Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Meža likumā” otrajam lasījumam (steidzams) ( reģ. nr 185)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (reģ. nr.185, dok. nr 422)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Meža likums

Grozījumi Meža likumā

     

Grozījumi Meža likumā

 

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.) šādus grozījumus:

1.pants

Likumā ir lietoti šādi termini:

         
 

1) Papildināt 1.pantu ar jaunu 27.punktu šādā redakcijā:

“27) Īpašuma vai tiesiskā valdījuma sadalīšana- vairāku īpašumu vai tiesisko valdījumu izveidošana viena vietā, piešķirot jaunu nosaukumu .”

1

 

 

2

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1. pantu.

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 1. panta 27. punktu šādā redakcijā:

“27) īpašuma vai tiesiskā valdījuma sadalīšana – vairāku īpašumu vai tiesisko valdījumu izveidošana viena vietā, piešķirot vismaz vienam īpašumam vai tiesiskajam valdījumam jaunu nosaukumu.”

Atbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

9.pants

(1) Galvenā cirte ir atļauta, ja:

1) mežaudze ir sasniegusi šādu galvenās cirtes vecumu:

--------------------------------

         

2) mežaudze sasniegusi galvenās cirtes caurmēru;

3) saņemts šā likuma 11.pantā noteiktais Valsts meža dienesta sanitārais atzinums.

 

         

(2) Galvenā cirte ir aizliegta:

1) ja meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kvalitātē nav atjaunojis mežu vismaz 80 procentu apmērā no kopējās atjaunojamās platības savā valdījumā esošajos mežos attiecīgās mežniecības teritorijā;

         

2) ja vienā apsaimniekošanas objektā esošajos mežos galvenajai cirtei piegulošajās platībās mežaudze 1,0 hektāra un lielākā platībā nav atzīta par atjaunotu un mežaudze nav sasniegusi vismaz triju gadu vecumu;

         

3) dabas rezervātos un nacionālo parku dabas rezervātu zonās, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā 300 metru platumā, īpaši aizsargājamos meža iecirkņos (mikroliegumos).

         
 

2) Papildināt 9.pantu ar jaunu (3) daļu šādā redakcijā:

“Ja īpašumā vai tiesiskā valdījumā esoša meža zeme tiesiska darījuma rezultātā tiek sadalīta divās vai vairākās daļās, tad 5 gadu laikā no īpašuma vai tiesiskā valdījuma sadalīšanas brīža šī likuma 9.panta (2) daļā noteiktie galvenās cirtes aizliegumi un 13.panta noteikumi attiecas kā uz apsaimniekošanas objektu pirms īpašuma vai tiesiskā valdījuma sadalīšanas.”

 

3

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

“Papildināt 9. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esoša meža zeme tiesiska darījuma rezultātā tiek sadalīta divās vai vairākās daļās, tad piecu gadu laikā no šīs zemes sadalīšanas katram sadales rezultātā izveidotajam meža zemes objektam piemērojami šā panta otrajā daļā noteiktie galvenās cirtes aizliegumi un 13. pantā minētie noteikumi, ja tie attiecās uz meža zemes gabalu līdz tā sadalīšanai”.”

 

 

Atbalstīt daļēji.

 
   

4

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 9. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošā meža zeme tiesiska darījuma rezultātā tiek sadalīta divās vai vairākās daļās, tad visās meža zemes platībās, kuras piekritušas sadalītajam īpašumam vai tiesiskajam valdījumam uz sadalīšanas brīdi, 7 gadu laikā no īpašuma vai tiesiskā valdījuma sadalīšanas brīža šī likuma 9. panta otrajā daļā noteiktie galvenās cirtes aizliegumi un 13. panta noteikumi attiecas kā uz īpašumu vai tiesisko valdījumu pirms tā sadalīšanas

 

 

 

Atbalstīt daļēji.

 
   

5

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 9. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esoša meža zeme tiesiska darījuma rezultātā tiek sadalīta divās vai vairākās daļās, tad septiņu gadu laikā no šīs zemes sadalīšanas katrā sadales rezultātā izveidotajā meža zemes daļā piemērojami šajā pantā noteiktie galvenās cirtes aizliegumi un 13. pantā minētie noteikumi kā uz meža zemi pirms tās sadalīšanas.”

Atbalstīt

1.Papildināt 9. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esoša meža zeme tiesiska darījuma rezultātā tiek sadalīta divās vai vairākās daļās, tad septiņu gadu laikā no šīs zemes sadalīšanas katrā sadales rezultātā izveidotajā meža zemes daļā piemērojami šajā pantā noteiktie galvenās cirtes aizliegumi un 13. pantā minētie noteikumi kā uz meža zemi pirms tās sadalīšanas.”

29.pants

(1) Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 1.februārim informēt Valsts meža dienestu par šādām iepriekšējā gada laikā meža zemē notikušajām izmaiņām:

1) par darbībām, kuru veikšanai bija nepieciešams apliecinājums;

2) par meža bojājumiem;

3) par meža atjaunošanu;

4) par meža ieaudzēšanu;

5) par jaunaudžu kopšanu.

         

(2) Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajos mežos vismaz reizi 10 gados veikt meža inventarizāciju un tās materiālus iesniegt Valsts meža dienestam.

 

 

         

 

 

(3) Par šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās iesniedzamās informācijas patiesumu ir atbildīgs meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

 

         
 

 

 

3) Papildināt 29.pantu ar jaunu (4) daļu šādā redakcijā:

“(4) Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir 2 nedēļu laikā pēc meža īpašuma vai tiesiskā valdījuma sadalīšanas informēt Valsts meža dienestu par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā

notikušajām izmaiņām, iesniedzot notikušā darījuma akta kopiju.”

 

 

       
   

 

 

 

6

 

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 29. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir 2 nedēļu laikā pēc meža īpašuma vai tiesiskā valdījuma sadalīšanas informēt Valsts meža dienestu par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā notikušajām izmaiņām, iesniedzot notariāli apstiprinātu notikušā darījuma akta kopiju.”

.

 

 

 

Neatbalstīt

 
   

7

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3. pantu šādā redakcijā:

“Papildināt 29. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

(4) Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir divu nedēļu laikā pēc darījuma akta noslēgšanas par viņa īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās meža zemes sadalīšanu, informēt Valsts meža dienestu, iesniedzot attiecīgā darījuma akta kopiju”.

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

2. Papildināt 29. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir divu nedēļu laikā pēc tam, kad noslēgts darījuma akts par viņa īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās meža zemes sadalīšanu, informēt Valsts meža dienestu, iesniedzot attiecīgā darījuma akta kopiju”.

   

8

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.