Grozījums Satversmes aizsardzības biroja likumā

Grozījums Satversmes aizsardzības biroja likumā

 

Izdarīt Latvijas Republikas Satversmes aizsardzības biroja likumā (L.V., 21.nov., nr.199; Ziņotājs, 1996, nr.23; L.V., 10.jūl., nr.104, Ziņotājs, 2002, nr.16) šādu grozījumu:

Izteikt likuma 5.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“5.pants. Satversmes aizsardzības biroja direktors

(1) Satversmes aizsardzības biroja direktoru ieceļ amatā uz pieciem gadiem un atbrīvo no amata Saeima pēc Nacionālās drošības padomes priekšlikuma. Par Satversmes aizsardzības biroja direktoru var būt persona, uz kuru neattiecas Valsts drošības iestāžu likuma 18.pantā noteiktie ierobežojumi, kuri ir augstākā izglītība un kura ir saņēmusi pirmās kategorijas speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.”

 

 

Likumprojekta “Grozījums Satversmes aizsardzības biroja likumā”

ANOTĀCIJA

1. Kādēļ tiesību akts vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums.

Pašreizējā situācijā Satversmes aizsardzības likuma norma, kas nosaka SAB direktora amata kandidāta kritēriju, ļoti ierobežo iespējamo pretendentu loku.

2. Tiesību akta būtība.

Likumprojekts nepieciešams, lai paplašinātu SAB direktora amata kandidatūru loku.

2. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi.

Neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procesu vienkāršošanu

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 

4. Ietekme uz vidi

 

3. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Neskar.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

2. Izmaiņas budžeta ienākumos

 

3. Finansiālā ietekme

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

4. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti - likumi un Ministru kabineta noteikumi jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz MK noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nav nepieciešamas izmaiņas citos likumos.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Atbilst.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

3. Attīstības izvērtējuma tabula

 

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piem. Eiropas Kopienas tiesas spriedumi u.c.), nr.,pieņemšanas dat., publikācija

 

Latvijas tiesību akta projekta norma

 

Eiropas Savienības tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

 

Atbilstības pakāpe

 

Komentāri

 

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Notikušas konsultācijas Nacionālās drošības komisijā, frakcijās.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsts, priekšlikumi, neatbalsta)

 

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

7. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošās institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas, institūciju funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

 

 

Ar cieņu,

 

Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs: ____________________/V.Krištopans/