Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt 166.2 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par stratēģiskas nozīmes preču, izņemot jonizējošā starojuma avotus, ražošanas, glabāšanas un lietošanas noteikumu pārkāpšanu uzņēmējdarbībā –

juridiskajām personām uzliek naudas sodu no divsimt latiem līdz pieciem tūkstošiem latu, konfiscējot ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu saistītās preces vai bez konfiskācijas."

2. Papildināt 201.10 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta noteikumu pārkāpšanu –

juridiskajām personām uzliek naudas sodu no pieciem tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem latu, konfiscējot ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu saistītās preces."

3. Aizstāt 213.pantā skaitļus "166.2–166.4" ar skaitļiem un vārdiem "166.2 panta pirmajā daļā, 166.3, 166.4".

4. Papildināt 214.panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārda "159.6 pantā" ar skaitli un vārdiem "166.2 panta otrajā daļā".

5. Aizstāt 215.1 panta pirmajā daļā skaitli "166.2" ar skaitli un vārdiem "166.2 panta pirmajā daļā".

6. Aizstāt 276.panta piektajā daļā skaitli un vārdu "166.2 pantā" ar skaitli un vārdiem "166.2 panta pirmajā daļā".

7. Aizstāt 287.panta pirmajā daļā skaitļus "166.2–166.5" ar skaitļiem un vārdiem "166.2 panta pirmajā daļā, 166.3–166.5".

8. Papildināt 304.panta 2.punktu pēc skaitļa un vārdiem "163.1 panta trešajā daļā" ar skaitli un vārdiem "166.2 panta otrajā daļā".

 

 

Likumprojekta

”Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

ANOTĀCIJA

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Administratīvo pārkāpumu kodekss pašreiz neparedz sodus par MK 1997.gada 16.decembra noteikumu Nr.421 “Stratēģiskas nozīmes preču kontroles noteikumi” neievērošanu no juridisko un fizisko personu puses. Likumprojekts būtiski neietekmēs uzņēmējdarbību, jo pašreiz spēkā esošie stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta apjomi nepārsniedz 600 – 650 darījumus gadā, no kuriem 2 –3 gadījumos tiek pārkāpti iepriekšminētie Ministru kabineta noteikumi Nr.421.

2. Tiesību akta projekta būtība

 

Paredzētie grozījumi ļauj valsts policijas un muitas iestādēm administratīvi sodīt MK noteikumu Nr.421 pārkāpējus, tādējādi palielinot stratēģiskas nozīmes preču kontroles efektivitāti.

II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Nav ietekmes.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Muitas iestāžu administratīvās procedūras netiek mainītas – tikai paplašinātas muitas iestāžu tiesības. Valsts policijas iestādes varēs efektīvāk pildīt likumā “Par Policiju” paredzētās funkcijas. Uzņēmēji pievērsīs lielāku uzmanību stratēģiskas nozīmes preču kontroles noteikumu izpildei.

3. Sociālo seku izvērtējums

Sociālo seku nav.

4. Ietekme uz vidi

Pozitīva – veicinās stingrāku kontroli pār radioaktīvo vielu, toksisko, ķīmisko vielu un citu stratēģiskas nozīmes preču importu, eksportu, ražošanu, lietošanu un glabāšanu.

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetu

Tiesību akta ietekme uz valsts vai pašvaldību budžetu

Tiesību akts palielinās valsts budžeta ieņēmumu daļu par soda naudu summu, kuras apmērus pašlaik nav iespējams precizēt

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norādot to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņus, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav jāizdod papildus likumi vai Ministru kabineta noteikumi.

Paralēli šim likumprojektam tiek veikti grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 16.decembra noteikumos Nr.421 “Stratēģiskas nozīmes preču kontroles noteikumi”, kur tiks noteikts, ka par noteikumu pārkāpumiem personas tiks sauktas pie likumos noteiktās atbildības

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

 

Tiesību akts atbilst ES regulas Nr.1334/2000 preambulas 13. un 14. punktiem un 19.pantam, kas nosaka, ka dalībvalstīm jāparedz sodi par stratēģiskas nozīmes preču kontroles pārkāpumiem un uzraudzības iestādēm jādod attiecīgas pilnvaras.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Tiesību akts ļauj efektīvāk realizēt Latvijas saistības attiecībā pret Starptautisko Atomenerģijas aģentūru (IAEA) un Kodolmateriālu piegādātāju grupu (NSG), kuru locekle Latvija ir no 1997.gada un citiem starptautiskajiem eksporta kontroles režīmiem (Austrālijas grupa (AG), Raķešu tehnoloģijas kontroles režīms (MTCR) un Vasenāras vienošanās (WA)).

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem līgumiem

Tiesību akta nepieciešamība izriet no šādiem Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem:

1. Kodolieroču neizplatīšanas līgums;

2. Konvencija par ķīmisko ieroču izstrādāšanas, ražošanas un uzkrāšanas aizliegšanu un to iznīcināšanu;

3. Konvencija par bakterioloģisko (bioloģisko) un toksisko ieroču izstrādāšanas, ražošanas un uzkrāšanas aizliegšanu un to iznīcināšanu;

4. Konvencijas par tādu konkrētu ieroču veidu aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, papildus protokols;

5. Līgums ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru par kodolmateriālu fizisko aizsardzību saskaņā ar Kodolieroču neizplatīšanas līgumu;

6. 6.papildprotokols pie 5.punktā minētā līguma.

4. Atbilstības izvērtējums 1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

ES 2000.gada 22.jūnija regulas Nr.1334/2000 par Savienības režīma izveidošanu dubultā pielietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrolei.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 1662. panta 2.daļa, 20110. panta 3.daļa

ES regulas Nr.1334/2000 preambulas 13. un 14.punkti un 19.pants

Atbilst

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Ar vienu no lielākajām starptautiskajām autoritātēm neizplatīšanas jomā – nevalstisko organizāciju “Safeworld” (46 Grosvenor Gardens, London, SW1W OEB).

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta

 

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Šobrīd sabiedrības par gaidāmajiem likuma grozījumiem nav informēta un tās viedokļa izpēte nav veikta.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

ASV Komercdepartaments, Oksfordas Gadskārtējās starptautiskās eksporta kontroles konferences.

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Netiek radītas jaunas valsts institūcijas. Tiek paplašinātas VID muitas iestāžu funkcijas un valsts policijas iestāžu kompetence.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Ir sagatavots informatīvais materiāls “Kas jāzina par Latvijas stratēģisko preču kontroles sistēmu” latviešu un angļu valodā, kas tiks ievietots Ārlietu ministrijas, Latvijas Attīstības aģentūras un LAA Eksporta un importa kontroles departamenta mājas lapā, kā arī piedāvāts publicēšanai Latvijas laikrakstos. Normatīvais akts tiks publicēts “Latvijas Vēstnesī”. Saistīto institūciju pārstāvji ar likumprojektu ir iepazīstināti Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas sēdēs.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 260.pantā un XXIII nodaļā paredzētajā kārtībā.

 

 

 

 

 

Ārlietu ministre

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

       

S.Kalniete

M.Riekstiņš

I.Mangule

E.Vijupe

G.Arnīte

 

 

 

 

 

 

21.01.2003., 11:13

849

I.Jirgensone

7016196, ieva.jirgensone@mfa.gov.lv