Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Koncesiju likumā

Izdarīt Koncesiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 4.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

            "9.pants. Lēmums par koncesijas līguma noslēgšanu

(1) Lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu konkursa vai izsoles rīkotājs pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, lēmuma pieņemšanas termiņu skaitot no dienas, kad beidzies attiecīgi šā likuma 7.panta pirmajā vai otrajā daļā minētais paziņojuma publicēšanas termiņš.

(2) Konkursa vai izsoles rīkotājs lēmuma norakstus nosūta piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

(3) Lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(4) Konkursa vai izsoles rīkotājs koncesijas līgumu ar koncesijas ieguvēju var noslēgt tikai tad, kad beidzies lēmuma par koncesijas līguma noslēgšanu pārsūdzēšanas termiņš un minētais lēmums nav pārsūdzēts.

(5) Koncesijas līgumu reģistrācijas, uzskaites un kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Ja konkursa vai izsoles rīkotājs nevar panākt vienošanos ar koncesijas ieguvēju par koncesijas līgumu, viņš ir tiesīgs rīkot atkārtotu konkursu vai izsoli."

2. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Ja paziņojums par konkursu vai izsoli laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts pirms 2003.gada 1.jūlija, konkursa vai izsoles rīkotājs lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu pieņem un tā norakstus nosūta ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.

2. Ja lēmums par koncesijas līguma noslēgšanu ir pieņemts pirms 2003.gada 1.jūlija un tā apstrīdēšanas termiņš nav beidzies, un minētais lēmums nav arī apstrīdēts, pieteikumu tiesai var iesniegt Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

3. Ja Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) līdz 2003.gada 1.jūlijam nav pieņēmusi lēmumu administratīvajā lietā par apstrīdētajiem konkursa vai izsoles rezultātiem, attiecīgās administratīvās lietas materiāli nosūtāmi tiesai pēc Administratīvā procesa likumā noteiktās piekritības, par to rakstiski informējot iesniedzēju un citus administratīvā procesa dalībniekus, ja tie bijuši aicināti izteikt savu viedokli. Minētajā gadījumā persona, kas apstrīdējusi konkursa vai izsoles rezultātus, ir atbrīvota no valsts nodevas (Administratīvā procesa likuma 124.panta pirmā daļa) samaksas."

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Koncesiju likumā”

anotācija

I Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums Likumprojektā atrastas vairākas pretrunas ar Administratīvā procesa likumu. Lai novērstu formālas pretrunas, kā arī pretrunas pēc būtības, likumā ir nepieciešami grozījumi - precizēt likuma terminoloģiju un izpildes termiņus, kas saistīti ar Koncesiju līguma noslēgšanu.
2. Normatīvā akta projekta būtība Likumprojekts “Grozījumi Koncesiju likumā” izstrādāts, lai novērstu neatbilstību jaunā Administratīvā procesa likuma projekta normām.

Likumprojektā tiek precizēta lietotā terminoloģija, kas neatbilst Administratīvā procesa likumā lietotajai, kā arī konkursa vai izsoles rezultātu noteikšanas un apstrīdēšanas termiņi par koncesiju līguma noslēgšanu atbilstoši administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai.

Līdz ar to tiktu sakārtota administratīvā procedūra atbilstoši Administratīvā procesa likumam.

3. Cita informācija  

 

II Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi Likums šo jomu neietekmē
2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu Termiņu pagarināšana atbilstoši Administratīvā procesa likumam - lēmumu pārsūdzēšana, Koncesiju līguma noslēgšanas rezultātu izsludināšanas laika saīsināšana
3. Sociālo seku izvērtējums Likums šo jomu neietekmē
4. Ietekme uz vidi Likums šo jomu neietekmē

 

III Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  (tūkst. latu)
Rādītāji Kārtējais gads Nākamie trīs gadi Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada
1 2 3 4 5 6
1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos Likumprojekts šo jomu neskar        
2. Izmaiņas budžeta izdevumos Likumprojekts šo jomu neietekmē        
3. Finansiālā ietekme Likumprojekts šo jomu neietekmē        
4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai Likumprojekts šo jomu neietekmē        
5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins Likumprojekts šo jomu neietekmē        
6. Cita informācija          

 

IV Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Neietekmēs spēkā esošo tiesību normu sistēmu
2. Cita informācija  

 

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību Likumprojekts šo jomu neskar
2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām Likumprojekts šo jomu neskar
3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem Likumprojekts šo jomu neskar
4. Atbilstības izvērtējums
1.tabula
Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju Nav konkrēta tiesību akta šajā jautājumā
2.tabula
Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.) Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr. Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)
Komentāri
Likumprojekts nav saistīts ar Eiropas Savienības tiesību aktu ieviešanu      
5. Cita informācija  
 

VI Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas Sagatavojot šo likumprojektu, nav notikuša konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām
2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)
 

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis Nav veikti
4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem Nav notikušas
5. Cita informācija  

 

VII Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas Normatīvā akta izpildei netiks radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas
2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu LR laikraksts “Latvijas vēstnesis” un LR Saeimas un MK “Ziņotājs”
3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo Likums indivīda tiesības neierobežo
4. Cita informācija  

 

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

12:40
594
A.Bašena

7013122, Agija.Basena@em.gov.lv