlapu apstiprina Pārtikas un veterinārā dienesta direktors.

------------------------------

 

14

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Aizstāt 47. panta pirmajā daļā vārdus “Ministru kabineta”ar vārdiem “Pārtikas un veterinārā dienesta”.

Atbalstīt

10. Aizstāt 47. panta pirmajā daļā vārdus “Ministru kabineta”ar vārdiem “Pārtikas un veterinārā dienesta”.

48.pants. Dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktus (olas, medu, pienu) un mājas apstākļos ražotos dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus izplata tikai tādos tirgos, kuri ir novērtēti un atzīti Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

15

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Aizstāt 48. pantā vārdus “novērtēti un atzīti” ar vārdu “reģistrēti”.

Atbalstīt

11. Aizstāt 48. pantā vārdus “novērtēti un atzīti” ar vārdu “reģistrēti”.

53.pants. Ministru kabinets nosaka:

1) veterinārajai kontrolei pakļautās importa un tranzīta kravas;

2) robežkontroles punktus, caur kuriem drīkst vest veterinārajai kontrolei pakļautās kravas;

3) prasības attiecībā uz iekārtojumu robežkontroles punktos, kuros tiek veikta veterinārā kontrole, un to atzīšanas kārtību;

4) kārtību, kādā tiek veikta veterinārā kontrole uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās;

         

5) veterinārās kontroles apmaksas kārtību;

6) robežu šķērsojošo kravu veterinārās kontroles sertifikātu izsniegšanas un noformēšanas kārtību.

         
   

16

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 53. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu, embriju un dzīvnieku izcelsmes produktu kravām, kas tiek ievestas no Eiropas Savienības dalībvalstīm, veterinārā kontrole uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās netiek veikta.”

 

 

Atbalstīt

12. Papildināt 53. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu, embriju un dzīvnieku izcelsmes produktu kravām, kas tiek ievestas no Eiropas Savienības dalībvalstīm, veterinārā kontrole uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās netiek veikta.”

57.pants. Veterinārmedicīniskajā praksē drīkst lietot tikai valstī atļautās zāles un veterinārfarmaceitiskos produktus.

         
   

17

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 57. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Prasības dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes uznēmumiem nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīt

13. Papildināt 57. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Prasības dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes uznēmumiem nosaka Ministru kabinets.”

   

18

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā:

“ 11. Līdz 2004. gada 1. maijam Ministru kabinets izdod noteikumus, kas nosaka prasības dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumiem.”

Atbalstīt

14. Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā:

“ 11. Līdz 2004. gada 1. maijam Ministru kabinets izdod noteikumus, kas nosaka prasības dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumiem.”

   

19

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt likumprojekta pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Likuma 2., 6.pants, 9.panta otrā daļa. un 12. pants stājas spēkā ar īpašu likumu.”

Atbalstīt

15. Izteikt likumprojekta pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Likuma 2., 6.pants, 9. panta otrā daļa. un 12. pants stājas spēkā ar īpašu likumu.”