Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi Koncesiju likumā

(reģ. Nr. 165)

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

(dok. nr. 531)

Nr. p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā

3. lasījuma redakcija.

Koncesiju likums

Grozījumi Koncesiju likumā

     

Grozījumi Koncesiju likumā

Izdarīt Koncesiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 4.nr.) šādus grozījumus:

Izdarīt Koncesiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 4.nr.) šādus grozījumus:

9.pants. Lēmums par koncesijas līguma noslēgšanu

1. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Lēmums par koncesijas līguma noslēgšanu

1. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Lēmums par koncesijas līguma noslēgšanu

(1) Konkursa vai izsoles rīkotājs izsludina rezultātus, iepazīstinot ar tiem visus pretendentus.

(1) Lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu konkursa vai izsoles rīkotājs pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, lēmuma pieņemšanas termiņu skaitot no dienas, kad beidzies attiecīgi šā likuma 7.panta pirmajā vai otrajā daļā minētais paziņojuma publicēšanas termiņš.

1.

Juridiskais birojs

Aizstāt 9.panta pirmajā daļā (otrā lasījuma redakcijā) vārdus:

“kad beidzies attiecīgi šā likuma 7.panta pirmajā vai otrajā daļā minētais paziņojuma publicēšanas termiņš” ar vārdiem “kad beidzies paziņojumā par izsoli vai konkursu noteiktais piedāvājuma iesniegšanas termiņš”.

Atbalstīt

(1) Lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu konkursa vai izsoles rīkotājs pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, lēmuma pieņemšanas termiņu skaitot no dienas, kad beidzies paziņojumā par izsoli vai konkursu noteiktais piedāvājuma iesniegšanas termiņš.

(2) Rezultāti izsludināmi ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no dienas, kad publicēts paziņojums par izsoli vai konkursu.

(2) Konkursa vai izsoles rīkotājs lēmuma norakstus nosūta piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

(2) Konkursa vai izsoles rīkotājs lēmuma norakstus nosūta piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

(3) Pretendenti, kas nav uzvarējuši konkursā vai izsolē, var iesniegt apelāciju attiecīgi Ministru kabinetam vai pašvaldības domei (padomei) ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc konkursa vai izsoles rezultātu izsludināšanas. Ja šajā laikā apelācija netiek saņemta, attiecīgā institūcija var nekavējoties pieņemt lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu.

(3) Lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(4) Apelāciju var iesniegt, vienīgi pamatojoties uz iepriekš izziņoto vērtēšanas nosacījumu pārkāpumiem. Apelācijas saņēmējai iestādei ir tiesības sagatavot un nosūtīt apelācijas iesniedzējam atteikumu vai arī pieņemt lēmumu par atkārtotas izsoles vai konkursa rīkošanu

(4) Konkursa vai izsoles rīkotājs koncesijas līgumu ar koncesijas ieguvēju var noslēgt tikai tad, kad beidzies lēmuma par koncesijas līguma noslēgšanu pārsūdzēšanas termiņš un minētais lēmums nav pārsūdzēts.

Redakc.

precizēta.

 

(4) Konkursa vai izsoles rīkotājs koncesijas līgumu ar koncesijas ieguvēju var noslēgt tikai tad, kad beidzies termiņš līdz kuram var pārsūdzēt lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu, ja minētais lēmums nav pārsūdzēts.

(5) Koncesijas līgumu reģistrācijas, uzskaites un kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

(5) Koncesijas līgumu reģistrācijas, uzskaites un kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

(5) Koncesijas līgumu reģistrācijas, uzskaites un kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Pamatojoties uz izsoles vai konkursa rezultātiem, Ministru kabinets pēc attiecīgās ministrijas priekšlikuma izdod rīkojumu, bet attiecīgā pašvaldība pieņem lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu.

(6) Ja konkursa vai izsoles rīkotājs nevar panākt vienošanos ar koncesijas ieguvēju par koncesijas līgumu, viņš ir tiesīgs rīkot atkārtotu konkursu vai izsoli."

(6) Ja konkursa vai izsoles rīkotājs nevar panākt vienošanos ar koncesijas ieguvēju par koncesijas līgumu, viņš ir tiesīgs rīkot atkārtotu konkursu vai izsoli."

(7) Ja pēc izsoles vai konkursa rezultātu noteikšanas koncesijas piešķiršanas nosacījumos paredzētajā termiņā netiek panākta galīgā vienošanās ar koncesijas ieguvēju par koncesijas līgumu, Ministru kabinets pēc attiecīgās ministrijas priekšlikuma ir tiesīgs izdot rīkojumu, bet attiecīgā pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu par atkārtotas izsoles vai konkursa rīkošanu.

2. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“ Pārejas noteikumi

2. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“ Pārejas noteikumi

1. Ja paziņojums par konkursu vai izsoli laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts pirms 2003.gada 1.jūlija, konkursa vai izsoles rīkotājs lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu pieņem un tā norakstus nosūta ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.

2.

Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 1. un 2. punktā (otrā lasījuma redakcijā) skaitļus un vārdus:

“pirms 2003.gada 1.jūlija” ar vārdiem “pirms Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās”.

Atbalstīt

1. Ja paziņojums par konkursu vai izsoli laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts pirms Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās, konkursa vai izsoles rīkotājs lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu pieņem un tā norakstus nosūta ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.

2. Ja lēmums par koncesijas līguma noslēgšanu ir pieņemts pirms 2003.gada 1.jūlija un tā apstrīdēšanas termiņš nav beidzies, un minētais lēmums nav arī apstrīdēts, pieteikumu tiesai var iesniegt Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3.

Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 2.punktā (otrā lasījuma redakcijā) vārdus: “noteiktajā termiņā, skaitot” ar vārdiem “noteiktajā kārtībā, termiņu skaitot”.

Atbalstīt

2.  Ja lēmums par koncesijas līguma noslēgšanu ir pieņemts pirms Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās, tā apstrīdēšanas termiņš nav beidzies un minētais lēmums nav arī apstrīdēts, pieteikumu tiesai var iesniegt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, termiņu skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3. Ja Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) līdz 2003.gada 1.jūlijam nav pieņēmusi lēmumu administratīvajā lietā par apstrīdētajiem konkursa vai izsoles rezultātiem, attiecīgās administratīvās lietas materiāli nosūtāmi tiesai pēc Administratīvā procesa likumā noteiktās piekritības, par to rakstiski informējot iesniedzēju un citus administratīvā procesa dalībniekus, ja tie bijuši aicināti izteikt savu viedokli. Minētajā gadījumā persona, kas apstrīdējusi konkursa vai izsoles rezultātus, ir atbrīvota no valsts nodevas (Administratīvā procesa likuma 124.panta pirmā daļa) samaksas."

4.

Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 3.punktā skaitļus un vārdus:

“līdz 2003.gada 1.jūlijam” ar vārdiem “līdz Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās dienai”

Atbalstīt

3. Ja Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) līdz Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās dienai nav pieņēmusi lēmumu administratīvajā lietā par apstrīdētajiem konkursa vai izsoles rezultātiem, attiecīgās administratīvās lietas materiāli nosūtāmi tiesai pēc Administratīvā procesa likumā noteiktās piekritības, par to rakstveidā informējot iesniedzēju un citus administratīvā procesa dalībniekus, ja tie bijuši aicināti izteikt savu viedokli. Minētajā gadījumā persona, kas apstrīdējusi konkursa vai izsoles rezultātus, ir atbrīvota no valsts nodevas (Administratīvā procesa likuma 124.panta pirmā daļa) samaksas."

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

5.

Juridiskais birojs

Izteikt normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos.”.

 

 

 

Atbalstīt

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos.