Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā

Izdarīt Latvijas Republikas Advokatūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28.nr.; 1998, 5.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt likuma tekstā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Izteikt 58.pantu šādā redakcijā:

"58. Zvērinātu advokātu atlīdzības taksi un citus atlīdzināmos izdevumus, kas radušies zvērinātam advokātam, sniedzot juridisko palīdzību, pēc Tieslietu ministrijas priekšlikuma nosaka Ministru kabinets, izvērtējot Latvijas Zvērinātu advokātu padomes izteikto viedokli. Tiesa saskaņā ar apstiprināto taksi piedzen atlīdzības summu par zvērināta advokāta darbu."

Pārejas noteikums

Likuma 2.pants stājas spēkā 2003.gada 1.augustā.

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Ministru kabineta 2002.gada 21.maija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.21, 13§) 3.punktā dots uzdevums Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finansu ministriju un Latvijas Zvērinātu advokātu padomi izvērtēt iespēju izdarīt grozījumus Advokatūras likuma 58.pantā.

Tieslietu ministrijas pārstāvji organizēja tikšanos ar Finansu ministrijas pārstāvjiem un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pārstāvi.

Tika veikta situācijas analīze:

1. Pašreizējā redakcijā Latvijas Republikas Advokatūras likuma 58.pantā nosaka, ka tieslietu ministrs un finansu ministrs pēc Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšlikuma apstiprina zvērinātu advokātu atlīdzību, kas izsludināma vispārējai zināšanai.

2. Atbilstoši noteiktajam pašreiz spēkā ir 1998.gada februārī – martā tieslietu ministra un finansu ministra apstiprināti ieteikumi “Atlīdzības takse par zvērinātu advokātu sniegto juridisko palīdzību” (Publicēts “Latvijas Vēstnesis”, 07.01.1998, Nr.4/5).

Secinājums:

Šis dokuments ir iekšējs normatīvs akts, bet visiem saistošus noteikumus ir tiesīgs izdot tikai Ministru kabinets. Līdz ar to nepieciešams izdarīt grozījumu Latvijas Republikas Advokatūras likuma 58.pantā, paredzot Ministru kabinetam izdot atbilstošus noteikumus.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojektā dots pilnvarojums Ministru kabinetam izstrādāt noteikumus, kuros noteikta advokāta atlīdzības takse un izdevumi, kas rodas zvērinātam advokātam sniedzot juridisko palīdzību

3. Cita informācija

-

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

-

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. Latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

3. Finansiālā ietekme

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

6. Cita informācija

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojektā paredzēts pilnvarojums izdot Ministru kabineta noteikumus, kas noteiks zvērināta advokāta atlīdzības taksi un izdevumus, kas atmaksājami advokātam, ja tie radušies sniedzot juridisko palīdzību.

Ministru kabineta noteikumi tiks izstrādāti un pieņemti, saskaņā ar šo likumu (pēc likuma spēkā stāšanās brīža)

2. Cita informācija

Ar Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudēs 1998.gada februārī - martā tieslietu ministra un finansu ministra apstiprināti ieteikumi “Atlīdzības takse par zvērinātu advokātu sniegto juridisko palīdzību” (Publicēts “Latvijas Vēstnesis”, 07.01.1998, Nr.4/5)

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

-

-

-

-

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

-

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Latvijas Zvērinātu advokātu padome

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojekts precizēts, pēc iebildumu saņemšanas no Latvijas Zvērinātu advokātu padomes

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Netiks veidotas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Vispārīgā kārtībā

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīdu

4. Cita informācija

-

 

 

 

 

Ārlietu ministre S.Kalniete

 

 

 

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

M.Sauļūna

A.Rozena

I.Brazauska

J.Točs

 

23.01.2003 15:10

702

J.Točs

7036792, janis.tocs@tm.gov.lv