Latvijas Republikas

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2003. gada 6. martā

Nr.9/1- 104

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1. Likumprojekts “Par Ikgadējo finanšu līgumu 2002. gadam starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā ”

/ reģ,nr. 176; dok.nr. 382 /;

 

2. Likumprojekts “Par Konvenciju par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību ” / reģ.nr. 180; dok.nr. 397/.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikumā : Minētie likumprojekti uz 2.lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1.lasījumam

 

 

 

 

Par Ikgadējo finanšu līgumu 2002. gadam starp Latvijas Republiku un

Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā

 

 

 

 

 

1.pants. 2003. gada 4. februārī Briselē parakstītais Ikgadējais finanšu līgums 2002. gadam starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā ( turpmāk - Līgums ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 5. pantā noteiktajā kārtībā, Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada ______________________.