Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Antidempinga likumā “trešajam lasījumam (reģ. nr148)

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

(dok.nr.526)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Antidempinga likumā

     

Grozījumi Antidempinga likumā

 

Izdarīt Antidempinga likumā "Par aizsardzību pret subsidēto importu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2..nr., 14. nr.; 2001, 7. nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

     

Izdarīt Antidempinga likumā "Par aizsardzību pret subsidēto importu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2..nr., 14. nr.; 2001, 7. nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

14.pants. Noklausīšanās

--------------------------------------

(5) Informācija, kas sniegta saskaņā ar šo pantu, tiek ņemta vērā tikai tad, ja ieinteresētās puses to iesniedz arī rakstveidā.

1. Izslēgt 14.panta piekto daļu.

     

1. Izslēgt 14.panta piekto daļu.

19.pants. Informācijas pieejamība

Ieinteresētās puses, kuras ir pieteikušās piedalīties pārbaudē saskaņā ar šā likuma 46.panta otro daļu, pēc pamatota rakstveida pieprasījuma var iepazīties ar visu pārbaudē izmantojamo informāciju, izņemot ierobežotas pieejamības informāciju. Ieinteresētās puses var sniegt savus komentārus attiecībā uz šo informāciju, un Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs tos ņem vērā, ja tie ir pietiekami pamatoti.

2. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. Informācijas pieejamība

(1) Ieinteresētās puses, kuras ir pieteikušās piedalīties pārbaudē saskaņā ar šā likuma 46.panta otro daļu, var iepazīties ar visu pārbaudē izmantojamo informāciju. Ar ierobežotas pieejamības informāciju var iepazīties Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.

     

2. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. Informācijas pieejamība

(1) Ieinteresētās puses, kuras ir pieteikušās piedalīties pārbaudē saskaņā ar šā likuma 46.panta otro daļu, var iepazīties ar visu pārbaudē izmantojamo informāciju. Ar ierobežotas pieejamības informāciju var iepazīties Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.

 

(2) Ieinteresētās puses var sniegt savus komentārus attiecībā uz pārbaudē izmantojamo informāciju, un Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs tos ņem vērā, ja tie ir pietiekami pamatoti."

     

(2) Ieinteresētās puses var sniegt savus komentārus attiecībā uz pārbaudē izmantojamo informāciju, un Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs tos ņem vērā, ja tie ir pietiekami pamatoti."

44.pants. Antidempinga maksājumu atmaksāšana, ja tie pārsniedz dempinga starpību

--------------------------------------

         

(2) Importētājs iesniedz Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojam pieteikumu par iekasētā antidempinga maksājuma atmaksāšanu sešu mēnešu laikā no galīgo antidempinga maksājumu piemērošanas dienas vai dienas, kad pieņemts lēmums par pagaidu maksājumu iekasēšanu. Pieteikumā iekļauj informāciju par atmaksājamo antidempinga maksājuma apmēru pieprasītajā periodā un tam pievieno dokumentus par antidempinga maksājuma apmēra aprēķināšanu un šā maksājuma izdarīšanu. Eksportētāji vai ārvalstu ražotāji, kuru precēm piemēroti antidempinga maksājumi, pieteikumā ietver pierādījumus par normālo vērtību un eksporta cenām uz Latviju nosūtītajām precēm. Ja importētājs nav saistīts ar ražotāju vai eksportētāju un šāda informācija nav pieejama vai ražotājs vai eksportētājs nevēlas to paziņot importētājam, pieteikumā iekļauj ražotāja vai eksportētāja paziņojumu, ka dempinga starpība ir samazināta vai likvidēta, un atbilstošus apstiprinošus pierādījumus iesniedz Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojam. Ja šādi pierādījumi no eksportētāja vai ražotāja netiek saņemti, pieteikumu noraida.

3. 44.pantā:

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā);

     

3. 44.pantā:

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā);

(3) Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs pieņem lēmumu par to, vai un kādā apmērā veicama atmaksāšana, vai uzsāk pārskatīšanu saskaņā ar šā likuma 40.pantu. Lēmumu par atmaksāšanu pieņem 12 mēnešu laikā un ne vēlāk kā 18 mēnešu laikā no dienas, kad atbilstoši šā panta otrās daļas prasībām iesniegts pieteikums par atmaksāšanu. Maksājumi tiek atmaksāti 90 dienu laikā no brīža, kad pieņemts lēmums par maksājumu atmaksāšanu, bet ne vēlāk kā iepriekš noteikto 18 mēnešu termiņā. Šajā daļā noteikto laika ierobežojumu nav iespējams ievērot, ja apņemšanās piemērot attiecīgos maksājumus ir pakļauta pārsūdzēšanas procedūrai saskaņā ar šā likuma 48.pantu.

---------------------------------

izteikt trešās daļas ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Šajā daļā noteiktie termiņi netiek piemēroti, ja lēmumu pārsūdz saskaņā ar šā likuma 48.pantu."

     

izteikt trešās daļas ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Šajā daļā noteiktie termiņi netiek piemēroti, ja lēmumu pārsūdz saskaņā ar šā likuma 48.pantu."

46.pants. Paziņojumi

--------------------------------------

(4) Paziņojumā par galīgo lēmumu iekļauj visu būtisko informāciju, kas attiecas uz konkrēto lietu un lēmuma pieņemšanas iemesliem, arī:

--------------------------

         

7) eksportētāju un importētāju būtisku pamatojumu vai prasību pieņemšanas vai noraidīšanas iemeslus;

-----------------------------

4. Aizstāt 46.panta ceturtās daļas 7.punktā vārdus "pamatojumu vai prasību" ar vārdiem "argumentu vai lūgumu".

     

4. Aizstāt 46.panta ceturtās daļas 7.punktā vārdus "pamatojumu vai prasību" ar vārdiem "argumentu vai lūgumu".

 

Likums stājas spēkā 2003. gada 1. jūlijā.

1

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Iizslēgt normu par likuma spēkā stāšanos .

Atbalstīt