Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi un iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu “Grozījums Būvniecības likumā” .

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51. pantu un 82. pantu komisija lūdz iekļaut minēto likumprojektu Saeimas 13. marta sēdes darba kārtībā un nodot to Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 86. pantu komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to 13. marta Saeimas sēdes darba kārtībā kā pēdējo punktu.

Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā: 1) likumprojekts “Grozījums Būvniecības likumā”........lpp;

2) anotācija likumprojektam “Grozījums Būvniecības likumā”........lpp;

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

Indulis Emsis

 

 

 

 

projekts

 

Grozījums Būvniecības likumā

Izdarīt likumā “Būvniecības likums” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 7., 22.nr.; 2002,nr.7; Latvijas Vēstnesis, 2003, 37. nr.) šādu grozījumu:

Izteikt pārejas noteikumu 10. punktu šādā redakcijā:

“10. Ja attiecīgajā vietējā pašvaldībā nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāts un apstiprināts teritorijas plānojums (ja nepieciešams — arī detālais plānojums), līdz 2003.gada 31.decembrim vietējā pašvaldība ir tiesīga Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā pieņemt lēmumu par atļauju veikt būvniecību konkrētā zemes gabalā, izņemot Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslu. Minētajā lēmumā norādāmi konkrētā zemes īpašuma atsavināšanas un lietošanas tiesību aprobežojumi, kas īpašniekam jāievēro visā būvniecības un būves pastāvēšanas laikā.”

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums Būvniecības likumā “

anotācija

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

Būvniecības likuma pārejas noteikumu 10.punkts nosaka, ka ja attiecīgajā vietējā pašvaldībā nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāts un apstiprināts teritorijas plānojums (ja nepieciešams — arī detālais plānojums), līdz 2003.gada 31.decembrim vietējā pašvaldība ir tiesīga Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā pieņemt lēmumu par atļauju veikt būvniecību konkrētā zemes gabalā. Minētajā lēmumā norādāmi konkrētā zemes īpašuma atsavināšanas un lietošanas tiesību aprobežojumi, kas īpašniekam jāievēro visā būvniecības un būves pastāvēšanas laikā.

Komisija ir konstatējusi, ka, spēkā esošā Būvniecības likuma pārejas noteikumu 10. punkta redakcija ir saistīta ar problēmu - lai arī Aizsargjoslu likums nosaka, ka krasta kāpu aizsargjoslā bez pašvaldības teritorijas plānojuma apbūve nav atļauta, balstoties uz minēto Būvniecības likuma normu pašvaldības izsniedz atļaujas veikt būvniecību krasta kāpu aizsargjoslā.

2. Likumprojekta būtība

 

 

 

 

Būvniecības likuma pārejas noteikumu 10. punktā tiek precizēts, ka attiecībā uz krasta kāpu aizsargjoslu, ja attiecīgajā vietējā pašvaldībā nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāts un apstiprināts teritorijas plānojums, vietējā pašvaldība nav tiesīga Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā pieņemt lēmumu par atļauju veikt būvniecību konkrētā zemes gabalā.

 

II. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likumprojekts veicinās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča un piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas aizsardzību, veicinās piekrastes ainavu, sugu un biotopu aizsardzību, nodrošinās piekrastes dabas resursu, atpūtai un tūrismam nepieciešamo resursu saglabāšanu un aizsardzību, kā arī to līdzsvarotu izmantošanu.

 

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Likums tieši šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Grozījumi citos normatīvajos aktos nav nepieciešami.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

   

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

Konsultācijas ir notikušas ar Vides ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Konsultācijas ir notikušas arī ar Latvijas Pašvaldību savienību, ar projektu ir iepazīstināti Vides aizsardzības kluba pārstāvji.

   

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Likuma izpilde neprasa jaunu valsts vai pašvaldības institūciju radīšanu, kā arī to funkciju paplašināšanu.

Ikviens savas tiesības var aizstāvēt saskaņā ar vispārējo normatīvajos aktos noteikto kārtību.