SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 14.maija sēdē izskatīja likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” (reģ.nr.189) otrajam lasījumam iesniegtos priekšlikumus.

Komisija lūdz augstākminēto likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā.

Pielikumā: likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” (reģ.nr.189) salīdzinošā tabula uz ______ lpp.

 

Ar cieņu

 

komisijas priekšsēdētājs

Arnolds Laksa

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Krimināllikumā

(reģ.nr. 189)

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Krimināllikumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002,11.,16.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Krimināllikumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002,11.,16.nr.) šādus grozījumus:

52.pants. Sodu saskaitīšanas un aizstāšanas noteikumi

(1) Saskaitot sodus par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem vienā spriedumā vai pēc vairākiem spriedumiem, brīvības atņemšanas soda viena diena atbilst:

1) vienai aresta dienai;

2) astoņām piespiedu darba stundām;

3) vienai policijas kontroles dienai.

(2) Naudas sods, tiesību ierobežošana, ja šie sodi tiek piespriesti kopā ar brīvības atņemšanas sodu, arestu, piespiedu darbu, tiek izpildīti patstāvīgi.

(3) Nosakot sodus, kas nav minēti šā panta pirmajā daļā, tiesa, ņemot vērā iepriekšējo apcietinājumu, izciestā soda daļu vai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas laiku, var mīkstināt sodu vai pilnīgi atbrīvot vainīgo no soda izciešanas.

(4) Soda termiņus skaita gados, mēnešos un dienās. Iepriekšējo apcietinājumu tiesa ieskaita soda laikā, skaitot vienu iepriekšējā apcietinājuma dienu par vienu brīvības atņemšanas dienu.

(5) Iepriekšējo apcietinājumu un izciestā soda daļu soda termiņā ieskaita atbilstoši šā panta pirmās daļas noteikumiem.

 

 

 

 

 

1.Papildināt likuma 52.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Mājas arestu ieskaita izciestā brīvības atņemšanas soda termiņā, skaitot piecas dienas mājas aresta par vienu brīvības atņemšanas dienu.”

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8.Saeimas deputāts D.Turlais:

Izteikt likuma 52.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Mājas arestu ieskaita izciestā brīvības atņemšanas soda termiņā, skaitot vienu dienu mājas aresta par vienu brīvības atņemšanas dienu”.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“Papildināt likuma 52.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:,

“(6) Mājas arestu ieskaita brīvības atņemšanas soda termiņā, skaitot vienu dienu mājas aresta par vienu brīvības atņemšanas dienu.””

Atbalstīts AIeK redakcijā

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 52.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Mājas arestu ieskaita brīvības atņemšanas soda termiņā. Viena mājas aresta diena atbilst vienai brīvības atņemšanas dienai.”

65.pants. Soda piemērošana nepilngadīgajiem

(1) Nepilngadīgajiem piemērojami šādi sodu veidi:

1) brīvības atņemšana;

2) arests;

3) piespiedu darbs;

4) naudas sods.

(2) . . .

2.Izteikt likuma 65.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Nepilngadīgajiem piemērojami šādi pamatsodu veidi:

1) brīvības atņemšana;

2) arests;

3) piespiedu darbs;

4) naudas sods,

kā arī paredzētie papildsodi.”

     

2.Izteikt 65.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Nepilngadīgajiem piemērojami šādi pamatsodu veidi:

1) brīvības atņemšana;

2) arests;

3) piespiedu darbs;

4) naudas sods,

kā arī paredzētie papildsodi.”

78.pants. Nacionālās un rasu vienlīdzības pārkāpšana, cilvēka tiesību ierobežošana

(1) Par darbību, kas apzināti vērsta uz nacionālā vai rasu naida vai nesaticības izraisīšanu, kā arī par apzinātu personas ekonomisko, politisko vai sociālo tiesību tiešu vai netiešu ierobežošanu vai tiešu vai netiešu priekšrocību radīšanu personai atkarībā no tās rases vai nacionālās piederības -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādu pašu darbību, ja tā saistīta ar vardarbību, krāpšanu vai draudiem, kā arī tad, ja to izdarījusi personu grupa vai valsts amatpersona, vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.

 

3

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Izteikt 78.pantu šādā redakcijā:

“78.pants. Rasu diskriminācija

(1) Par rasu diskrimināciju, tas ir, par personas iespēju vai tiesību tiešu vai netiešu ierobežošanu vai tiešu vai netiešu priekšrocību radīšanu personai atkarībā no tās rases vai etniskās piederības, kā arī par darbību, kas vērsta rasu vai etniskā naida vai nesaticības izraisīšanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādu pašu darbību, ja tā saistīta ar vardarbību, krāpšanu vai draudiem, kā arī tad, ja to izdarījusi personu grupa vai valsts amatpersona, vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.”

Noraidīt

 

91.pants. Apzināti nepatiesu ziņu izplatīšana par deputāta kandidātu

Par apzināti nepatiesu ziņu izplatīšanu par deputāta kandidātu, tās publicējot vai citādi izplatot, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

 

4

 

8.Saeimas deputāti S.Mellupe, G.Bērziņš, A.Latkovskis:

Izslēgt 91.pantu.

 

Noraidīt

 

156.pants. Goda aizskaršana

Par tīšu personas goda aizskaršanu vai cieņas pazemošanu mutvārdiem, rakstveidā vai ar darbību -

soda ar arestu vai ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām.

157.pants. Neslavas celšana

Par apzināti nepatiesu, otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu iespiestā vai citādā veidā pavairotā sacerējumā, kā arī mutvārdos, ja tā izdarīta publiski (neslavas celšana), -

soda ar arestu vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

 

 

5

 

 

 

8.Saeimas deputāti S.Mellupe, G.Bērziņš, A.Latkovskis:

Apsvērt Krimināllikuma 156. un 157. pantā noteikto soda apmēru.

 

 

Noraidīt

 
   

6

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Papildināt likumu ar 158.1 pantu šādā redakcijā:

“158.1 pants. Goda aizskaršana sakarā ar rases vai etnisko piederību

(1) Par personas goda aizskaršanu vai cieņas pazemošanu sakarā ar šīs personas rases vai etnisko piederību, kā arī par aicinājumu diskriminēt personas atkarībā no to rases vai etniskās piederības, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādu pašu darbību masu saziņas līdzeklī, vai ja to izdarījusi valsts amatpersona, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”

Noraidīt

 

174.pants. Cietsirdība un vardarbība pret nepilngadīgo

Par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar nepilngadīgo, ja ar to nepilngadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu.

 

7

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Izteikt 174.pantu šādā redakcijā:

“174.pants. Cietsirdība un vardarbība pret sievieti vai nepilngadīgo

Par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar sievieti vai nepilngadīgo, ja ar to cietušajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās nodarījusi persona, no kuras cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs sakarā ar savu ģimenes stāvokli,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai piespiedu darbu.”

Noraidīt

 

271.pants. Varas pārstāvja un citas valsts amatpersonas goda un cieņas aizskaršana

Par neslavas celšanu varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai vai to goda aizskaršanu sakarā ar šīm personām uzlikto pienākumu pildīšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

8

8.Saeimas deputāti S.Mellupe, G.Bērziņš, A.Latkovskis:

Izslēgt 271.pantu.

Noraidīt