Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

8. Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā”.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts uz 1 lapas.

2. Anotācija uz 4 lapām.

 

 

 

 

 

PROJEKTS

 

Grozījumi Enerģētikas likumā

 

Izdarīt Enerģētikas likumā šādus grozījumus:

 

1. Papildināt likuma 20.1 panta 2. daļu pēc vārdiem “Latvenergo" akcijas” ar vārdiem “kā arī visas "Latvenergo" piederošas citu uzņēmumu akcijas”.

2. Papildināt likuma 20.1 pantu ar jaunu 3. daļu šādā redakcijā (mainot sekojošo daļas numerāciju):

“(3) “Latvenergo” meitas uzņēmumu akcijas un pamatlīdzekļus nevar nodot valdījumā vai īpašumā trešajām personām, nedz arī izmantot kā ķīlu kredītu vai citu saistību nodrošināšanai”.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

Grozījumi Enerģētikas likumā

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreizējā spēkā esošā likuma redakcija aizliedz privatizēt “Latvenergo” īpašumu un akcijas. Šā uzņēmuma reorganizācijas gaitā uz “Latvenergo” bāzes tiek veidoti četri meitas uzņēmumi, kuri ir reģistrēti kā akciju sabiedrības. Pašlaik visas šīs akciju sabiedrības akcijas pieder “Latvenergo”. “Enerģētikas likumā” nav atrunāti ar “Latvenergo” meitas uzņēmumu īpašumiem un akcijām saistītie jautājumi. Tas neizslēdz šo uzņēmumu privatizācijas iespēju, kas ir klajā pretrunā ar “Enerģētikas likuma” 20.1 pantu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Projekts paredz papildināt “Enerģētikas likumu” ar aizliegumu privatizēt arī “Latvenergo” meitas uzņēmumu pamatlīdzekļus un akcijas. Ar to tiek atrisināta pašreizējās pretrunas likuma 20.1 pantā.

3. Cita informācija

Likumprojekta pieņemšanas gadījumā valsts varēs nezaudēt prāvu Satversmes tiesā „Par valsts akciju sabiedrības „Latvenergo” pārvades sistēmas operatora juridisko statusu” (protokols Nr.53, 44.paragrāfs) atbilstību Enerģētikas likuma 20.1 pantam un Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam”.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvais akts sekmēs makroekonomiskās vides stabilitāti.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neietekmē

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts pieņemšanas gadījumā nodrošinās iedzīvotājiem papildus garantijas pret neprognozējamo elektrības cenas sadārdzināšanos.

4. Ietekme uz vidi

Vide netiek ietekmēta.

5. Cita informācija

nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Norma

tīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Norma

tīvā akta projekts šo jomu neskar

Norma

tīvā akta projekts šo jomu neskar

Norma

tīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

6. Cita informācija

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

-

2. Cita informācija

Likumprojekts sakārto spēkā esošo “Enerģētikas likumu”.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

-

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

-

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

-

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

-

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

-