Latvijas Republikas

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2003. gada 6. martā

Nr.9/1- 104

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1. Likumprojekts “Par Ikgadējo finanšu līgumu 2002. gadam starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā ”

/ reģ,nr. 176; dok.nr. 382 /;

 

2. Likumprojekts “Par Konvenciju par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību ” / reģ.nr. 180; dok.nr. 397/.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikumā : Minētie likumprojekti uz 2.lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1.lasījumam

 

 

 

 

Par Konvenciju par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību

 

 

 

 

 

 

1.pants. 1995. gada 26. jūlija Konvencija par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību ( turpmāk – Konvencija ) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Saskaņā ar Konvencijas 10. panta pirmo daļu Ārlietu ministrija informē Eiropas Kopienu Komisiju par nacionālajos normatīvajos aktos iestrādātiem noteikumiem.

 

3.pants. Līdz ar šo likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā. Likuma stāšanās spēkā tiek noteikta ar īpašu likumu.

 

4.pants. Konvencija stājas spēkā tās 12. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ”.

 

5.pants. Ģenerālprokuratūra un Tieslietu ministrija koordinē Konvencijā paredzēto saistību izpildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada ______________________.