Projekts

 

 

Projekts

Aizsardzības un iekšlietu komisija

 

 

 

Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Kriminālprocesa kodeksā šādus grozījumus:

 

  1. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

“ Tiesnesis nevar piedalīties lietas jaunā iztiesāšanā nevienas instances tiesā, ja spriedums vai lēmums, kas pieņemts, viņam piedaloties jebkuras instances tiesā, ir atcelts, un ja ar tiesas nolēmumu lietas izskatīšana tiesā ir bijusi pabeigta.”

  1. Papildināt likuma 69.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“ Personai, kurai piemērots šā panta pirmās daļas 1.-5.punktā minētais drošības līdzeklis, bez procesa virzītāja atļaujas aizliegts izbraukt no valsts.”

  1. Papildināt 360.panta sesto daļu aiz vārdiem “ citām mantiskām piedziņām” ar vārdiem “ kā arī par tiesību ierobežošanu”.

  1. Izteikt 402.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“ Tiesas lēmumu var pārsūdzēt persona, par kuru tiesa pieņēmusi lēmumu, ja par viņu ir prokurora šā kodeksa 395.4 panta kārtībā pieņemts lēmums, viņas aizstāvis, likumiskais pārstāvis, cietušais un viņa pārstāvis”.

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Latvijas kriminālprocesa kodeksā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Eiropas cilvēktiesību tiesa savā spriedumā lietā “Lavents pret Latviju” atzinusi, ka Latvijas tiesa, izskatot krimināllietu, ir pārkāpusi Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5.panta trešo un ceturto daļu, 6.panta pirmo un otro daļu un 8.pantu. Viens no šā pārkāpuma iemesliem ir tiesas sastāva noteikšanas, no jauna izskatot lietu, drošības līdzekļu, kā arī lēmumu pārsūdzēšanas kārtības reglamentācijas nepilnības Latvijas kriminālprocesa kodeksā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Paredzētie grozījumi saistīti ar likuma normu precizēšanu par tiesas sastāvu, no jauna izskatot lietu, par drošības līdzekļiem un par lēmumu pārsūdzēšanu.

3. Cita informācija

-

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likumprojekts tieši šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Likumprojekts būtiski neietekmēs valsts budžetu un pašvaldību budžetus

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Papildus normatīvo aktu izdošana nav nepieciešama.

Likumprojekts nodrošina Latvijas tiesību sistēmas sakārtošanu atbilstoši starptautisko normatīvo aktu prasībām.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

Likumprojekts nodrošina Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas prasību ievērošanu Latvijas tiesu praksē.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

Notikušas konsultācijas ar Augstākās tiesas, Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Latvijas Universitātes speciālistiem.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīva akta izpilde tiks nodrošināta esošo valsts institūciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts likumā noteiktajā kārtībā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Kriminālprocesa kodeksa noteiktajā kārtībā.