Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Dzelzceļa likumā

Izdarīt Dzelzceļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 1999, 5., 23.nr.; 2001, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Papildināt 31.panta pirmo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14) izsniedz pārvadātāja licences dzelzceļa kravu pārvadājumu veikšanai."

3. Izteikt 34.panta septītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Dzelzceļa administrācija izsniedz pārvadātāja licenci dzelzceļa kravu pārvadājumu veikšanai un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izsniedz pārvadātāja licenci dzelzceļa pasažieru pārvadājumu veikšanai, ja ir izpildītas šajā likumā noteiktās prasības un samaksāta valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

Normatīvā akta projekta

“Grozījumi Dzelzceļa likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzelzceļa likums paredzēja, ka pārvadātāja licences izsniedz Dzelzceļa administrācija, kas realizē valsts pārvaldi dzelzceļa transporta nozarē. Pēc likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” pieņemšanas tika izdarīti grozījumi Dzelzceļa likumā, nosakot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas funkcijas dzelzceļa transporta nozarē. Tagad, kad spēkā stājies likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un uz tā pamata izdoti citi normatīvie akti, ir pilnīgāk noskaidrota Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kompetence.

Regulējot pārvadātāja licencēšanas jautājumu dzelzceļa transporta nozarē, jāņem vērā, ka kravu pārvadāšana pa dzelzceļu ir vismaz divu no citiem neatkarīgu komersantu līgumattiecību priekšmets un minētajam uzņēmējdarbības veidam jānotiek brīvas konkurences apstākļos, kā arī pārvadātāja licencēšanas kompetences sadalījums citās transporta nozarēs. Pārvadātāja licenci kravu pārvadājumiem ar autotransportu un aviotransportu, kuri pēc savas būtības līdzinās kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu (90% kravu pārvadājumu ir starptautiskie pārvadājumi), izsniedz iestāde, kas realizē valsts pārvaldi attiecīgajā nozarē, nevis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas funkcija ir aizstāvēt lietotāju (patērētāju) intereses. Tā kā kravu pārvadāšanā pa dzelzceļu nepieciešams pastāvēt brīvas konkurences apstākļiem un 90% dzelzceļa kravu pārvadājumu pakalpojuma saņēmēji nav Latvijas iedzīvotāji (uzņēmumi), kuru intereses nebūtu jāaizstāv, kravu pārvadājumi nošķirami no dzelzceļa transporta nozarē regulējamajiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem. Tādējādi ir atjaunojams iepriekšējais tiesiskais regulējums, nosakot Dzelzceļa administrācijai funkciju izsniegt pārvadātāja licences kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Dzelzceļa likumā” paredz, ka Dzelzceļa administrācija, kas realizē valsts pārvaldi dzelzceļa transporta nozarē, izsniedz pārvadātāja licenci dzelzceļa kravu pārvadājumu veikšanai un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izsniedz pārvadātāja licenci dzelzceļa pasažieru pārvadājumu veikšanai.

3. Cita informācija

 

 

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

         

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

         

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

         

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

         

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

         

6. Cita informācija

         

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 26.februāra Direktīvas 2001/13/EC, ar ko groza Padomes Direktīvu 95/18/EC par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu, 1.panta 3.punkts paredz, ka licences izdod iestāde, kas pati nesniedz dzelzceļa transporta pakalpojumus un ir neatkarīga no iestādēm un uzņēmumiem, kuri tos sniedz. Normatīvajā aktā šīs saistības tiks ievērotas tādējādi, ka pārvadātāja licenci izsniegs valsts pārvaldes iestādes: kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu – Dzelzceļa administrācija un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

1. un 2.pants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 26.februāra Direktīvas 2001/13/EC, ar ko groza Padomes Direktīvu 95/18/EC par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu, 1.panta 3.punkts.

Atbilst

 
 

5. Cita informācija

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Ir notikušas konsultācijas ar Latvijas Tranzīta biznesa asociāciju.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

 

Latvijas Tranzīta biznesa asociācija atbalsta, ka dzelzceļa kravu pārvadājumi nav dzelzceļa transporta nozarē regulējams sabiedriskā pakalpojuma veids, un minētais priekšlikums ņemts vērā.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

 

 

Normatīvā akta izpildei netiek radītas jaunas valsts un (vai) pašvaldību institūcijas. Dzelzceļa administrācijas funkcijas tiek paplašinātas ar funkciju izsniegt pārvadātāja licenci dzelzceļa kravu pārvadājumu veikšanai, kuru Dzelzceļa administrācija pildīja līdz 2001.gada 1.oktobrim, un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tiek atstāta funkcija izsniegt pārvadātāja licenci dzelzceļa pasažieru pārvadājumu veikšanai.

Normatīvā akta izpilde iespējama uzreiz pēc tā pieņemšanas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma tīvā akta ieviešanu

Normatīvā akta ieviešanai komunikācijas plāns nav izstrādāts.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts indivīda tiesības neierobežo.

4. Cita informācija

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs R.Zīle

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Atbildīgā amatpersona, Dzelzceļa departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

J.Veidemanis

D.Andersone

 

 

 

 

2003.02.07. 14:33

Juris Zālītis

juris@sam.gov.lv, 7028373