SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 14.maija sēdē izskatīja likumprojekta “Grozījumi Latvijas kriminālprocesa kodeksā” (reģ.nr.190) otrajam lasījumam iesniegtos priekšlikumus.

Komisija lūdz augstākminēto likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā.

Pielikumā: likumprojekta “Grozījumi Latvijas kriminālprocesa kodeksā” (reģ.nr.190) salīdzinošā tabula uz ______ lpp.

 

Ar cieņu

 

komisijas priekšsēdētājs

Arnolds Laksa

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā

(reģ.nr. 190)

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Latvijas Kriminālprocesa kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Kriminālprocesa kodeksā šādus grozījumus:

5.pants. Apstākļi, kas nepieļauj tiesvedību krimināllietā

Krimināllietu nevar ierosināt, bet ierosinātā lieta jāizbeidz:

1) ja nav noticis noziedzīgs nodarījums;

2) ja nodarījumā nav noziedzīga nodarījuma sastāva;

3) ja iestājies noilgums;

4) sakarā ar amnestijas aktu, ja amnestija novērš soda piemērošanu par nodarījumu, kā arī sakarā ar atsevišķu personu apžēlošanu;

5) pret personu, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī nav sasniegusi vecumu, pēc kura sasniegšanas saskaņā ar likumu iespējama kriminālatbildība;

6) uz cietušā un apsūdzētā izlīguma pamata lietās, kuras ierosināmas vienīgi pēc cietušo sūdzībām, tas ir, šā kodeksa 111.panta 2.punktā paredzētajās lietās;

7) kad nav cietušā sūdzības, ja lietu var ierosināt vienīgi uz viņa sūdzības pamata, izņemot šā kodeksa 111.panta 1.punkta otrajā daļā un 3.punktā paredzētos gadījumus;

8) pret mirušo, izņemot gadījumus, kad tiesvedība nepieciešama, lai mirušo reabilitētu vai lietu atjaunotu pret citām personām sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, kā arī lietās par noziegumiem pret cilvēci, par genocīdu, par noziegumiem pret mieru un par kara noziegumiem;

9) pret personu, par kuru tai pašā apsūdzībā jau ir likumīgā spēkā stājies spriedums vai tiesas lēmums par lietas izbeigšanu uz tāda paša pamata;

10) pret personu, par kuru tai pašā apsūdzībā ir neatcelts izziņas iestādes vai prokurora lēmums par lietas izbeigšanu, izņemot gadījumus, kad lietas ierosināšanu atzinusi par nepieciešamu tiesa, kuras tiesvedībā atrodas krimināllieta.

. . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 5.panta pirmās daļas 8.punku šādā redakcijā:

“8) pret mirušo, izņemot gadījumus, kad tiesvedība nepieciešama, lai mirušo reabilitētu vai lietu atjaunotu pret citām personām sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 5.panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

“8) pret mirušo, izņemot gadījumus, kad tiesvedība nepieciešama, lai mirušo reabilitētu vai lietu atjaunotu pret citām personām sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem;”.

28.pants. Tiesas sastāvs, no jauna izskatot lietu

Tiesnesis nevar piedalīties lietas izskatīšanā nevienas instances tiesā, ja spriedums vai lēmums, kas pieņemts, viņam piedaloties jebkuras instances tiesā, ir atcelts.

1. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

“Tiesnesis nevar piedalīties lietas jaunā iztiesāšanā nevienas instances tiesā, ja spriedums vai lēmums, kas pieņemts, viņam piedaloties jebkuras instances tiesā, ir atcelts, un ja ar tiesas nolēmumu lietas izskatīšana tiesā ir bijusi pabeigta.”

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt kodeksa 28.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ja lietas izskatīšana tiesā ir bijusi pabeigta ar tiesas nolēmumu, tiesnesis nevar piedalīties šīs lietas jaunā iztiesāšanā nevienas instances tiesā gadījumos, kad spriedums vai lēmums, kas pieņemts viņam piedaloties, jebkuras instances tiesā ir atcelts.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 28.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ja lietas izskatīšana tiesā ir bijusi pabeigta ar tiesas nolēmumu, tiesnesis nevar piedalīties šīs lietas jaunā izskatīšanā nevienas instances tiesā gadījumos, kad spriedums vai lēmums, kas pieņemts viņam piedaloties, jebkuras instances tiesā ir atcelts.””

Atbalstīts AIeK redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 28.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ja lietas izskatīšana tiesā ir pabeigta ar tiesas nolēmumu, tiesnesis nevar piedalīties šīs lietas jaunā izskatīšanā nevienas instances tiesā gadījumos, kad spriedums vai lēmums, kas pieņemts, viņam piedaloties, jebkuras instances tiesā ir atcelts.”

32.pants. Krimināllietu piekritība apgabaltiesai

Apgabaltiesai kā pirmās instances tiesai ir piekritīgas krimināllietas par noziegumiem, kas vērsti pret cilvēci, mieru, krimināllietas par kara noziegumiem, genocīdu, noziegumiem pret valsti un par tādiem smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem, kas paredzēti Krimināllikuma 117. un 118.pantā, 153.panta otrajā un trešajā daļā, 154.pantā, 176.panta ceturtajā daļā, 177.panta trešajā daļā, 179.panta trešajā daļā,183.panta otrajā daļā, 184.pantā, 190.panta trešajā daļā, 190.1 panta otrajā un trešajā daļā, 192., 224. un 225.pantā, 251.panta trešajā daļā, 252.panta trešajā daļā, 253.1 pantā, 257.panta otrajā daļā, 258.panta otrajā daļā, 268.pantā, 320.panta trešajā daļā, 321.panta otrajā daļā, 322.panta otrajā daļā, 323.panta otrajā daļā, 348.pantā un 349.pantā, visas krimināllietas, kurās veikti liecinošo personu speciālās procesuālās aizsardzības pasākumi, kā arī visas krimināllietas par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, ja tie izdarīti ar mazgadīgo vai nepilngadīgo.

Apgabaltiesa kā pirmās instances tiesa var izskatīt lietas arī par citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuras tā uzskata par nepieciešamu pieņemt savā izskatīšanā lietu juridiskās sarežģītības vai drošības apsvērumu dēļ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija:

Izslēgt 32.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus “176.panta ceturtajā daļā, 183.panta otrajā daļā”.

Saeimas Juridiskā komisija:

Aizstāt 32.panta pirmajā daļā skaitli “192.” Ar skaitļiem un vārdiem “192.panta otrajā daļā, 213. un 218. pantā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 32.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus “176.panta ceturtajā daļā, 183.panta otrajā daļā”.

 

 

 

64.pants. Lietisko pierādījumu pievienošana lietai un uzglabāšana

Lietiskie pierādījumi sīki jāapraksta apskates protokolā, pēc iespējas jānofotografē un jāpievieno lietai ar īpašu izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesas lēmumu un jāglabā tai pirmstiesas izmeklēšanas iestādē vai tiesā, kuras rīcībā atrodas krimināllieta. Atsevišķos gadījumos lietiskos pierādījumus jau pirms lietas pabeigšanas var izsniegt to īpašniekiem, ja viņi to lūdz un ja šādu lūgumu iespējams apmierināt, nekaitējot tiesvedībai šai lietā.

Lietiskos pierādījumus, kurus nav iespējams glabāt pie krimināllietas, aizzīmogo, nofotografē un glabā uz vietas līdz izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesas turpmākam rīkojumam.

Ja izziņas iestāde, prokurors vai tiesa (tiesnesis) nosūta lietu citai izziņas iestādei, prokuroram vai tiesai (tiesnesim), lietiskie pierādījumi nododami kopā ar lietu.

Par lietisko pierādījumu pārvietošanu, to iesaiņojuma atvēršanu vai citu rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem sastāda protokolu.

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

LR tieslietu ministrs A.Aksenoks:

Izteikt 64.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Lietisko pierādījumu un citu izņemto priekšmetu pievienošana lietai un uzglabāšana”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR tieslietu ministrs A.Aksenoks:

Izteikt 64.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Lietiskos pierādījumus un citus izņemtos priekšmetus, kurus nav iespējams glabāt pie krimināllietas, aizzīmogo, nofotografē un glabā Ministru kabineta noteiktajās institūcijās līdz izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesas turpmākajam rīkojumam, vai līdz nolēmuma pieņemšanai, izšķirot krimināllietu.”

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

4. 64.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“64.pants. Lietisko pierādījumu un citu izņemto priekšmetu pievienošana lietai un uzglabāšana”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“Lietiskos pierādījumus un citus izņemtos priekšmetus, kurus nav iespējams glabāt pie krimināllietas, aizzīmogo, nofotografē un glabā Ministru kabineta noteiktajās institūcijās līdz izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesas turpmākajam rīkojumam vai līdz nolēmuma pieņemšanai, izšķirot krimināllietu.”

65.pants. Lietisko pierādījumu uzglabāšanas termiņi

Lietiskos pierādījumus uzglabā, kamēr spriedums stājas likumīgā spēkā vai kamēr notek termiņš lēmuma par lietas izbeigšanu pārsūdzībai. Ja strīds par tiesībām uz lietām izšķirams civilprocesa kārtībā, lietiskos pierādījumus uzglabā, kamēr attiecīgais civilspriedums stājas likumīgā spēkā.

Ja lietiskos pierādījumus, kas ātri bojājas, nevar izsniegt īpašniekam, tos nodod attiecīgām iestādēm izlietošanai atbilstoši to uzdevumam. Vajadzības gadījumā tos atlīdzina īpašniekam ar tās pašas sugas un kvalitātes priekšmetiem vai arī samaksā to vērtību pēc valsts cenām, kādas pastāv atlīdzināšanas brīdī.

 

8

 

 

 

 

 

 

9

LR tieslietu ministrs A.Aksenoks:

Izteikt 65.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Lietisko pierādījumu un citu izņemto priekšmetu uzglabāšanas termiņi”.

LR tieslietu ministrs A.Aksenoks:

Izteikt 65.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Ja lietiskie pierādījumi vai citi izņemtie priekšmeti ātri bojājas un tos nevar atdot īpašniekam, vai arī to ilgstoša uzglabāšana rada zaudējumus valstij, procesa virzītājs lemj par to nodošanu realizācijai vai iznīcināšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Vajadzības gadījumā tos atlīdzina īpašniekam ar tās pašas sugas un kvalitātes priekšmetiem vai arī samaksā to vērtību, kāda pastāv atlīdzināšanas brīdī.”

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

5. 65.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“65.pants. Lietisko pierādījumu un citu izņemto priekšmetu uzglabāšanas termiņi”;

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“Ja lietiskie pierādījumi vai citi izņemtie priekšmeti ātri bojājas un tos nevar atdot īpašniekam vai arī to ilgstoša uzglabāšana rada zaudējumus valstij, procesa virzītājs lemj par to nodošanu realizācijai vai iznīcināšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Vajadzības gadījumā realizētos vai iznīcinātos priekšmetus atlīdzina īpašniekam ar tās pašas sugas un tādas pašas kvalitātes priekšmetiem vai arī samaksā to vērtību, kāda pastāv atlīdzināšanas brīdī.”

69.pants. Drošības līdzekļu veidi

Drošības līdzekļi ir:

1) paraksts par dzīvesvietas nemainīšanu;

2) personisks galvojums;

3) drošības nauda;

4) nodošana policijas uzraudzībā;

5) mājas arests;

6) apcietinājums;

7) karavīra nodošana vienības komandiera (priekšnieka) pārraudzībā;

8) nepilngadīgā nodošana vecāku, aizbildņu vai aizgādņu pārraudzībā.

 

2. Papildināt likuma 69.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Personai, kurai piemērots šā panta pirmās daļas 1.-5.punktā minētais drošības līdzeklis, bez procesa virzītāja atļaujas aizliegts izbraukt no valsts.”

10

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Papildināt 69.pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

“1.1) aizliegums tuvoties noteiktai personai vai vietai;”

Noraidīt

 

6. Papildināt 69.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Personai, kurai piemērots šā panta pirmās daļas 1.-5.punktā minētais drošības līdzeklis, bez procesa virzītāja atļaujas aizliegts izbraukt no valsts.”

   

11

8.Saeiams deputāts V.Buzajevs:

Papildināt kodeksu ar 73.1 pantu šādā redakcijā:

“73.1 pants. Aizliegums tuvoties noteiktai personai vai vietai

(1) Aizliegums tuvoties noteiktai personai uzliek aizdomās turētajam, apsūdzētajam vai tiesājamam pienākumu netuvoties noteiktai personai tuvāk par lēmumā noteikto attālumu, izvairīties no fiziska vai vizuāla kontakta ar to un neizmantot nekādus sakaru līdzekļus vai informācijas nodošanas paņēmienus, lai kontaktētos ar šo personu.

(2) Aizliegums tuvoties noteiktai vietai uzliek aizdomās turētajam, apsūdzētajam vai tiesājamam pienākumu neapmeklēt noteiktu vietu un netuvoties tai tuvāk par lēmumā noteikto attālumu.”

Noraidīt

 

111.pants. Krimināllietas ierosināšana pēc cietušā sūdzības

1) Krimināllietas par Krimināllikuma 159.panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu nevar ierosināt citādi kā tikai pēc cietušās sūdzības. Šādas lietas nevar izbeigt sakarā ar cietušās izlīgumu ar apsūdzēto, un tiesvedība šais lietās noris vispārējā kārtībā.

Ja šādās lietās cietusī sakarā ar fiziskiem vai psihiskiem trūkumiem pati nespēj izlietot savu tiesību uz aizstāvību, prokurors var ierosināt krimināllietu arī bez cietušā sūdzības.

2) Krimināllietas par Krimināllikuma 130., 156., 157. un 158.pantā paredzētajiem noziedzīgiem nodarījumiem nevar ierosināt citādi kā tikai pēc cietušā vai viņa pārstāvja sūdzības.

Lai ierosinātu tādu lietu, cietušais vai viņa pārstāvis sūdzību iesniedz rajona (pilsētas) tiesai, un lietu ierosina tiesnesis ar savu lēmumu.

3) Ja kādam no šā panta 2.punktā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem ir sevišķa sabiedriska nozīme vai ja cietušais, atrazdamies bezpalīdzības stāvoklī, būdams atkarībā no apsūdzētā vai citu iemeslu dēļ, pats nespēj aizsargāt savas likumīgās intereses, prokurors var ierosināt tādu lietu arī bez cietušā sūdzības vai iestāties lietā, ja tā jau ierosināta.

Ja prokurors lietu ierosinājis, vai iestājies jau ierosinātā lietā, to nevar izbeigt, pamatojoties uz cietušā izlīguma ar apsūdzēto.

4) Šā panta 2.punktā paredzētajās lietās pirmstiesas izmeklēšana nenotiek.

Lai aizsargātu valsts vai sabiedriskās intereses vai atsevišķu personu tiesības, tiesa, tiesnesis vai prokurors var šādā lietā noteikt pirmstiesas izmeklēšanu. Šādā gadījumā lieta tiek izmeklēta un iztiesāta vispārējā kārtībā un to nevar izbeigt, pamatojoties uz cietušā izlīgumu ar apsūdzēto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 111.panta 3.punkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“3) Ja kāds no šā panta 2.punktā minētajos noziedzīgajos nodarījumos cietušais, atrazdamies bezpalīdzības stāvoklī, būdams atkarībā no apsūdzētā vai citu iemeslu dēļ pats nespēj aizsargāt savas likumīgās intereses, prokurors var tādu lietu ierosināt arī bez cietušā sūdzības vai iestāties lietā, ja tā jau ir ierosināta.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 111.panta 4.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

“Lai aizsargātu valsts vai sabiedriskās intereses vai atsevišķu personu tiesības, tiesa, tiesnesis vai prokurors šā panta 3.punktā paredzētajos gadījumos var šādā lietā noteikt pirmstiesas izmeklēšanu. Šādā gadījumā lieta tiek izmeklēta un iztiesāta vispārējā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 111.pantā:

izteikt 3.punkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“3) Ja kāds no šā panta 2.punktā minētajos noziedzīgajos nodarījumos cietušais, atrazdamies bezpalīdzības stāvoklī, būdams atkarībā no apsūdzētā vai citu iemeslu dēļ pats nespēj aizsargāt savas likumīgās intereses, prokurors var tādu lietu ierosināt arī bez cietušā sūdzības vai iestāties lietā, ja tā jau ir ierosināta.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 4.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

“Lai aizsargātu valsts vai sabiedrības intereses vai atsevišķu personu tiesības, tiesa, tiesnesis vai prokurors šā panta 3.punktā paredzētajos gadījumos var šādā lietā noteikt pirmstiesas izmeklēšanu. Tādā gadījumā lieta tiek izmeklēta un iztiesāta vispārējā kārtībā.”

360.pants. Sprieduma un lēmuma izpildīšanas kārtība

. . . .

Lai izpildītu spriedumu daļā par naudas sodu, mantas konfiskāciju un citām mantiskām piedziņām, tiesnesis izraksta izpildrakstu un nosūta to zvērinātam  tiesu izpildītājam pēc notiesātā dzīvesvietas vai pēc viņa īpašuma atrašanās vietas.

 

 

3. Papildināt 360.panta sesto daļu aiz vārdiem “citām mantiskām piedziņām” ar vārdiem “kā arī par tiesību ierobežošanu”.

     

 

 

8. Papildināt 360.panta sesto daļu pēc vārdiem “citām mantiskām piedziņām” ar vārdiem “kā arī par tiesību ierobežošanu”.

368.pants. Soda aizstāšana ar citu sodu

Ja persona, kurai piemērota policijas kontrole, ļaunprātīgi pārkāpj tās noteikumus, Krimināllikuma 45.pantā noteiktajos gadījumos rajona (pilsētas) tiesa pēc notiesātā dzīvesvietas uz policijas iestādes iesnieguma pamata var aizstāt neizciesto soda laiku ar brīvības atņemšanu uz tādu pašu laiku. Iesniegumu izskata šā kodeksa 374.pantā noteiktajā kārtībā.

 

14

 

 

 

15

Saeimas Juridiskā komisija:

Izslēgt 368.pantā vārdus “Iesniegumu izskata šā kodeksa 374.pantā noteiktajā kārtībā.”.

Saeimas Juridiskā komisija:

Papildināt 368.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“Ja naudas sodu nevar piedzīt, rajona tiesa pēc noteiktās personas dzīvesvietas, uz tiesu izpildītāja iesnieguma pamata, to var aizstāt ar arestu vai brīvības atņemšanu atbilstoši Krimināllikuma 41.panta 4.daļas nosacījumiem.

Policijas iestādes vai tiesu izpildītāja iesniegumu izskata šā kodeksa 374.panta noteiktajā kārtībā.”

Pieņemt

 

 

 

Pieņemt

9. 368.pantā:

izslēgt teikumu “Iesniegumu izskata šā kodeksa 374.pantā noteiktajā kārtībā.”;

 

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“Ja naudas sodu nevar piedzīt, rajona tiesa pēc attiecīgās personas dzīvesvietas, pamatojoties uz tiesu izpildītāja iesniegumu, to var aizstāt ar arestu vai brīvības atņemšanu atbilstoši Krimināllikuma 41.panta 4.daļas nosacījumiem.

Policijas iestādes vai tiesu izpildītāja iesniegumu izskata šā kodeksa 374.pantā noteiktajā kārtībā.”

374.pants. Ar sprieduma izpildīšanu saistīto jautājumu izlemšanas kārtība

Ar sprieduma izpildīšanu saistītos jautājumus izlemj vienpersoniski vai koleģiāli – atkarībā no tā, kādā sastāvā tiesa taisījusi spriedumu. Tiesas sēdē piedalās prokurors.

Uz tiesas sēdi aicina notiesāto, bet pēc viņa lūguma – arī aizstāvi. Ja jautājums skar sprieduma izpildīšanu civilprasības daļā, aicina arī civilprasītāju. Šo personu neierašanās nav šķērslis lietas izskatīšanai.

Lietas izskatīšana sākas ar tiesneša ziņojumu, pēc tam tiesnesis noklausās tiesas sēdē ieradušos personu paskaidrojumus, prokurora atzinumu un apspriežu istabā pieņem lēmumu.

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Saeimas Juridiskā komisija:

Papildināt 374.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Visus tiesas lēmumus, kas pieņemti ar sprieduma izpildi saistītos jautājumos, var pārsūdzēt (protestēt) desmit dienu laikā augstākas instances tiesā, kuras lēmums ir galīgs.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt 374.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Visus tiesas lēmumus, kas pieņemti ar sprieduma izpildi saistītos jautājumos, var pārsūdzēt (iesniegt protestu) desmit dienu laikā augstākas instances tiesā, kuras lēmums ir galīgs.”

Atbalstīts AIeK precizētā redakcijā

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Papildināt 374.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Visus tiesas lēmumus, kas pieņemti ar sprieduma izpildi saistītajos jautājumos, var pārsūdzēt (iesniegt protestu) desmit dienu laikā augstākas instances tiesā, kuras lēmums ir galīgs.”

402.pants. Sūdzības un protesta iesniegšana par tiesas lēmumu

Tiesas lēmumu var pārsūdzēt persona, par kuru tiesa pieņēmusi lēmumu, vai tādā gadījumā, ja par šo personu šā kodeksa 395.4 panta kārtībā lēmumu ir pieņēmis prokurors, - tās aizstāvis, likumiskais pārstāvis, cietušais vai viņa pārstāvis.

. . . .

4. Izteikt 402.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Tiesas lēmumu var pārsūdzēt persona, par kuru tiesa pieņēmusi lēmumu, ja par viņu ir prokurora šā kodeksa 395.4 panta kārtībā pieņemts lēmums, viņas aizstāvis, likumiskais pārstāvis, cietušais un viņa pārstāvis”.

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt kodeksa 402.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Tiesas lēmumu var pārsūdzēt personas aizstāvis, likumiskais pārstāvis, persona pati, ja par viņu šā kodeksa 395.4 panta kārtībā pieņemts prokurora lēmums, cietušais vai viņa pārstāvis.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt likumprojekta 4.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 402.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Tiesas lēmumu var pārsūdzēt personas aizstāvis, likumiskais pārstāvis, cietušais vai viņa pārstāvis, kā arī persona pati, ja par viņu šā kodeksa 395.4 panta kārtībā pieņemts prokurora lēmums.””

Atbalstīts AIeK precizētā redakcijā

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Izteikt 402.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Tiesas lēmumu var pārsūdzēt personas aizstāvis, likumiskais pārstāvis, cietušais vai viņa pārstāvis, kā arī persona pati, ja par to šā kodeksa 395.4 pantā noteiktajā kārtībā pieņemts prokurora lēmums.”

442.pants. Personas, kas piedalās lietas izskatīšanā apelācijas instances tiesā

. . .

Ja tiesājamais, kurš iesniedzis apelācijas sūdzību, neierodas uz tiesas sēdi bez attaisnojoša iemesla, viņa sūdzība atstājama bez izskatīšanas.

 

 

20

 

Saeimas Juridiskā komisija:

Papildināt 442.panta septīto daļu ar vārdiem “Lēmumu par apelācijas tiesvedības izbeigšanu tiesājamais var pārsūdzēt septiņu dienu laikā augstākas instances tiesai.”.

 

Pieņemt

 

 

12. Papildināt 442.panta septīto daļu ar šādu teikumu: “Lēmumu par apelācijas tiesvedības izbeigšanu tiesājamais var pārsūdzēt septiņu dienu laikā augstākas instances tiesā.”