Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts otrajam lasījumam

 

Grozījums likumā “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”

(reģ. nr.179), 2.lasījums

 

Spēkā esošā likuma pantu redakcija

Pirmajā lasījumā nobalsotā redakcija

Nr

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

Grozījums likumā “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu "grozījums"ar vārdu "grozījumi".

Atbalstīt.

Grozījumi likumā “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”

Deputāte J.Stalidzāne

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Labklājības ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Veselības ministrija” (attiecīgā locījumā), vārdus “labklājības ministrs” (attiecīgā locījumā) — ar vārdiem “veselības ministrs” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt.

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Labklājības ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Veselības ministrija” (attiecīgā locījumā), vārdus “labklājības ministrs” (attiecīgā locījumā) — ar vārdiem “veselības ministrs” (attiecīgā locījumā).

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) aprite - narkotisko un psihotropo vielu un zāļu imports, eksports, tranzīts, ražošana, (…) izplatīšana, izpēte un izstrāde;

Sociālo un darba lietu komisija

papildināt 1.panta 1. punktu pēc vārda “ražošana” ar vārdu “izgatavošana”.

Atbalstīt.

2. 1.pantā:

papildināt 1.punktu pēc vārda “ražošana” ar vārdu “izgatavošana”;

4) izplatīšana - narkotisko un psihotropo vielu un zāļu uzglabāšana krājumā, pārdošana vai nodošana lietošanā bez maksas;

Sociālo un darba lietu komisija

izteikt 1.panta 4. punktu šādā redakcijā:

“4) izplatīšana — narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšana, uzglabāšana, piegāde, pārvietošana pāri valsts robežai (imports, eksports, tranzīts), pārdošana vai nodošana lietošanā par maksu vai bez maksas;”;

Atbalstīt.

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) izplatīšana — narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšana, uzglabāšana, piegāde, pārvietošana pāri valsts robežai (imports, eksports, tranzīts), pārdošana vai nodošana lietošanā par maksu vai bez maksas;”;

5) kravas saņēmējs - fiziskā vai juridiskā persona, kurai tiek piegādāts Labklājības ministrijas uzraudzībā esošo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos iekļauto augu, vielu vai zāļu sūtījums. Šī persona var nebūt saņemto augu, vielu vai zāļu lietotāja;

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt 1.panta 5.punktā vārdus "Labklājības ministrijas uzraudzībā esošo" ar vārdiem “Latvijā kontrolējamo".

Atbalstīt.

aizstāt 5.punktā vārdus “Labklājības ministrijas uzraudzībā esošo” ar vārdiem “Latvijā kontrolējamo”;

7) narkotiskās vielas - vielas, kas ir klasificētas atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām un 1972.gada Protokolam par grozījumiem 1961.gada 30.marta Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām un iekļautas Labklājības ministrijas uzraudzībā esošo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos;

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 1.panta 7. punktu šādā redakcijā:

“7) narkotiskā viela – jebkura dabīga vai sintētiska viela, kas ir klasificēta atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām un 1972.gada Protokolam par grozījumiem 1961.gada 30.marta Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām un iekļauta Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos."

Atbalstīt.

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7) narkotiskā viela — jebkura dabīga vai sintētiska viela, kas ir klasificēta atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām un 1972.gada Protokolam par grozījumiem 1961.gada 30.marta Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām un iekļauta Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos;”;

9) prekursori - vielas, kuras var izmantot narkotisko vai psihotropo vielu nelegālai izgatavošanai, kuras ir klasificētas atbilstoši 1988.gada 20.decembra ANO Konvencijai pret narkotisko un psihotropo vielu nelegālu apgrozījumu un iekļautas Labklājības ministrijas uzraudzībā esošo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstu IV sarakstā;

Sociālo un darba lietu komisija

 

Aizstāt 1.panta 9.punktā vārdus "Labklājības ministrijas uzraudzībā esošo" ar vārdiem “Latvijā kontrolējamo" .

Atbalstīt.

aizstāt 9.punktā vārdus “Labklājības ministrijas uzraudzībā esošo” ar vārdiem “Latvijā kontrolējamo”;

10) psihotropās vielas - vielas, kas ir klasificētas atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijai par psihotropām vielām un iekļautas Labklājības ministrijas uzraudzībā esošo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos;

Sociālo un darba lietu komisija

izteikt 1.panta 10. punktu šādā redakcijā:

“10) psihotropā viela - jebkura dabīga vai sintētiska viela, kas ir klasificēta atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijai par psihotropām vielām un iekļauta Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos

Atbalstīt.

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

“10) psihotropā viela — jebkura dabīga vai sintētiska viela, kas ir klasificēta atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijai par psihotropām vielām un iekļauta Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos;”;

Sociālo un darba lietu komisija

Papapildināt 1.pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12) izgatavošana —darbības, kuru rezultātā var iegūt narkotiskās vai psihotropās vielas un zāles un kuras ietver attīrīšanu, kā arī narkotisko un psihotropo vielu pārveidošanu citās vielās.”

Atbalstīt.

papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12) izgatavošana —darbības, kuru rezultātā var iegūt narkotiskās vai psihotropās vielas un zāles un kuras ietver attīrīšanu, kā arī narkotisko un psihotropo vielu pārveidošanu citās vielās.”

3.pants. (1) Augus, vielas un zāles, kuras starptautiskajās konvencijās vai saskaņā ar tām ir klasificētas kā narkotiskās vai psihotropās vielas un zāles vai kuras var izmantot šo vielu un zāļu nelegālai iegūšanai, kā arī jebkurus citus augus, vielas un zāles, kuru ļaunprātīga lietošana var apdraudēt veselību, iekļauj Labklājības ministrijas uzraudzībā esošo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos. Atkarībā no šo augu, vielu un zāļu ļaunprātīgas lietošanas bīstamības pakāpes tās iedala četros sarakstos.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“3.pants. (1) Augus, vielas un zāles, kuras starptautiskajās konvencijās vai saskaņā ar tām ir klasificētas kā narkotiskās vai psihotropās vielas un zāles vai kuras var izmantot šo vielu un zāļu nelegālai izgatavošanai, kā arī jebkurus citus augus, vielas un zāles ar līdzīgu farmakoloģisku iedarbību, kuru ļaunprātīga lietošana var apdraudēt veselību, iekļauj Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos. Atkarībā no šo augu, vielu un zāļu ļaunprātīgas lietošanas bīstamības pakāpes tās iedala četros sarakstos.”

Atbalstīt.

3. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. (1) Augus, vielas un zāles, kuras starptautiskajās konvencijās vai saskaņā ar tām ir klasificētas kā narkotiskās vai psihotropās vielas un zāles vai kuras var izmantot šo vielu un zāļu nelegālai izgatavošanai, kā arī jebkurus citus augus, vielas un zāles ar līdzīgu farmakoloģisku iedarbību, kuru ļaunprātīga lietošana var apdraudēt veselību, iekļauj Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos. Atkarībā no šo augu, vielu un zāļu ļaunprātīgas lietošanas bīstamības pakāpes tās iedala četros sarakstos.

(2) Labklājības ministrijas uzraudzībā esošo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstus apstiprina Ministru kabinets. I sarakstā ir iekļautas aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi. II sarakstā ir iekļautas ļoti bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas un zāles, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem. III sarakstā ir iekļautas bīstamās psihotropās vielas un zāles, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos. IV sarakstā ir iekļauti prekursori, kurus var izmantot nelegālai narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanai un kuru apriti regulē likums "Par prekursoriem".

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstus apstiprina Ministru kabinets pēc Veselības ministrijas ieteikuma. I sarakstā ir iekļautas aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi. II sarakstā ir iekļautas ļoti bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas un zāles, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem. III sarakstā ir iekļautas bīstamās psihotropās vielas un zāles, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos. IV sarakstā ir iekļauti prekursori, kurus var izmantot nelegālai narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanai un kuru apriti regulē likums “Par prekursoriem”."

Atbalstīt.

(2) Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstus apstiprina Ministru kabinets pēc Veselības ministrijas ieteikuma. I sarakstā ir iekļautas aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi. II sarakstā ir iekļautas ļoti bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas un zāles, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem. III sarakstā ir iekļautas bīstamās psihotropās vielas un zāles, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos. IV sarakstā ir iekļauti prekursori, kurus var izmantot nelegālai narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanai un kuru apriti regulē likums “Par prekursoriem”.

(3) Augiem norāda to botāniskos nosaukumus, vielām un zālēm - starptautiskos nepatentētos nosaukumus vai, ja tādu nav, - ķīmiskos nosaukumus. Ja vielu un zāļu maisījumā vai zāļu sastāvā ietilpst viena II vai III sarakstā iekļautā viela un zāles vai vairākas šādas vielas un zāles, piemērojami nosacījumi, kas attiecas uz šā maisījuma vai zāļu sastāvā ietilpstošo stingrāk kontrolējamo vielu un zālēm.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 3.panta trešo daļu šādā redakcijā:

(3) Augiem norāda to botāniskos nosaukumus, vielām un zālēm — starptautiskos nepatentētos nosaukumus vai, ja tādu nav, — ķīmiskos nosaukumus. Uz vielu maisījumiem un zālēm, kuru sastāvā ir sarakstos iekļautās vielas, attiecināmi tādi paši kontroles pasākumi, kā uz vielām, kas ir to sastāvā. Ja vielu maisījumā vai zāļu sastāvā ietilpst vairākas sarakstos iekļautās vielas, piemērojami kontroles nosacījumi, kas attiecas uz šā maisījuma vai zāļu sastāvā ietilpstošo stingrāk kontrolējamo vielu, bet atsevišķos gadījumos minēto maisījumu vai zāļu aprites kārtību ir tiesīgs reglamentēt veselības ministrs.”

Atbalstīt.

(3) Augiem norāda to botāniskos nosaukumus, vielām un zālēm — starptautiskos nepatentētos nosaukumus vai, ja tādu nav, — ķīmiskos nosaukumus. Uz vielu maisījumiem un zālēm, kuru sastāvā ir sarakstos iekļautās vielas, attiecināmi tādi paši kontroles pasākumi, kā uz vielām, kas ir to sastāvā. Ja vielu maisījumā vai zāļu sastāvā ietilpst vairākas sarakstos iekļautās vielas, piemērojami kontroles nosacījumi, kas attiecas uz šā maisījuma vai zāļu sastāvā ietilpstošo stingrāk kontrolējamo vielu, bet atsevišķos gadījumos minēto maisījumu vai zāļu aprites kārtību ir tiesīgs reglamentēt veselības ministrs.”

III nodaļa. I sarakstā iekļautie aizliegtie augi, vielas un zāles

5.pants. Aizliegts audzēt, ražot, (….) importēt, eksportēt, izplatīt, (…) transportēt, glabāt, nodot par atlīdzību vai bez tās, iegādāties un lietot, kā arī sūtīt cauri Latvijas teritorijai I sarakstā iekļautos augus, vielas un zāles.

Papildināt 5.pantu pēc vārda “izplatīt”ar vārdu “reklamēt”.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 5. pantu pēc vārda “ražot” ar vārdu “izgatavot”.

 

Atbalstīt.

4. Papildināt 5.pantu ”, pēc vārda “ražot” ar vārdu “izgatavot”, pēc vārda “izplatīt”ar vārdu “reklamēt".

7.pants. Fiziskās un juridiskās personas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var saņemt Labklājības ministrijas atļauju I, kā arī II un III sarakstā iekļauto augu audzēšanai, vielu un zāļu ražošanai vai importam (…..) izmantošanai un glabāšanai tādos daudzumos, kas nepārsniedz medicīniskiem un zinātniskiem pētījumiem vai apmācības mērķiem nepieciešamos. Persona, kura saņēmusi šādu atļauju, uzskaites grāmatā, kas uzglabājama desmit gadus, fiksē, kādus augus, vielas un zāles un kādā daudzumā tā iegūst, ražo, importē, izmanto un iznīcina, norādot datumu, kad veikta attiecīgā darbība, kā arī piegādātāju . Atļauju saņēmušās personas pienākums ir ik gadu iesniegt Labklājības ministrijai pārskatu par izmantoto vai iznīcināto un krājumā esošo vielu daudzumu.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Fiziskās un juridiskās personas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var saņemt Veselības ministrijas atļauju I, II un III sarakstā iekļauto augu audzēšanai, vielu un zāļu ražošanai, importēšanai, eksportēšanai, izmantošanai un uzglabāšanai tādos daudzumos, kas nepārsniedz medicīniskiem un zinātniskiem pētījumiem vai apmācības mērķiem nepieciešamos. Persona, kura saņēmusi šādu atļauju, stingrās uzskaites grāmatā, kas uzglabājama desmit gadus, fiksē datus par augu, vielu un zāļu apriti un informāciju par to iznīcināšanu, norādot datumu, kad veikta attiecīgā darbība, kā arī piegādātāju un saņēmēju. Atļauju saņēmušās personas katru ceturksni Valsts zāļu aģentūrai iesniedz pārskatu par narkotisko un psihotropo vielu apriti, norādot arī iznīcināto un krājumā esošo vielu daudzumu.”

 

Atbalstīt.

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Fiziskās un juridiskās personas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var saņemt Veselības ministrijas atļauju I, II un III sarakstā iekļauto augu audzēšanai, vielu un zāļu ražošanai, importēšanai, eksportēšanai, izmantošanai un uzglabāšanai tādos daudzumos, kas nepārsniedz medicīniskiem un zinātniskiem pētījumiem vai apmācības mērķiem nepieciešamos. Persona, kura saņēmusi šādu atļauju, stingrās uzskaites grāmatā, kas uzglabājama desmit gadus, fiksē datus par augu, vielu un zāļu apriti un informāciju par to iznīcināšanu, norādot datumu, kad veikta attiecīgā darbība, kā arī piegādātāju un saņēmēju. Atļauju saņēmušās personas katru ceturksni Valsts zāļu aģentūrai iesniedz pārskatu par narkotisko un psihotropo vielu apriti, norādot arī iznīcināto un krājumā esošo vielu daudzumu.”

10.pants. Šā likuma 9.pantā minēto licenci izsniedz tikai tad, ja attiecīgās vielas paredzētas medicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem. II un III sarakstā iekļautās vielas atļauts izmantot arī citiem mērķiem, ja licences pieprasītājs var pierādīt, ka šīs vielas netiks izmantotas nelikumīgi. Licences pieprasītāja pienākums ir nodrošināt, lai saražoto produkciju nevarētu izmantot ļaunprātīgi, lai tā nevarētu izraisīt nelabvēlīgas sekas un tās sastāvā ietilpstošās narkotiskās un psihotropās vielas nebūtu viegli atdalāmas. Minētajai produkcijai netiek piemēroti II un III sarakstā iekļauto vielu kontroles pasākumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 10.panta pēdējo teikumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

6. Izslēgt 10.panta pēdējo teikumu.

11.pants. Šā likuma 9.pantā minēto licenci izsniedz tikai tādai juridiskajai personai, kura iecēlusi par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti atbildīgo amatpersonu (ar atbilstošu izglītību).

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Šā likuma 7. pantā minēto atļauju vai 9.pantā minēto licenci izsniedz tikai tad, ja:

  1. juridiskā persona atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir iecēlusi par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti atbildīgo amatpersonu, kas neslimo ar psihisku slimību, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu;
  2. juridiskās personas dibinātāji un biedri, kā arī amatpersonas nav sodītas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, vai administratīvi sodītas par pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru apriti;
  3. fiziskā persona neslimo ar psihisku slimību, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu un nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, vai administratīvi sodīta par pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru apriti.”

Atbalstīt.

7. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Šā likuma 7. pantā minēto atļauju vai 9.pantā minēto licenci izsniedz tikai tad, ja:

  1. juridiskā persona atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir iecēlusi par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti atbildīgo amatpersonu, kas neslimo ar psihisku slimību, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu;
  2. juridiskās personas dibinātāji un biedri, kā arī amatpersonas nav sodītas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, vai administratīvi sodītas par pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru apriti;
  3. fiziskā persona neslimo ar psihisku slimību, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu un nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, vai administratīvi sodīta par pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru apriti.”

12.pants. (1) Šā likuma 9.pantā minētās speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas, pārreģistrācijas un anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

(2) Licencētās juridiskās personas par izmaiņām II un III sarakstā iekļauto vielu nomenklatūrā, ražošanas metodēs, ražojamo vielu un zāļu formā un sastāvā 10 dienu laikā rakstveidā informē Labklājības ministrijas Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisiju."

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 12. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Licencētās juridiskās personas par izmaiņām II un III sarakstā iekļauto vielu nomenklatūrā, ražošanas metodēs, ražojamo vielu un zāļu formā un sastāvā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informē Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisiju.”

Atbalstīt.

8. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Licencētās juridiskās personas par izmaiņām II un III sarakstā iekļauto vielu nomenklatūrā, ražošanas metodēs, ražojamo vielu un zāļu formā un sastāvā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informē Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisiju.”

14.pants. Lēmumu par licences atteikšanu, apturēšanu vai anulēšanu pieņem Labklājības ministrijas Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisija pēc tam, kad tā ir uzaicinājusi personu, kas pieprasījusi vai saņēmusi licenci, sniegt paskaidrojumus. Lēmumam jābūt pamatotam, un ar to iepazīstināma attiecīgā ieinteresētā persona. Par savu lēmumu komisija informē Iekšlietu ministrijas Narkotiku apkarošanas biroju. Šai institūcijai katru gadu tiek iesniegts arī licencēto juridisko personu saraksts. Labklājības ministrijas Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisija reģistrē katru gadījumu, kad juridiskā persona pārtrauc savu darbību, tiek anulēta tai izsniegtā licence vai beidzies šīs licences derīguma termiņš.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:

“14.pants. (1) Lēmumu par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci) un par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu vai anulēšanu pieņem Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisija.

(2) Valsts zāļu aģentūra uztur un aktualizē datu bāzi un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz informāciju par uzņēmumiem, kas saņēmuši 9.pantā minēto speciālo atļauju (licenci).”

Atbalstīt.

9. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. (1) Lēmumu par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci) un par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu vai anulēšanu pieņem Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisija.

(2) Valsts zāļu aģentūra uztur un aktualizē datu bāzi un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz informāciju par uzņēmumiem, kas saņēmuši 9.pantā minēto speciālo atļauju (licenci).”

21.pants. Katram sūtījumam nepieciešami trīs apstiprināti eksporta atļaujas eksemplāri. Viens atļaujas eksemplārs iesniedzams izvešanas muitas punktā kopā ar muitas deklarāciju un ar veidlapā paredzētajām muitas iestādes atzīmēm nosūtāms Valsts zāļu aģentūrai, otrs eksemplārs pievienojams sūtījumam, bet trešo atļaujas eksemplāru Valsts zāļu aģentūra nosūta importētājas valsts kompetentajai institūcijai.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

“21.pants. (1) Katram sūtījumam nepieciešami četri apstiprināti importa vai eksporta atļaujas eksemplāri.

(2) Vienu importa atļaujas eksemplāru klients nosūta eksportētājam, otru eksemplāru iesniedz ievešanas muitas punktā kopā ar muitas deklarāciju un ar muitas iestādes atzīmēm par faktiski importēto vielu vai zāļu daudzumu nosūta Valsts zāļu aģentūrai, trešo eksemplāru pievieno sūtījumam, uz ceturtā atļaujas eksemplāra pēc importa darījuma veikšanas norāda faktiski importēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz Valsts zāļu aģentūrai.

(3) Vienu eksporta atļaujas eksemplāru klients iesniedz izvešanas muitas punktā kopā ar muitas deklarāciju un ar muitas iestādes atzīmēm par faktiski eksportēto vielu vai zāļu daudzumu nosūta Valsts zāļu aģentūrai, otru eksemplāru pievieno sūtījumam, trešo eksemplāru Valsts zāļu aģentūra nosūta importētājas valsts kompetentajai institūcijai, ceturto eksemplāru izsniedz klientam, kurš pēc eksporta darījuma norāda faktiski eksportēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz Valsts zāļu aģentūrai.”

Atbalstīt.

10. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

“21.pants. (1) Katram sūtījumam nepieciešami četri apstiprināti importa vai eksporta atļaujas eksemplāri.

(2) Vienu importa atļaujas eksemplāru klients nosūta eksportētājam, otru eksemplāru iesniedz ievešanas muitas punktā kopā ar muitas deklarāciju un ar muitas iestādes atzīmēm par faktiski importēto vielu vai zāļu daudzumu nosūta Valsts zāļu aģentūrai, trešo eksemplāru pievieno sūtījumam, uz ceturtā atļaujas eksemplāra pēc importa darījuma veikšanas norāda faktiski importēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz Valsts zāļu aģentūrai.

(3) Vienu eksporta atļaujas eksemplāru klients iesniedz izvešanas muitas punktā kopā ar muitas deklarāciju un ar muitas iestādes atzīmēm par faktiski eksportēto vielu vai zāļu daudzumu nosūta Valsts zāļu aģentūrai, otru eksemplāru pievieno sūtījumam, trešo eksemplāru Valsts zāļu aģentūra nosūta importētājas valsts kompetentajai institūcijai, ceturto eksemplāru izsniedz klientam, kurš pēc eksporta darījuma norāda faktiski eksportēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz Valsts zāļu aģentūrai.”

44.pants. (1) Valsts farmācijas inspekcija uzrauga un kontrolē juridiskās un fiziskās personas, kuras darbojas farmācijas jomā.

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 44.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts farmācijas inspekcija uzrauga un kontrolē fiziskās un juridiskās personas, kuras veic darbības ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm, neatkarīgi no šo personu pakļautības, komercdarbības veida un rakstura izvērtē II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu izplatīšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar normatīvajiem aktiem aptur II un III sarakstā iekļauto vielu izplatīšanu vai fiziskās personas farmaceitisko darbību līdz apstākļu galīgai noskaidrošanai.”

Atbalstīt.

11. Izteikt 44.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts farmācijas inspekcija uzrauga un kontrolē fiziskās un juridiskās personas, kuras veic darbības ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm, neatkarīgi no šo personu pakļautības, komercdarbības veida un rakstura izvērtē II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu izplatīšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar normatīvajiem aktiem aptur II un III sarakstā iekļauto vielu izplatīšanu vai fiziskās personas farmaceitisko darbību līdz apstākļu galīgai noskaidrošanai.”

(2) Medicīniskās aprūpes un darbspējas kvalitātes kontroles inspekcija kontrolē II un III sarakstā iekļauto zāļu izmantošanas nepieciešamību ārstniecības procesa nodrošināšanā.