Likumprojekts

Likumprojekts

Iesniedz Juridiskā komisija

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt 215.4 pantu pēc vārdiem “166.13 pantā” ar vārdiem “(izņemot lietas par pārkāpumiem elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā)”.

2. Papildināt kodeksu ar 215.9 pantu šādā redakcijā:

“215.9 pants. Nacionālā Radio un televīzijas padome

Nacionālā Radio un televīzijas padome izskata šā kodeksa 166.13, 173.2, 201.5 un 201.32 pantā paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas par pārkāpumiem elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Nacionālās radio un televīzijas padomes vārdā ir tiesīgs Nacionālās Radio un televīzijas padomes priekšsēdētājs – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem latu.”

3. Papildināt 236.3 pantu pēc vārdiem “201.26 – 201.35 pantā” ar vārdiem “(izņemot lietas par 201.32 panta pārkāpumiem elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā)”.

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

ANOTĀCIJA

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Grozījumi saistīti ar grozījumiem Radio un televīzijas likumā. Izdarot grozījumus Administratīvo pārkāpumu kodeksā, Nacionālajai Radio un televīzijas padomei tiktu piešķirtas tiesības uzlikt raidorganizācijām administratīvos sodus, kā arī tiktu vienkāršota administratīvo sodu uzlikšanas procedūra (administratīvā pārkāpuma lietu izskatīs viena institūcija – Nacionālā radio un televīzijas padome), tādējādi samazinot laika patēriņu konkrētās lietas izskatīšanai, kas arī stiprinās Padomes administratīvo kapacitāti un izveidos efektīvāku tiesību normu pārraudzības mehānismu elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Naudas sodu ieskaitīšana valsts budžetā.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Jāpieņem grozījumi Radio un televīzijas likumā.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

EK progresa ziņojumā šādas izmaiņas novērtētas pozitīvi.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Ar Nacionālo Radio un televīzijas Padomi, Saeimas Juridisko biroju un Kultūras ministriju.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Nacionālā Radio un televīzijas Padome izstrādās nolikumu, kā tiks veikta administratīvo sodu piemērošana.

 

 

 

Juridiskās komisijas

priekšsēdētāja S. Mellupe