Projekts

Projekts

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 001, 15.nr.; 2002,11.,16.nr.) šādus grozījumus:

1.Papildināts likuma 52.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:,

“ (6) Mājas arestu ieskaita izciestā brīvības atņemšanas soda termiņā, skaitot piecas dienas mājas aresta par vienu brīvības atņemšanas dienu.”

2.Izteikt likuma 65.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“ (1) Nepilngadīgajiem piemērojami šādi pamatsodu veidi:

    1. brīvības atņemšana;
    2. arests;
    3. piespiedu darbs;
    4. naudas sods,

kā arī paredzētie papildsodi.”

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Eiropas cilvēktiesību tiesa savā spriedumā lietā “Lavents pret Latviju” atzinusi, ka Latvijas tiesa, izskatot krimināllietu, ir pārkāpusi Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5.panta trešo un ceturto daļu, 6.panta pirmo un otro daļu un 8.pantu. Viens no šā pārkāpuma iemesliem ir nepilnības Krimināllikumā, nenosakot kārtību, kādā mājas arests kā drošības līdzeklis tiek ieskaitīts soda termiņā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Grozījumi sniedz atbildi par mājas aresta kā drošības līdzekļa ieskaitīšanu soda termiņā, kā arī par papildsodu piemērošanu nepilngadīgajiem.

3. Cita informācija

-

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likumprojekts tieši šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Likumprojekts būtiski neietekmēs valsts budžetu un pašvaldību budžetus

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Papildus normatīvo aktu izdošana nav nepieciešama.

Likumprojekts nodrošina Latvijas tiesību sistēmas sakārtošanu atbilstoši starptautisko normatīvo aktu prasībām.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

Likumprojekts nodrošina Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas prasību ievērošanu Latvijas tiesu praksē.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

Notikušas konsultācijas ar Augstākās tiesas, Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Latvijas Universitātes speciālistiem.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīva akta izpilde tiks nodrošināta esošo valsts institūciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts noteiktajā kārtībā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Kriminālprocesa kodeksa noteiktajā kārtībā.