SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 28.maija sēdē skatīja priekšlikumus likumprojekta “Grozījumi Ieroču aprites likumā” (reģ.nr.205) trešajam lasījumam.

Komisija atbalstīja augstākminētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimas plenārsēdē 3.lasījumā un lūdz to iekļaut kārtējās plenārsēdes darba kārtībā.

Pielikumā: Likumprojekts “Grozījumi Ieroču aprites likumā” (reģ.nr.205; 3.lasījums)

 

 

 

 

 

A. Laksa

komisijas priekšsēdētājs

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Ieroču aprites likumā

(reģ.nr. 205)

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) . . .

23) medību šaujamierocis — šaujamierocis, kas sertificēts Latvijas Republikā kā medību šaujamierocis;

24) . . .

38) sporta šaujamierocis — šaujamierocis, kas Latvijas Republikā sertificēts kā sporta šaujamierocis;

39) . . .

1. Aizstāt 1.panta 23. un 38.punktā vārdu “sertificēts” ar vārdu “klasificēts”.

     

 

1. Aizstāt 1.panta 23. un 38.punktā vārdu “sertificēts” ar vārdu “klasificēts”.

3.pants. Likuma darbības joma

Likums attiecas uz ieročiem, munīciju, sprāgstvielām, spridzināšanas ietaisēm, speciālajiem līdzekļiem un pirotehniskajiem izstrādājumiem, izņemot:

1) priekšmetus un ierīces, kuri nav ieroči, bet kurus var izmantot kā ieročus;

2) šaujamieročus, kas izgatavoti līdz 1870.gadam, un to kopijas, ja no tiem nevar šaut ar munīciju, kas paredzēta aizliegtajiem šaujamieročiem vai šaujamieročiem, kuru apritei nepieciešama Valsts policijas atļauja;

3) ieročus, kas neatgriezeniski padarīti lietošanai nederīgi, ja šīs pārmaiņas ir oficiāli apstiprinātas Valsts policijā;

4) rūpnieciski ražotus sertificētus instrumentus, kuros izmantoti šaujamieroču darbības principi vai konstrukcijas un kurus var izmantot tikai paredzētajiem mērķiem;

5) pirotehniskās signālierīces nelaimes vai glābšanas signālu došanai, kā arī laivu, jahtu, kuģu vai lidaparātu obligāto ekipējumu ar šādām signālierīcēm;

6) signālierīces un salūta patronas (signālierīce — priekšmets vai mehānisms, kas konstruktīvi paredzēts tikai pirotehniska gaismas, skaņas vai dūmu signāla došanai; salūta patrona — patrona bez šāviņa, kas paredzēta šaušanas imitācijai, salutēšanai vai signāla došanai);

7) zemūdens medību ieročus un to munīciju.

2. 3.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Uz sporta lokiem un bultām šis likums attiecas tikai daļā par drošības prasībām šautuvēs (šaušanas stendos) un drošības pasākumiem un kārtību treniņšaušanā, mācību šaušanā un šaušanas sporta sacensībās.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

     

 

2. 3.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Uz sporta lokiem un bultām šis likums attiecas tikai daļā par drošības prasībām šautuvēs (šaušanas stendos) un drošības pasākumiem un kārtību treniņšaušanas un mācību šaušanas nodarbībās un šaušanas sporta sacensībās.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

6.pants. Pašaizsardzībai paredzētie ieroči, speciālie līdzekļi un to munīcija

(1) Latvijas Republikā pašaizsardzībai atļauts iegādāties, glabāt, nēsāt, realizēt, izmantot un pielietot šādus ieročus, speciālos līdzekļus un to munīciju:

1) . . .

5) sertificētas elektrošoka ierīces.

(2) . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 6.panta pirmās daļas 5.punktā vārdu “sertificētas”.

     

 

3. Izslēgt 6.panta pirmās daļas 5.punktā vārdu “sertificētas”.

7.pants. Aizliegumi

(1) Latvijas Republikā ir aizliegta:

1) . . .

3) nesertificētu, nemarķētu vai pašizgatavotu šaujamieroču, pašizgatavotas munīcijas, nemarķētu sprāgstvielu un pirotehnikas aprite, izņemot sporta un medību ieroču patronu komplektēšanu no rūpnieciski ražotām sastāvdaļām (ieroča marķēšana — īpašu atzīmju vai numuru iestrādāšana uz ieroča vai tā galvenajām sastāvdaļām, kuri ļauj to atšķirt no citiem ieročiem);

4) . . .

(2) Fiziskajām personām ir aizliegts:

1) iegādāties, glabāt, nēsāt, pielietot un izmantot sprāgstvielas, spridzināšanas ietaises un detonatorus, gāzes granātas, munīciju, kas pildīta ar kairinošas vai paralizējošas iedarbības vielām un nav paredzēta gāzes pistolēm (revolveriem), psiholoģiskas iedarbības gaismas un skaņu ierīces, militāros un 4.klases pirotehniskos izstrādājumus, zemūdens šaujamieročus un to munīciju, kā arī ieročus, kas paredzēti dzīvnieku īslaicīgai iemidzināšanai, paralizēšanai vai nogalināšanai, un to munīciju;

2) . . .

4. 7.pantā:

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdu “nesertificētu” ar vārdu “neklasificētu” un papildināt punktu pēc vārdiem “pašizgatavotu šaujamieroču” ar vārdiem “un lielas enerģijas pneimatisko ieroču”;

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) iegādāties, glabāt, nēsāt, pielietot un izmantot sprāgstvielas, spridzināšanas ietaises un detonatorus, gāzes granātas, munīciju, kas pildīta ar kairinošas vai paralizējošas iedarbības vielām un nav paredzēta gāzes pistolēm (revolveriem), psiholoģiskas iedarbības gaismas un skaņu ierīces, militāros un 4.klases pirotehniskos izstrādājumus, zemūdens šaujamieročus un to munīciju, kā arī munīciju, kuras šāviņš pildīts ar medikamentiem, kas paredzēti dzīvnieku īslaicīgai iemidzināšanai, paralizēšanai vai nogalināšanai;”.

     

 

4. 7.pantā:

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdu “nesertificētu” ar vārdu “neklasificētu” un papildināt punktu pēc vārdiem “pašizgatavotu šaujamieroču” ar vārdiem “un lielas enerģijas pneimatisko ieroču”;

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) iegādāties, glabāt, nēsāt, pielietot un izmantot sprāgstvielas, spridzināšanas ietaises un detonatorus, gāzes granātas, munīciju, kas pildīta ar kairinošas vai paralizējošas iedarbības vielām un nav paredzēta gāzes pistolēm (revolveriem), psiholoģiskas iedarbības gaismas un skaņu ierīces, militāros un 4.klases pirotehniskos izstrādājumus, zemūdens šaujamieročus un to munīciju, kā arī munīciju, kuras šāviņš pildīts ar medikamentiem, kas paredzēti dzīvnieku īslaicīgai iemidzināšanai, paralizēšanai vai nogalināšanai;”.

 

8.pants. Ieroču atļauju izsniegšana

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) ...

(5...

(6) ...

(7) Par visu veidu ieroču atļauju izsniegšanu un atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu iekasē valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Deputāts Juris Dalbiņš:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“8.panta 7.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

“7) par visu veidu ieroču atļauju izsniegšanu un atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu iekasē valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. Latvijas šaušanas sporta veidu federācijām un ārzemju sportistiem, kas uzaicināti uz Latvijas Sporta federāciju padomes sacensību kalendārajā plānā apstiprinātām sacensībām, ieroču ievešanas un izvešanas atļaujas un Latvijas izlases dalībniekiem sporta ieroču iegādāšanās un glabāšanas atļaujas Valsts policija izsniedz bez maksas.””

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 8.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Par visu veidu ieroču atļauju izsniegšanu un atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu iekasē valsts nodevu. Valsts nodevas likmes, atvieglojumus un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.””

 

 

Pieņemt precizētā

komisijas redakcijā (2.priekšl.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

5. Izteikt 8.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Par visu veidu ieroču atļauju izsniegšanu un atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu iekasē valsts nodevu. Valsts nodevas likmes, atvieglojumus un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

13.pants. Ieroču iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļauju derīguma termiņa nepagarināšana un atļauju anulēšana fiziskajām personām

Valsts policija fiziskajām personām nepagarina šaujamieroču vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas derīguma termiņu vai anulē atļauju (arī personiskā apbalvojuma šaujamieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauju) pirms termiņa, ja:

1) pārkāpta ieroču un to munīcijas iegādāšanās, realizācijas, reģistrācijas, glabāšanas, nēsāšanas, pielietošanas, izmantošanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas kārtība vai arī kārtība, kāda noteikta ieroču un to munīcijas ievešanai Latvijas Republikā vai izvešanai no tās, — uz laiku no viena gada līdz trim gadiem;

2) ierocis nēsāts, pārvadāts, pielietots, izmantots vai no tā veikta treniņšaušana alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā, — uz laiku no viena gada līdz trim gadiem;

3) iestājušies šā likuma 20.pantā noteiktie ierobežojumi;

4) anulēta mednieka apliecība;

5) ierocis nozaudēts vai nolaupīts nevērīgas glabāšanas dēļ, — uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 13.pantā:

izslēgt 1.punktu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) anulēta vai atņemta uz laiku mednieka apliecība;”;

izslēgt 5.punktā vārdus “vai nolaupīts”.

     

 

 

 

 

6. 13.pantā:

izslēgt 1.punktu;

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) anulēta vai atņemta uz laiku mednieka apliecība;”;

izslēgt 5.punktā vārdus “vai nolaupīts”.

16.pants. Jaunas ieroča iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas izsniegšana

(1) Ja ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja ir nozaudēta vai nolaupīta, jaunu atļauju izsniedz Valsts policijas iestāde, kura izsniegusi iepriekšējo atļauju.

(2) Jaunu ieroča iegādāšanās atļauju Valsts policija izsniedz pēc trim mēnešiem no dienas, kad paziņots par atļaujas nozaudēšanu vai nolaupīšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aizstāt 16.panta otrajā daļā vārdus “pēc trim mēnešiem” ar vārdiem “pamatojoties uz personas iesniegumu, triju mēnešu laikā”.

     

7. Aizstāt 16.panta otrajā daļā vārdus “pēc trim mēnešiem” ar vārdiem “pamatojoties uz personas iesniegumu, triju mēnešu laikā”.

19.pants. Fiziskās personas, kurām ir tiesības iegādāties, glabāt, nēsāt un pārvietot ieročus un speciālos līdzekļus, kā arī iegādāties un izmantot pirotehniskos izstrādājumus

(1) . . .

(2) Fiziskajai personai, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, ir tiesības:

1) . . .

2) iegādāties, glabāt un nēsāt gāzes pistoles (revolverus), to munīciju un sertificētas elektrošoka ierīces;

3) iegādāties un izmantot 3.klases pirotehniskos izstrādājumus.

(3) Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Latvijas Republikā pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušam ārvalstniekam, bezvalstniekam un bēglim (turpmāk — Latvijā pastāvīgi dzīvojoša persona), kas sasniedzis 18 gadu vecumu, ja uz viņu neattiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi, ir tiesības iegādāties vai saņemt kā personisku apbalvojuma ieroci, glabāt un pārvadāt B, D un C kategorijas garstobra–gludstobra medību un sporta šaujamieročus un to munīciju, kā arī izmantot šos ieročus medībās, treniņšaušanā un šaušanas sporta sacensībās.

(4) Latvijā pastāvīgi dzīvojošai personai, kura sasniegusi 21 gada vecumu un kurai ir mednieka apliecība un vismaz trīs gadus ilgs mednieka stāžs (ja uz šo personu neattiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi), ir tiesības iegādāties vai saņemt kā personisku apbalvojuma ieroci, glabāt un pārvadāt B un C kategorijas garstobra–vītņstobra medību šaujamieročus un to munīciju, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un izmantot šos ieročus medībās, treniņšaušanā un šaušanas sporta sacensībās.

(5) Latvijā pastāvīgi dzīvojošai personai, kura sasniegusi 21 gada vecumu un kurai ir vismaz trīs gadus ilgs reģistrētas sporta organizācijas biedra stāžs un vismaz otrā sporta klase šaušanā (ja uz šo personu neattiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi), ir tiesības iegādāties vai saņemt kā personisku apbalvojuma ieroci, glabāt un pārvadāt B, C un D kategorijas sporta šaujamieročus un to munīciju, un izmantot šos ieročus treniņšaušanā un šaušanas sporta sacensībās.

(6) Latvijas pilsonim, kurš sasniedzis 21 gada vecumu (ja uz viņu neattiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi), ir tiesības iegādāties vai saņemt kā personisku apbalvojuma ieroci, glabāt vai glabāt un nēsāt B kategorijas pusautomātiskos, atkārtotas darbības un viena šāviena īsstobra šaujamieročus, kuru kalibrs nav lielāks par 9 milimetriem, un to munīciju un izmantot šos ieročus treniņšaušanā un šaušanas sporta sacensībās, kā arī pielietot pašaizsardzībai.

7. 19.pantā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt otrās daļas 2.punktā vārdu “sertificētas”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt trešo daļu pēc vārda “medībās” ar vārdu “pašaizsardzībai”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt piekto daļu pēc vārdiem “sporta šaujamieročus” ar vārdiem “lielas enerģijas pneimatiskos ieročus”.

 

     

 

8. 19.pantā:

izslēgt otrās daļas 2.punktā vārdu “sertificētas”;

papildināt trešo daļu pēc vārda “medībās” ar vārdu “pašaizsardzībai”;

papildināt piekto daļu pēc vārdiem “sporta šaujamieročus” ar vārdiem “lielas enerģijas pneimatiskos ieročus”.

20.pants. Ieroču un munīcijas iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas ierobežojumi fiziskajām personām

Šaujamieroču vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju aizliegts izsniegt personai:

1) kura vienreiz sodīta par kriminālpārkāpuma izdarīšanu, — trīs gadus pēc soda izciešanas;

2) kura divas vai vairākas reizes sodīta par kriminālpārkāpuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);

3) kura sodīta par nozieguma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);

4) kurai konstatēti psihiski traucējumi vai kurai tādi bijuši konstatēti agrāk un ir medicīniska prognoze, ka tie varētu atkārtoties, vai kura ir ārstniecības iestādes uzskaitē (reģistrā) alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas dēļ;

5) kura fizisku trūkumu dēļ nav spējīga lietot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci;

6) kura pēdējo divu gadu laikā administratīvi sodīta par pārkāpumiem, kas saistīti ar alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanu, par sīko huligānismu vai par kuru Valsts policijai ir ziņas, ka tā ieroci var pielietot ļaunprātīgi, vai arī kura minējusi nepamatotus ieroča iegādāšanās iemeslus;

7) par kuru Valsts policijai, prokuratūrai vai valsts drošības iestādēm ir ziņas, kas apliecina šīs personas piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem grupējumiem, sabiedriskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām, kuras nav reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā;

8) kurai nav deklarēta (reģistrēta) dzīvesvieta;

9) kura tiek saukta pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

8. Izteikt 20.panta 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“1) kura vienreiz sodīta par kriminālpārkāpuma izdarīšanu vai par mazāk smaga nozieguma aiz neuzmanības izdarīšanu, — trīs gadus pēc soda izciešanas;

2) kura divas vai vairākas reizes sodīta par kriminālpārkāpuma izdarīšanu vai par mazāk smaga nozieguma aiz neuzmanības izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);

3) kura sodīta par tīša mazāk smaga nozieguma izdarīšanu, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);”.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt likumprojekta 8.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 20.panta tekstu šādā redakcijā:

“Šaujamieroču vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju aizliegts izsniegt personai:

1) kura ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

2) kurai konstatēti psihiski traucējumi vai kurai tādi bijuši konstatēti agrāk un ir medicīniska prognoze, ka tie varētu atkārtoties;

3) kura ir ārstniecības iestādes uzskaitē (reģistrā) alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas dēļ;

4) kura pēdējo divu gadu laikā administratīvi sodīta par pārkāpumiem, kas saistīti ar alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanu, par sīko huligānismu;

5) kura fizisku trūkumu dēļ nav spējīga lietot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci;

6) par kuru Valsts policijai ir ziņas, ka tā ieroci var pielietot ļaunprātīgi, vai arī kura minējusi nepamatotus ieroča iegādāšanās iemeslus;

7) par kuru Valsts policijai, prokuratūrai vai valsts drošības iestādēm ir ziņas, kas apliecina šīs personas piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem grupējumiem, kā arī sabiedriskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām, kuras nav reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā;

8) kurai nav deklarēta (reģistrēta) dzīvesvieta;

9) kura tiek saukta pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.”

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt likumprojekta 8.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 20.panta tekstu šādā redakcijā:

“Šaujamieroču vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju aizliegts izsniegt personai:

1) kura ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu - agrāk kā 3 gadus pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

2) kurai konstatēti psihiski traucējumi vai kurai tādi bijuši konstatēti agrāk un ir medicīniska prognoze, ka tie varētu atkārtoties;

3) kura ir ārstniecības iestādes uzskaitē (reģistrā) alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas dēļ;

4) kura pēdējo divu gadu laikā administratīvi sodīta par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem un par sīko huligānismu;

5) kura fizisku trūkumu dēļ nav spējīga lietot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci;

6) par kuru Valsts policijai ir pamatotas ziņas, ka tā ieroci var pielietot ļaunprātīgi, vai arī kura minējusi nepamatotus ieroča iegādāšanās iemeslus;

7) par kuru Valsts policijai, prokuratūrai vai valsts drošības iestādēm ir ziņas, kas apliecina šīs personas piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem grupējumiem, sabiedriskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;

8) kurai nav deklarēta (reģistrēta) dzīvesvieta;

9) kura tiek saukta pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.””

 

Pieņemt precizētā redakcijā (4.priekšl.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Izteikt 20.panta tekstu šādā redakcijā:

“Šaujamieroču vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju aizliegts izsniegt personai:

1) kura sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, - agrāk nekā trīs gadus pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

2) kurai konstatēti psihiski traucējumi vai kurai tādi bijuši konstatēti agrāk un ir medicīniska prognoze, ka tie varētu atkārtoties;

3) kura ir ārstniecības iestādes uzskaitē (reģistrā) alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas dēļ;

4) kura pēdējo divu gadu laikā administratīvi sodīta par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem un par sīko huligānismu;

5) kura fizisku trūkumu dēļ nav spējīga lietot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci;

6) par kuru Valsts policijai ir pamatotas ziņas, ka tā ieroci var pielietot ļaunprātīgi, vai kura minējusi nepamatotus ieroča iegādāšanās iemeslus;

7) par kuru Valsts policijai, prokuratūrai vai valsts drošības iestādēm ir ziņas, kas apliecina šīs personas piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem grupējumiem, sabiedriskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;

8) kurai nav deklarēta (reģistrēta) dzīvesvieta;

9) kura tiek saukta pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.”

21.pants. Ieroču un to munīcijas iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas nosacījumi fiziskajām personām

(1) Fiziskajai personai ir tiesības iegādāties, glabāt vai nēsāt šaujamieročus un to munīciju, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju pašaizsardzības, medību vai sporta vajadzībām vai iegādāties kolekcijām un glabāt šos ieročus, ja ir saņemta Valsts policijas atļauja.

(2) . . .

9. Papildināt 21.panta pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Pirms šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča (izņemot medību ieroča) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas saņemšanas personai iekšlietu ministra noteiktajā kārtībā jānokārto kvalifikācijas pārbaudījums par ieroču un munīcijas aprites kārtību un jāapliecina prasme rīkoties ar ieroci. Kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību, tā nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu, maksas apmēru par kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu un iegūto līdzekļu izlietojumu nosaka iekšlietu ministrs.”

5.

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt likumprojekta 9.pantā vārdus “iekšlietu ministra noteiktajā kārtībā” un aizstāt vārdus “iekšlietu ministrs” ar vārdiem “Ministru kabinets”.

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Papildināt 21.panta pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Pirms šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča (izņemot medību ieroci) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas saņemšanas personai jānokārto kvalifikācijas pārbaudījums par ieroču un munīcijas aprites kārtību un jāapliecina prasme rīkoties ar ieroci. Kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību, tā nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu, maksas apmēru par kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu un iegūto līdzekļu izlietojumu nosaka Ministru kabinets.”

23.pants. Juridiskās personas, kurām ir tiesības iegādāties, glabāt un pārvadāt ieročus un to munīciju

Ar Valsts policijas atļauju tiesības iegādāties, glabāt un pārvadāt šaujamieročus un to munīciju, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju ir šādām juridiskajām personām:

1) juridiskajām personām, kurām šīs tiesības piešķirtas saskaņā ar likumu;

2) valsts vai pašvaldību dibinātajām izglītības iestādēm, kurās paredzētas nodarbības ar šaušanu saistītos sporta veidos, jaunsargu vai militārās apmācības programmas;

3) Latvijas Republikas sporta federācijām, kas nodarbojas ar sporta veidiem, kuri saistīti ar šaušanu (turpmāk — sporta federācijas);

4) juridiskajām personām, kuras saņēmušas atļauju izveidot 2. un 3.kategorijas šautuves (šaušanas stendus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Papildināt 23.panta 3.punktu pēc vārda “federācijām” ar vārdiem “un to kolektīvajiem biedriem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt likumprojekta 10.pantā vārdu “federācijām” ar vārdiem “(turpmāk – sporta federācijas)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Papildināt 23.panta 3.punktu pēc vārdiem iekavās “(turpmāk — sporta federācijas)” ar vārdiem “un to kolektīvajiem biedriem”.

24.pants. Ieroču un to munīcijas iegādāšanās, glabāšanas un pārvadāšanas nosacījumi juridiskajām personām

(1) . . .

(4) Sporta federācijām ir tiesības atļaujā norādītos šaujamieročus un to munīciju izsniegt sportistiem treniņšaušanai un šaušanas sporta sacensībām sertificēta trenera vai instruktora uzraudzībā.

(5) Sporta federācijām pēc saskaņošanas ar Valsts policiju ir tiesības pieņemt glabāšanai sportistu personiskos šaujamieročus un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus.

(6) . . .

 

 

 

11. Izteikt 24.panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Sporta federācijām un to kolektīvajiem biedriem ir tiesības Valsts policijā reģistrētos šaujamieročus un to munīciju izmantot sportistu treniņšaušanas nodarbībās un šaušanas sporta sacensībās sertificēta trenera vai instruktora uzraudzībā.

(5) Sporta federācijām un to kolektīvajiem biedriem pēc saskaņošanas ar Valsts policiju ir tiesības pieņemt glabāšanai sportistu personiskos šaujamieročus un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus.”

     

 

12. Izteikt 24.panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Sporta federācijām un to kolektīvajiem biedriem ir tiesības Valsts policijā reģistrētos šaujamieročus un to munīciju izmantot sportistu treniņšaušanas nodarbībās un šaušanas sporta sacensībās sertificēta trenera vai instruktora uzraudzībā.

(5) Sporta federācijām un to kolektīvajiem biedriem pēc saskaņošanas ar Valsts policiju ir tiesības pieņemt glabāšanai sportistu personiskos šaujamieročus un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus.”

34.pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Veidot ieroču vai munīcijas kolekcijas (izņemot Latvijas Republikā aizliegtos ieročus, bet ieskaitot tādus ieročus, uz kuriem šis likums neattiecas) ir tiesīgas valsts institūcijas, pašvaldību muzeji vai Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēti privātie muzeji, kā arī Latvijas pilsoņi, kas sasnieguši 21 gada vecumu, ja uz minētajiem pilsoņiem, juridisko personu vadītājiem un darbiniekiem, kas tieši saistīti ar ieroču un munīcijas glabāšanu vai apsardzi, neattiecas šā likuma 20.pantā (izņemot 5.punktu) noteiktie ierobežojumi. Šā panta noteikumi neattiecas uz ieroču un munīcijas izstādēm un preču paraugiem.

(2) . . .

         

35.pants. Valsts nozīmes ieroču un munīcijas kolekcijas

(1) Valsts policija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dienesta lietošanai veido:

1) . . .

3) Latvijas Republikā sertificēto šaujamieroču un munīcijas (izņemot Nacionālo bruņoto spēku šaujamieročus un munīciju) paraugu kolekciju.

(2) . . .

 

 

 

 

12. Aizstāt 35.panta pirmās daļas 3.punktā vārdu “sertificēto” ar vārdu “klasificēto”.

     

 

13. Aizstāt 35.panta pirmās daļas 3.punktā vārdu “sertificēto” ar vārdu “klasificēto”.

36.pants. Ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites noteikumi

(1) . . .

(2) Speciālās atļaujas (licences) ir tiesīgas saņemt juridiskās personas, kuru dalībnieki, vadītāji un personas, kas ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, ja uz viņiem neattiecas šā likuma 20.pantā noteiktie ierobežojumi (izņemot 20.panta 5.punktā minētos ierobežojumus), un attiecīgā komersanta darbinieki, kuri tieši saistīti ar šā panta pirmajā daļā minēto priekšmetu ražošanu (izgatavošanu), remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanu vai apsardzi, ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi, ja uz viņiem neattiecas šā likuma 20.pantā noteiktie ierobežojumi un ja valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu par to, ka attiecīgā komersanta darbība ir vērsta pret Latvijas Republikas drošību vai pārkāpj starptautiskajos līgumos ietvertos vai starptautisko organizāciju noteiktos ierobežojumus.

(3) . . .

(6) Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas, tās derīguma termiņa pagarināšanas un speciālās atļaujas (licences) anulēšanas kārtību, valsts nodevas apmēru par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, kā arī kārtību, kādā komersanti veic šā panta pirmajā daļā minētās darbības, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Papildināt 36.panta sesto daļu pēc vārda “anulēšanas” ar vārdiem “un darbības apturēšanas”.

     

 

14. Papildināt 36.panta sesto daļu pēc vārda “anulēšanas” ar vārdiem “un darbības apturēšanas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.pants. Speciālās atļaujas (licences)

(1) Iekšlietu ministrija izsniedz šā likuma 36.pantā minētās speciālās atļaujas (licences), kas dod tiesības ražot (izgatavot), remontēt, eksponēt izstādēs, realizēt, eksportēt, importēt vai pārvadāt tranzītā:

1) A kategorijas ieročus un munīciju to juridisko personu vajadzībām (importam), kurām šajā likumā paredzētas tiesības iegādāties noteiktus A kategorijas šaujamieročus un munīciju;

2) . . .

(2) Aizsardzības ministrija izsniedz šā likuma 36.pantā minētās speciālās atļaujas (licences):

1) militāro ieroču (ieskaitot to sastāvdaļas un palīgierīces), to munīcijas, militāro sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, militārās pirotehnikas, propelentu, gāzes granātu un tādas munīcijas, kura pildīta ar kairinošas vai paralizējošas iedarbības vielām un nav paredzēta gāzes pistolēm (revolveriem), kā arī psiholoģiskas iedarbības gaismas un skaņas ierīču importam, eksportam un tranzītam — Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vajadzībām;

2) . . .

14. 37.pantā:

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pirmās daļas 1.punktu pēc vārda “importam” ar vārdiem “vai remontam”;

 

 

 

 

 

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) militāro ieroču (ieskaitot to sastāvdaļas un palīgierīces), to munīcijas, militāro sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, militārās pirotehnikas, propelentu, gāzes granātu un tādas munīcijas, kura pildīta ar kairinošas vai paralizējošas iedarbības vielām un nav paredzēta gāzes pistolēm (revolveriem), kā arī psiholoģiskas iedarbības gaismas un skaņas ierīču importam — Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vajadzībām — un šo priekšmetu eksportam un tranzītam;”.

     

15. 37.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu pēc vārda “importam” ar vārdiem “vai remontam”;

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) militāro ieroču (ieskaitot to sastāvdaļas un palīgierīces), to munīcijas, militāro sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, militārās pirotehnikas, propelentu, gāzes granātu un tādas munīcijas, kura pildīta ar kairinošas vai paralizējošas iedarbības vielām un nav paredzēta gāzes pistolēm (revolveriem), kā arī psiholoģiskas iedarbības gaismas un skaņas ierīču importam — Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vajadzībām — un šo priekšmetu eksportam un tranzītam;”.

41.pants. Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošana

(1) Fiziskajām un juridiskajām personām, kurām ir pašvaldības atļauja, ir tiesības izveidot pirmās kategorijas šautuves (šaušanas stendus).

(2) . . .

(3) Juridiskajām personām, kurām ir Valsts policijas atļauja un attiecīgās pašvaldības licence (atļauja), ir tiesības izveidot otrās kategorijas šautuves (šaušanas stendus).

(4) . . .

15. 41.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “kurām ir pašvaldības atļauja”;

 

 

papildināt trešo daļu pēc vārda “juridiskajām” ar vārdiem “un fiziskajām”.

     

 

16. 41.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “kurām ir pašvaldības atļauja”;

papildināt trešo daļu pēc vārda “juridiskajām” ar vārdiem “un fiziskajām”.

42.pants. Drošības prasības šautuvēs (šaušanas stendos)

(1) Par treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību noteikumu ievērošanu, kā arī par tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem dalībnieku, skatītāju vai citu personu drošības garantēšanai treniņšaušanas vai mācību šaušanas laikā ir atbildīgs šautuves (šaušanas stenda) īpašnieks.

(2) Šaušanas sporta sacensību laikā par dalībnieku, skatītāju vai citu personu drošību, kā arī par medicīniskās palīdzības nodrošināšanu ir atbildīgs sacensību organizētājs un sertificēts sacensību galvenais tiesnesis.

(3) Aizliegts piedalīties treniņšaušanā, kā arī uzturēties šautuvē (šaušanas stendā) personām, kuras ir alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā.

(4) Treniņšaušana otrās un trešās kategorijas šautuvēs (šaušanas stendos) notiek tikai sertificēta instruktora vai trenera uzraudzībā.

(5) Šautuvēs (šaušanas stendos) tiek noteikts šāds treniņšaušanas, mācību šaušanas vai šaušanas sporta sacensību dalībnieku minimālais vecums:

1) pirmās kategorijas šautuvēs vecums nav ierobežots;

2) šaušanai ar lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem vai mazkalibra B vai C kategorijas vītņstobra sporta šaujamieročiem, kuru munīcijai ir apmales kapsula, — 12 gadu;

3) auanai ar D kategorijas aujamieročiem — 12 gadu;

4) auanai ar B un C kategorijas aujamieročiem — 16 gadu;

5) šaušanai ar A kategorijas automātiskajiem šaujamieročiem — 18 gadu.

(6) Personas, kurām nav attiecīgo šaujamieroču glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas, treniņšaušanā, mācību šaušanā vai šaušanas sporta sacensībās piedalās tikai sertificēta instruktora vai trenera uzraudzībā. Instruktora vai trenera norādījumi šīm personām ir obligāti.

(7) Kārtību, kādā Latvijas Republikā notiek treniņšaušana, mācību šaušana un šaušanas sporta sacensības, kā arī nepieciešamos drošības pasākumus nosaka Ministru kabinets.

(8) Šaušanas instruktoru, treneru un šaušanas sporta sacensību tiesnešu sertificēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

16. 42.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Par vispārējo treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību drošības noteikumu ievērošanu, kā arī par tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem dalībnieku, skatītāju un citu personu drošības garantēšanai treniņšaušanas vai mācību šaušanas laikā ir atbildīgs šautuves (šaušanas stenda) īpašnieks. Par drošības noteikumu ievērošanu konkrēta šāvēja vai šāvēju grupas treniņos vai nodarbībās ir atbildīgs attiecīgās nodarbības treneris vai instruktors. Par konkrētām darbībām ar ieroci treniņos un sacensībās ir atbildīgs ieroča lietotājs.”;

 

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Šaušanas sporta sacensību tiesnešu sagatavošanu, uzskaiti un kategoriju piešķiršanu veic attiecīgā šaušanas veida sporta federācija.”

     

 

17. 42.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Par treniņšaušanas nodarbību un šaušanas sporta sacensību drošības vispārējo noteikumu ievērošanu, kā arī par tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem dalībnieku, skatītāju un citu personu drošības garantēšanai treniņšaušanas vai mācību šaušanas nodarbību laikā ir atbildīgs šautuves (šaušanas stenda) īpašnieks. Par drošības noteikumu ievērošanu konkrēta šāvēja vai šāvēju grupas treniņos vai nodarbībās ir atbildīgs attiecīgās nodarbības treneris vai instruktors. Par konkrētām darbībām ar ieroci treniņos un sacensībās ir atbildīgs ieroča lietotājs.”;

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Šaušanas sporta sacensību tiesnešu sagatavošanu un uzskaiti veic un kategorijas viņiem piešķir attiecīgā šaušanas veida sporta federācija.”

44.pants. Šaujamieroču, munīcijas un lielas enerģijas pneimatisko ieroču pārvadāšana pāri Latvijas Republikas robežai

(1) Šaujamieroču, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču pārvadāšanai pāri Latvijas Republikas robežai ir nepieciešama Valsts policijas izsniegta ieroču vai munīcijas ievešanas, izvešanas vai tranzīta atļauja.

(2) Šaujamieročus vai lielas enerģijas pneimatiskos ieročus pāri Latvijas Republikas robežai atļauts pārvadāt tikai nepielādētus, iepakojumā un atsevišķi no to munīcijas, ievērojot Muitas likumu un citus normatīvos aktus.

(3) Šaujamieročus vai lielas enerģijas pneimatiskos ieročus robežkontroles laikā no iepakojuma izņem tikai pēc muitas vai robežsardzes darbinieka pieprasījuma.

(4) Ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbiniekiem, kuriem ir Valsts policijas izsniegta šaujamieroču ievešanas, izvešanas vai tranzīta atļauja, ir tiesības pārvadāt pāri Latvijas Republikas robežai B kategorijas īsstobra šaujamieročus makstī, bet bez patronas patrontelpā.

(5) Muitas iestāde par katru gadījumu, kad šaujamieroci vai munīciju ieved Latvijas Republikā vai izved no tās, pārvadā tranzītā vai pārsūta, nekavējoties ziņo Valsts policijai un attiecīgajai ārvalsts iestādei, kas izsniegusi atļauju, vai ārvalsts norādītajai kompetentajai iestādei, kā arī galamērķa valsts kompetentajai iestādei un sniedz informāciju par šaujamieroča vai munīcijas tranzītu vai pārsūtīšanu.

(6) Šaujamieroču, munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, 2., 3. un 4.klases pirotehnisko izstrādājumu vai militārās pirotehnikas, sprāgstvielu vai spridzināšanas ietaišu pārsūtīšanu vai pārvadāšanu pāri Latvijas Republikas robežai kontrolē un uzskaita muitas iestādes.

(7) Kārtību, kādā Valsts policija izsniedz atļauju šaujamieroču, to munīcijas un lielas enerģijas Latvijas Republikā, izvešanai no Latvijas Republikas un tranzītam caur Latvijas Republiku, un atļauju paraugus nosaka Ministru kabinets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 44.pantā:

papildināt piekto daļu pēc vārdiem “nekavējoties ziņo Valsts policijai un” ar vārdiem “Valsts policija par katru šaujamieroča iegādes gadījumu ziņo”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt sestajā daļā vārdus “un uzskaita”.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts J.Dalbiņš:

Papildināt 44.panta 1.punktu ar sekojošiem diviem apakšpunktiem:

“1) Valsts policija ir tiesīga noformēt ieroču un munīcijas izvešanas - ievešanas atļaujas Nacionālo Bruņoto spēku ieročiem, kas tiek izvesti uz starptautiskām sacensībām, ja ir saņemta Nacionālo Bruņoto spēku izsniegta ieroču izvešanas – ievešanas atļauja un attiecīgas Latvijas federācijas iesniegums.

2) Nacionālie Bruņotie spēki ir tiesīgi noformēt un izvest uz sacensībām ārzemēs civilā apritē esošus ieročus, ja ir saņemta Valsts policijas izsniegta izvešanas – ievešanas atļauja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt likumprojekta 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“ 44.pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdus “policijai un” ar vārdiem “policijai, un Valsts policija par katru šaujamieroča iegādes gadījumu ziņo”.

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

18. 44.pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdus “policijai un” ar vārdiem “policijai, un Valsts policija par katru šaujamieroča iegādes gadījumu ziņo”;

izslēgt sestajā daļā vārdus “un uzskaita”.

 

47.pants. Ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu izņemšana

(1) Fizisko un juridisko personu ieročus, munīciju, sprāgstvielas, spridzināšanas ietaises, speciālos līdzekļus vai pirotehniskos izstrādājumus izņem un attiecīgās licences un atļaujas anulē Valsts policija, ja:

1) . . .

3) fiziskajai vai juridiskajai personai ir anulēta atļauja, licence vai mednieka apliecība;

4) . . .

(2) . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Izteikt 47.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) fiziskajai vai juridiskajai personai ir anulēta atļauja, licence vai anulēta vai atņemta uz laiku mednieka apliecība;”.

     

 

19. Izteikt 47.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) fiziskajai vai juridiskajai personai ir anulēta atļauja, licence vai anulēta vai atņemta uz laiku mednieka apliecība;”.

48.pants. Ieroču uzskaite Latvijas Republikā

(1) . . .

(7) Kontrolšāvienus ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu, valsts drošības iestāžu, Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes, prokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un pašvaldības policijas īpašumā esošajiem šaujamieročiem Valsts policija izdara bez maksas.

(8) Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču vienotās uzskaites kārtību nosaka Ministru kabinets.

19. 48.pantā:

izslēgt septītajā daļā vārdus “Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes” un papildināt pēc vārdiem “pašvaldības policijas īpašumā esošajiem šaujamieročiem” ar vārdiem “un valsts vai pašvaldības izglītības iestāžu sporta ieročiem”;

 

izslēgt astoto daļu.

     

 

20. 48.pantā:

izslēgt septītajā daļā vārdus “Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes” un papildināt pantu pēc vārdiem “pašvaldības policijas īpašumā esošajiem šaujamieročiem” ar vārdiem “un valsts vai pašvaldības izglītības iestāžu sporta ieročiem”;

izslēgt astoto daļu.

 

 

49.pants. Ieroču un munīcijas sertifikācija un pirotehnisko izstrādājumu klasifikācija Latvijas Republikā

(1) Latvijas Republikā atļauta tikai tādu A, B, C un D kategorijas šaujamieroču, to sastāvdaļu, palīgierīču un munīcijas, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroču aprite (izņemot militāro ieroču, to sastāvdaļu, palīgierīču un munīcijas apriti), kas ir sertificēti Valsts policijā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Latvijas Republikā atļauta tikai tādu veidu pirotehnisko izstrādājumu aprite (izņemot militārās pirotehnikas apriti), kas ir klasificēti Valsts policijā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

20. 49.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“49.pants. Ieroču, munīcijas un pirotehnisko izstrādājumu klasifikācija Latvijas Republikā”;

 

 

 

 

 

aizstāt pirmajā daļā vārdu “sertificēti” ar vārdu “klasificēti”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts policija pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanu izdara par maksu. Maksas apmēru un iegūto līdzekļu izlietojumu nosaka iekšlietu ministrs.”

     

21. 49.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“49.pants. Ieroču, munīcijas un pirotehnisko izstrādājumu klasifikācija Latvijas Republikā”;

aizstāt pirmajā daļā vārdu “sertificēti” ar vārdu “klasificēti”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts policija pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanu izdara par maksu. Maksas apmēru un iegūto līdzekļu izlietojumu nosaka iekšlietu ministrs.”

 

50.pants. Ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu nozaudēšana vai nolaupīšana

Ja nozaudēti vai nolaupīti ieroči, munīcija, sprāgstvielas, spridzināšanas ietaises, 4.klases pirotehniskie izstrādājumi vai militārā pirotehnika, īpašnieks nekavējoties par to ziņo tuvākajai Valsts policijas iestādei un triju darbdienu laikā iestādei, kas izsniegusi iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju.

 

 

 

 

21. Aizstāt 50.pantā vārdus “ieroči, munīcija” ar vārdiem “šaujamieroči, to munīcija vai lielas enerģijas pneimatiskie ieroči”.

     

 

22. Aizstāt 50.pantā vārdus “ieroči, munīcija” ar vārdiem “šaujamieroči, to munīcija vai lielas enerģijas pneimatiskie ieroči”.