Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.) grozījumu un izteikt 11.panta otrās daļas 23.punktu šādā redakcijā:

 

"23) par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu reģistrāciju;".

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”

anotācija

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu reģistrācija paredzēta Būvniecības likuma 8. panta otrajā daļā.

Saeima 07.03.2002. pieņēma grozījumus Būvniecības likumā aizstājot visā tekstā vārdus “būvprakses sertifikāts” ar vārdiem “būvprakses un arhitekta prakses sertifikāts” attiecīgajā locījumā. Iepriekš arhitekta prakse ietilpa būvprakses jomās. Sakarā ar minētajiem grozījumiem un grozījumiem likuma 8. pantā, Ministru kabineta 31.08.1998. noteikumu nr.328 “Par būvprakses sertifikātiem” vietā ir jāizdod jauni noteikumi. Šajā sakarā sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts “Par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātiem”, kuru tālākai virzībai nepieciešami attiecīgi grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

Sertificēto būvspeciālistu skaits pārsniedz 7 tūkstošus, kas nodarbināti vairāk kā 2000 licencētos būvuzņēmumos. Būvniecības nozares īpatsvars tautsaimniecībā ir gandrīz 7%

2. Tiesību akta projekta būtība

11.panta otrās daļas 23.punktā valsts nodevu objekts – “būvprakses sertifikāts” aizstāts ar “būvprakses un arhitekta prakses sertifikāts” kā tas jau noteikts būvniecības likumā.

Grozījumam ir redakcionāls raksturs, jo 1998.g. noteikumos “Par būvprakses sertifikātiem“ bija paredzēta būvprakse sertifikācija arhitektūras jomās. Tādēļ arhitekta prakse nav jaunievedums, bet terminoloģisks precizējums.

 

 

II. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiesību akts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi, jo projektā ietvertajai izmaiņai ir redakcionāls raksturs.

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

Trīs nākamie gadi

 

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

0

       

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

0

       

3. Finansiālā ietekme

0

       

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

         

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

1. izsludināti Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu" (VSS–0975, 01.08.2002. prot.32, 31§). Noteikumi aizstās 31.08.1998. izdotos noteikumus “Par būvprakses sertifikātiem”. Noteikumos noteikta sertifikātu piešķiršanas, reģistrēšanas un anulēšanas kārtība, prasības sertifikātu pretendentiem un sertifikātu izsniedzējinstitūcijām.

Noteikumi saskaņoti ar VSS protokolā noteiktajām institūcijām un sagatavoti iesniegšanai Ministru kabinetā.

2. izsludināts Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par pilnvarām izsniegt arhitektu prakses un būvprakses sertifikātus reglamentētajā sfērā” (VSS-851, 11.07.2002. prot.29, 41§), kas aizstās 31.08.1998. rīkojumu “Par pilnvarām izsniegt būvprakses sertifikātus reglamentētajā sfērā”. Rīkojums tiks iesniegts Ministru kabinetā pēc noteikumu "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu" pieņemšanas.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

   

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

nav atbilstoša normatīva akta

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

       

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

konsultācijas ar profesionālajām savienībām notikušas sagatavojot Ministru kabineta noteikumu projektu “Pat būvprakses un arhitekta prakses sertifikātiem” un ņemtas vērā profesionālās prasības

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

konsultācijas nav notikušas

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu institūciju radīšana nav nepieciešama.

2. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

likums indivīda tiesības neierobežo

 

 

Ministrs R.Vējonis

 

20.11.2002 4:26

Dzintars Grasmanis

7026466, dzintars.grasmanis@varam.gov.lv