Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Nacionālās drošības likumā

Izdarīt Nacionālās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 1., 12.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūnijam apstiprina šā likuma 35.pantā minēto tautsaimniecības mobilizācijas plānu."

 

 

 

 

Likumprojekta

"Grozījums Nacionālās drošības likumā"

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

  

Nacionālās drošības likuma 35.panta 2.punkts nosaka, ka tautsaimniecības mobilizācijas plānu izstrādā un apstiprina Ministru kabinets.

Ministru kabineta 2002.gada 29.oktobra rīkojuma Nr. 603 “Par pasākumu plānu tautsaimniecības mobilizācijas plāna sagatavošanai” 3.1. punkts nosaka, ka Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar pārējām ministrijām ir jāizstrādā un noteiktā kārtībā līdz 2005.gada 1.aprīlim jāiesniedz Ministru kabinetā tautsaimniecības mobilizācijas plāns 2005.-2009.gadam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 29.oktobra rīkojuma Nr. 603 “Par Pasākumu plānu tautsaimniecības mobilizācijas plāna sagatavošanai” 6.2. punktu Aizsardzības ministrijai tiek uzdots sagatavot un aizsardzības ministram iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Nacionālās drošības likumā, lai noteiktu tautsaimniecības mobilizācijas plāna apstiprināšanas termiņu Ministru kabinetā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Izdarot grozījumus Nacionālās drošības likumā, tā pārejas noteikumi tiek papildināti ar punktu, kurš nosaka, ka Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūnijam apstiprina tautsaimniecības mobilizācijas plānu.

3. Cita informācija

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

 

  III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

 

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

 

 

 

 

 

3. Finansiālā ietekme 

 

 

 

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins  

 

 

 

 

 

6. Cita informācija  

 

 

 

 

 

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt  

Normatīvā akta projekta ieviešanai nav nepieciešams izdot papildu normatīvos aktus.

2. Cita informācija 

 

   V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

4. Atbilstības izvērtējums 1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija 

.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas 

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)   

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

 Sabiedrības informēšanas pasākumi netika veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem  

 Konsultācijas netika veiktas.

5. Cita informācija  

 

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

 Normatīvā akta projekta izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas, kā arī nav nepieciešams paplašināt esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

 Komunikācijas plāns normatīvā akta ieviešanai nav izstrādāts.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo  

 Normatīvā akta projekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

 

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

E.Rinkēvičs

R.Raudzeps

I.Rate

S.Višņevska

25.11.2002. 14:45

625

N.Mežviets, 7335285

Normunds.Mezviets@mod.lv