Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi likumā "Par zinātnisko darbību"

(reģ.nr.203;)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā otrā lasījuma redakcija

           
 

Grozījumi likumā "Par zinātnisko darbību"

 

 

Priekšlikumu nav.

 

Grozījumi likumā "Par zinātnisko darbību"

 

Izdarīt likumā "Par zinātnisko darbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15.nr.; 1998, 13.nr.; 2001, 12.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par zinātnisko darbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15.nr.; 1998, 13.nr.; 2001, 12.nr.) šādus grozījumus:

10.pants. Akadēmiskās izglītības pakāpes un zinātniskā kvalifikācija

Akadēmiskās izglītības pakāpi apstiprina, piešķirot attiecīgās zinātnes nozares bakalaura vai maģistra grādu. Tā piešķiršanu nosaka Augstskolu likums.

Persona ar akadēmisko izglītību var pretendēt uz doktora un habilitētā doktora zinātniskā grāda iegūšanu, ievērojot šā likuma noteikumus un Ministru kabineta noteikto kārtību.

Ar zinātniskā grāda piešķiršanas brīdi persona iegūst šā likuma 8.pantā noteiktās zinātnieka tiesības, kā arī tiesības pretendēt uz akadēmiskiem amatiem.

Zinātnisko grādu piešķir uz mūžu, un zinātniekam ir tiesības to lietot oficiālā sarakstē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.06.96. likumu, kas stājas spēkā no 16.07.96.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 10.panta trešajā daļā vārdus "Ar zinātniskā grāda piešķiršanas brīdi" ar vārdiem "Ar dienu, kad stājies spēkā lēmums par zinātniskā grāda piešķiršanu".

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 10.panta trešajā daļā vārdus "Ar zinātniskā grāda piešķiršanas brīdi" ar vārdiem "Ar dienu, kad stājies spēkā lēmums par zinātniskā grāda piešķiršanu".

         

14.pants. Zinātnisko grādu nostrifikācija (pielīdzināšana)

Persona, kura ieguvusi zinātnisko grādu pirms šā likuma stāšanās spēkā vai citā valstī un vēlas izmantot šajā likumā noteiktās zinātnieka tiesības Latvijas Republikā, var nostrificēt (pielīdzināt) savu zinātnisko grādu neatkarīgi no tā iegūšanas laika atbilstošam šajā likumā noteiktajam zinātniskajam grādam.

Nostrifikācijas tiesības ir augstskolām, kurām ir promocijas vai habilitācijas tiesības. Nostrifikācijā kā ekspertus pieaicina vienīgi attiecīgo nozaru speciālistus.

Citus ar nostrifikāciju saistītos jautājumus regulē Latvijas Zinātnes padomes apstiprināts nolikums un starpvaldību nolīgumi šajos jautājumos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 14.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Nostrifikācijas kārtību un kritērijus nosaka Ministru kabinets."

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 14.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Nostrifikācijas kārtību un kritērijus nosaka Ministru kabinets."

           
 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.