Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā”Par uzņēmējdarbību”trešajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

(Reģ. nr. 145)

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 3. lasījuma redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"

     

Grozījumi likumā “Par uzņēmējdarbību”

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 10., 13.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par uzņēmējdarbību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 10., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

        30.pants. Uzņēmējsabiedrību un uzņēmumu reģistrēšana

 Uzņēmējsabiedrību un uzņēmumu reģistrēšanu veic Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Reģistra darbību un reģistrēšanas kārtību nosaka likums par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā jāreģistrē visas uzņēmējsabiedrības un visi uzņēmumi, kā arī filiāles un pārstāvniecības, kas veic uzņēmējdarbību Latvijas Republikas teritorijā. Nereģistrētu uzņēmējsabiedrību un uzņēmumu darbība ir aizliegta. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā jāreģistrē arī koncerna līgumi saskaņā ar Koncernu likumu.

Uzņēmējsabiedrība uzskatāma par nodibinātu, bet uzņēmums par izveidotu ar to reģistrācijas dienu.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram uzņēmuma dibināšanas dokumenti jāizskata 15 dienu laikā no to iesniegšanas dienas.

Ja uzņēmējsabiedrība vai uzņēmums 30 dienu laikā nesaņem atteikumu, tie uzskatāmi par reģistrētiem.

Reģistrācijas atteikumu ieinteresētajai personai ir tiesības pārsūdzēt tiesā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 30.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"Reģistrācijas atteikumu likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram attiecīgu iesniegumu. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā."

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 30.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“Reģistrācijas atteikumu likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram attiecīgu iesniegumu. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.”

33.1 pants. Komercķīla

         

 Ķīlas tiesību uz uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piederošu kustamu lietu (ķermenisku vai bezķermenisku), ja tās ieķīlājums reģistrēts šajā pantā noteiktajā kārtībā, sauc par komercķīlu.

3. Izslēgt 33.1pantu.

     

3. Izslēgt 33.1 pantu.

Komercķīla uzskatāma par nodibinātu ar reģistrācijas brīdi. Uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piederošu kustamu lietu ieķīlājumi, kas nav reģistrēti šajā pantā noteiktajā kārtībā, nav uzskatāmi par komercķīlu. Komercķīlai ir prioritāte attiecībā pret uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piederošu kustamu lietu ieķīlājumu.

         

Komercķīlai piemērojami Civillikumā paredzētie ķīlas tiesību vispārīgie noteikumi, ja šajā likumā un citos likumos nav noteikts citādi. Nekustamā īpašuma, publiskajā apgrozījumā esošo vērtspapīru un kuģu ieķīlāšanu regulē citi likumi, un, ja visa ķīlas devēja manta ieķīlāta kā lietu kopība, iepriekš minētās lietas, kā arī šā panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā minētā manta uzskatāmas par izslēgtām no šīs lietu kopības. Pušu vienošanās par pretējo nav spēkā.

         

Komercķīlu reģistrē, pamatojoties uz pieteikumu, ko iesniedz kopīgi ķīlas devējs un ķīlas ņēmējs. Parakstus uz pieteikuma apliecina notariāli. Pieteikumam pievieno dokumentu, uz kura pamata tiek nodibināta komercķīla. Ja ķīlas devējs attiecīgo pieteikumu neiesniedz, ķīlas ņēmējam ir tiesības prasīt ķīlas reģistrāciju tiesas ceļā.

         

Uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piederošu mantu ieķīlāšanu reģistrē attiecīgā valsts institūcijā:

         

1) mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku) un to piekabju ieķīlāšanu - Ceļu satiksmes drošības direkcijā;

         

2) traktortehnikas un tās piekabju ieķīlāšanu - Zemkopības ministrijas Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā;

         

3) lidmašīnu ieķīlāšanu - Satiksmes ministrijas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā;

         

4) pārējās mantas ieķīlāšanu - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

         

Reģistrējot komercķīlu, norāda nodrošināta prasījuma maksimālo summu, kā arī ierobežojumus rīcībai ar komercķīlas priekšmetu. Ja ķīlas devējs un ķīlas ņēmējs vienojas par nodrošināta prasījuma summas vai ieķīlātās mantas apjoma palielināšanu, šāds palielinājums uzskatāms par jaunu ieķīlājumu, kas reģistrējams atbilstoši šā panta noteikumiem. Ja uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piederoša kustama manta ieķīlāta kā komercķīla vairāku kreditoru prasījumu nodrošināšanai, kreditoru prasījumu apmierināšanas prioritāti (pirmtiesību) nosaka pēc to reģistrācijas dienas.

         

Komercķīlas reģistrāciju dzēš uz ķīlas ņēmēja rakstveida pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata. Parakstu uz pieteikuma apliecina notariāli.

         

Komercķīlas reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

         

Ja ķīlas priekšmets ir apdrošināts, ķīlas ņēmējs iesniedz apdrošināšanas sabiedrībai komercķīlas reģistrācijas akta norakstu. Apdrošināšanas gadījumam iestājoties, komercķīla ietver arī apdrošināšanas atlīdzību.

         

Ķīlas devējs drīkst atsavināt ieķīlāto mantu tikai ar ķīlas ņēmēja rakstveida atļauju. Šādā gadījumā ķīlas tiesība uz atsavināto lietu izbeidzas, ja vien ar ieguvēju nav panākta cita vienošanās. Ja Latvijā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) pārdod lietu, kas nav tā parasti ražojamā vai pārdodamā lieta, vai pārdod parasti ražojamās vai pārdodamās lietas neparasti lielos apjomos, vai pārdod citu kustamu lietu, pircējam jāpārliecinās, vai lietas nav ieķīlātas, bet, ja ir ieķīlātas, - jāpārbauda, vai atsavinājums ir atļauts.

         

Ja ķīlas devējs atsavina ieķīlāto lietu bez ķīlas ņēmēja atļaujas, komercķīla uz atsavināto lietu:

         

1) pāriet ieguvējam, ja viņš ir zinājis vai viņam bija jāzina, ka lieta ieķīlāta un pārdevums nav atļauts (ļaunticīgs ieguvums);

         

2) izbeidzas, ja ieguvējs ir labticīgs.

         

Ja ar komercķīlu nodrošinātā saistība netiek termiņā izpildīta, ķīlas ņēmējs var ar tiesas starpniecību pārdot ieķīlāto lietu izsolē vai pārdot to par brīvu cenu, ja ieķīlātājs viņam šo tiesību ir piešķīris.

         

(1997.gada 4.decembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 26.12.97.)

         

34.pants. Uzņēmējsabiedrību un uzņēmumu likvidācija

4. 34.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“34.pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidācija un atzīšana par neesošu”;

1

Juridiskais birojs

Izteikt 34.panta nosaukumu šādā reakcijā:

“34.pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšana”.

atbalstīt

4. 34.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“34.pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšana

 Uzņēmējsabiedrības un uzņēmuma darbība izbeidzas:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbība izbeidzas:

   

Redakc. preciz.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbība tiek izbeigta:

- saskaņā ar uzņēmēja vai uzņēmējsabiedrības lēmumu;

1) saskaņā ar uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) lēmumu;

     

1) saskaņā ar uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) lēmumu;

- statūtos vai līgumā paredzētajā kārtībā;

2) statūtos vai līgumā paredzētajā kārtībā;

     

2) statūtos vai līgumā paredzētajā kārtībā;

- saskaņā ar likumu par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju;

3) saskaņā ar likumu par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju;

     

3) saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”;

- ja gada laikā pēc to reģistrācijas nav uzsākta uzņēmējdarbība;

4) pēc tiesas nolēmuma likumā noteiktajos gadījumos;

     

4) pēc tiesas nolēmuma likumā noteiktajos gadījumos;

- pēc tiesas vai saimnieciskās tiesas lēmuma likumā noteiktajos gadījumos;

5) pēc valsts notāra lēmuma šajā likumā noteiktajos gadījumos.”;

2

Juridiskais birojs

Aizstāt 34.panta pirmās daļas 5.punktā (otrā lasījuma redakcijā) un turpmāk visā likumprojektā vārdus “valsts notāra” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra” (attiecīgajā locījumā).

atbalstīt

5) pēc Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmuma šajā likumā noteiktajos gadījumos.”;

- pēc Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) atkārtoti neiesniedz nodokļu likumos noteiktos pārskatus, deklarācijas vai nodokļu aprēķinus, kā arī nav paziņojis par savas darbības pārtraukšanu;

         

- ja pamatkapitāls neatbilst likuma prasībām.

         

Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vadītājiem (izpildinstitūcijai) šajā likumā noteiktajos gadījumos jālikvidē uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) sešu mēnešu laikā pēc uzņēmējdarbības izbeigšanas, izņemot gadījumus, kad likvidators tiek iecelts pēc tiesas nolēmuma.

         

Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) pārtrauc savu darbību, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājam (izpildinstitūcijai) par to jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienesta iestādei pēc tā reģistrācijas vietas, norādot uzņēmējdarbības pārtraukšanas iemeslus un termiņu. Ja pēc termiņa izbeigšanās uzņēmējdarbība netiek atsākta, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājam (izpildinstitūcijai) jāizpilda šā panta otrās daļas nosacījumi.

         

Aizliegts likvidēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), lai izdarītu reorganizāciju. Uzņēmējdarbības vai uzņēmuma darbību var izbeigt sakarā ar tiesas lēmumu gadījumos, kad uzņēmējsabiedrība vai uzņēmums veic neatļautu uzņēmējdarbību vai veic attiecīgas darbības bez šajā likumā noteiktās speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.

 

3

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 34.panta ceturtās daļas otrajā teikumā vārdus “Uzņēmējdarbības vai uzņēmuma darbību var izbeigt sakarā ar tiesas lēmumu gadījumos, kad uzņēmējsabiedrība vai uzņēmums veic” ar vārdiem “Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbība tiek izbeigta pamatojoties uz tiesas nolēmumu, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) veic”.

atbalstīt

aizstāt ceturtās daļas otrajā teikumā vārdus “Uzņēmējdarbības vai uzņēmuma darbību var izbeigt sakarā ar tiesas lēmumu gadījumos, kad uzņēmējsabiedrība vai uzņēmums veic” ar vārdiem “Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbība tiek izbeigta, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) veic”;

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidāciju jāsniedz ziņojums oficiālā laikrakstā un jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidāciju paziņo Uzņēmumu reģistram, paziņojumā norādot likvidējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 6.panta ceturtās daļas 3.punktā paredzētās ziņas par likvidatoru, kā arī kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu. Uzņēmumu reģistrs paziņojumā norādītās ziņas nosūta publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. ;

4

Juridiskais birojs

Papildināt 34.panta piektajā daļā un turpmāk visā likumprojektā pirms vārdiem “Uzņēmumu reģistram” (attiecīgajā locījuma) ar vārdiem “Latvijas Republikas”.

 

atbalstīt

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidāciju paziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, paziņojumā norādot likvidējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 6.panta ceturtās daļas 3.punktā paredzētās ziņas par likvidatoru, kā arī kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs paziņojumā norādītās ziņas nosūta publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.”;

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidācijas lēmuma pieņēmējs ieceļ likvidācijas komisiju, kas pārvalda uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) likvidācijas procesā.

aizstāt sestajā, septītajā un astotajā daļā vārdus “likvidācijas komisija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “likvidators” (attiecīgā locījumā);

     

aizstāt sestajā, septītajā un astotajā daļā vārdus “likvidācijas komisija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “likvidators” (attiecīgā locījumā);

Likvidācijas komisija nosaka kārtību, kādā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dokumenti (arī personālsastāva dokumenti) nododami valsts arhīviem glabāšanā, un veic nepieciešamās darbības dokumentu sakārtošanai un nodošanai valsts arhīviem. Izdevumi, kas saistīti ar dokumentu sakārtošanu, tiek apmaksāti no likvidējamā uzņēmuma mantas, bet izdevumi, kas saistīti ar to saglabāšanu valsts arhīvos, - no valsts budžeta līdzekļiem;

 

5

Juridiskais birojs

Papildināt 34.panta septītajā, astotajā, devītajā, vienpadsmitajā un trīspadsmitajā daļā pēc vārda “uzņēmuma” (attiecīgajā locījumā) ar vārdu iekavās “(uzņēmējsabiedrības)” (attiecīgajā locījumā).

 

atbalstīt

papildināt septīto, astoto, devīto, vienpadsmito un trīspadsmito daļu pēc vārda “uzņēmuma” (attiecīgā locījumā) ar vārdu iekavās “(uzņēmējsabiedrības)” (attiecīgā locījumā);

Likvidācijas komisija novērtē uzņēmuma mantu un sastāda likvidācijas bilanci. Kreditoru un budžeta iestāžu prasību apmierināšanai nepieciešamo uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) mantas daļu pārdod izsolē vai nodod kreditoriem parāda dzēšanai.

         

Kreditoru prasības pret likvidējamo uzņēmumu jāpiesaka triju mēnešu laikā no dienas, kad publicēts sludinājums par likvidēšanu.

         

Ja likvidācijas gaitā atklājas, ka likvidācijas procesā nav iespējams pilnībā apmierināt visus pamatotos kreditoru prasījumus, likvidatoriem ir jāiesniedz tiesā pieteikums par maksātnespēju likumā par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju noteiktajā kārtībā.

         

Likvidējamā uzņēmuma darbinieku tiesības garantē darba likumu kodekss.

aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdus “darba likumu kodekss” ar vārdiem “darba tiesiskās attiecības regulējošie normatīvie akti”;

     

aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdus “darba likumu kodekss” ar vārdiem “darba tiesiskās attiecības regulējošie normatīvie akti”;

Uzņēmumu manta, kas palikusi pēc kreditoru prasību apmierināšanas un izmaksām darbiniekiem, paliek īpašniekam vai tiek sadalīta dalībniekiem proporcionāli to uzņēmējsabiedrībā ieguldītajai daļai.

 

6

Juridiskais birojs

Izteikt 34.panta divpadsmito daļu šādā redakcijā:

“Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) manta, kas palikusi pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas un izmaksām darbiniekiem, paliek uzņēmuma īpašniekam vai tiek sadalīta starp uzņēmējsabiedrības dalībniekiem proporcionāli viņu ieguldījumu daļai.”.

atbalstīt

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

“Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) manta, kas palikusi pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas un izmaksām darbiniekiem, paliek uzņēmuma īpašniekam vai tiek sadalīta starp uzņēmējsabiedrības dalībniekiem proporcionāli viņu ieguldījumu daļai.”;

Uzņēmums uzskatāms par likvidētu pēc tā izslēgšanas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra.

         

Par šajā pantā, 34.1 un 34.2 pantā minētajām kreditoru prasībām vai prasījumiem uzskatāmi prasījumi no valsts, pašvaldībām, juridiskajām personām, fiziskajām personām vai ar līgumu saistītajām fizisko personu grupām, kurām ir prasījuma tiesības pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību).

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

“Par šajā pantā, 34.2 un 34.3pantā minētajām kreditoru prasībām vai prasījumiem uzskatāmi valsts, pašvaldību, juridisko personu, fizisko personu vai ar līgumu saistītu personu grupu likumīgas prasījumu tiesības pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību).”;

7

Juridiskais birojs

Aizstāt 34.panta četrpadsmitajā daļā (otrā lasījuma redakcijā) vārdus “minētajām kreditoru prasībām vai prasījumiem” ar vārdiem “minētajiem kreditoru prasījumiem”.

atbalstīt

 

Redakc. preciz.

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

“Par šajā pantā, 34.2 un 34.3 pantā minētajiem kreditoru prasījumiem uzskatāmas valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu vai ar līgumu saistītu personu grupu likumīgas prasījumu tiesības pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību).”;

 

papildināt pantu ar piecpadsmito daļu šādā redakcijā:

“Uzņēmumu reģistram ir tiesības iesniegt tiesā prasību par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) atzīšanu par neesošu, ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūti vai līgums neatbilst likuma prasībām vai tiesiskās attiecības, uz kurām pamatojas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibināšana, ir apstrīdamas. Ja tiesa atzīst uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) par neesošu, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic Uzņēmumu reģistrs. Likvidācijas izdevumus sedz no likvidējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) līdzekļiem. Ja likvidējamam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) līdzekļu nav vai tie nesedz likvidācijas izdevumus pilnīgi, likvidācijas izdevumi sedzami no šim mērķim speciāli piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.”;

     

papildināt pantu ar piecpadsmito un sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

“Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram ir tiesības iesniegt tiesā prasību par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) atzīšanu par neesošu, ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūti vai līgums neatbilst likuma prasībām vai tiesiskās attiecības, uz kurām pamatojas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibināšana, ir apstrīdamas. Ja tiesa atzīst uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) par neesošu, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Likvidācijas izdevumus sedz no likvidējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) līdzekļiem. Ja likvidējamam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) līdzekļu nav vai tie nesedz likvidācijas izdevumus pilnīgi, likvidācijas izdevumi sedzami no šim mērķim speciāli piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

 

papildināt pantu ar sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

“Šā panta un 34.3panta noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl citi uzņēmējdarbību regulējošie likumi nenosaka citādi, kā arī tad, ja citi uzņēmējdarbību regulējošie likumi šo jautājumu neregulē.”

8

Juridiskais birojs

Izteikt 34.panta sešpadsmito daļu (otrā lasījuma redakcija) šādā redakcijā:

“Šā panta un 34.3 panta noteikumi piemērojami, ja attiecīgie uzņēmējdarbības veidu regulējošie likumi nenosaka citādi vai arī tad, ja tie šo jautājumu neregulē.”.

atbalstīt

Šā panta un 34.3 panta noteikumi piemērojami, ja attiecīgie uzņēmējdarbības veidu regulējošie likumi nenosaka citādi, vai arī tad, ja tie šo jautājumu neregulē.”

34.1 pants. Valsts vai pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)

izslēgšana no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra īpašos gadījumos

Ja privatizācijai nodotajam valsts vai pašvaldības uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) nav mantas un citu aktīvu, tas neveic nekādu darbību ilgāk par vienu gadu un tā darbība likumos noteiktajā kārtībā nav apturēta, kā arī ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārvaldes institūcijas izsludinātajā pieteikšanās termiņā, kas nevar būt īsāks par trim mēnešiem, nav pieteikti kreditoru prasījumi, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir izslēdzams no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra.

(1997.gada 22.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 24.06.97.)

         

34.2 pants. To uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību likvidācija, kuru

 pamatkapitāls neatbilst likuma prasībām

 Kreditoru prasījumi pret uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuru pamatkapitāls neatbilst likuma prasībām, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā jāpiesaka Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Šā panta pirmajā daļā minētie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), pret kuriem nav pieteikti kreditoru prasījumi, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir izslēdzami no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra ar valsts notāra lēmumu, nepiemērojot tiem šā likuma 34.pantā noteikto likvidācijas procedūru.

Šā panta pirmajā daļā minētos uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), pret kuriem pieteikti kreditoru prasījumi, likvidē šā likuma 34.pantā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(1997.gada 22.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 24.06.97.)

         
 

5. Papildināt likumu ar 34.3 pantu šādā redakcijā:

“34.3 pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vienkāršotā likvidācija

Vienkāršotās likvidācijas procesu uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piemēro, ja:

1) ir saņemts nodokļu administrācijas pieteikums par to, ka uzņēmums (uzņēmējsabiedrība):

a) gada laikā pēc reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā nav uzsācis uzņēmējdarbību,

b) sistemātiski neiesniedz nodokļu likumos paredzētos pārskatus, deklarācijas vai nodokļu aprēķinus, kā arī nav paziņojis par savas darbības pārtraukšanu un nav informācijas par šā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbību,

c) nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētā adrese faktiski nepastāv;

2) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) atkārtoti neiesniedz Uzņēmumu reģistram gada pārskatu vai to amatpersonu paraksta paraugus, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības [tiesības pārstāvēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)];

3) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) atkārtoti gada laikā neizpilda valsts notāra likumīgos rīkojumus.

     

5. Papildināt likumu ar 34.3 pantu šādā redakcijā:

“34.3 pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vienkāršotā likvidācija

Vienkāršotās likvidācijas procesu uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piemēro, ja:

1) ir saņemts nodokļu administrācijas pieteikums par to, ka uzņēmums (uzņēmējsabiedrība):

a) gada laikā pēc reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā nav uzsācis uzņēmējdarbību,

b) sistemātiski neiesniedz nodokļu likumos paredzētos pārskatus, deklarācijas vai nodokļu aprēķinus, kā arī nav paziņojis par savas darbības pārtraukšanu un nav informācijas par šā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbību,

c) nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētā adrese faktiski nepastāv;

2) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) atkārtoti neiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram gada pārskatu vai to amatpersonu paraksta paraugus, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības [tiesības pārstāvēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)];

3) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) atkārtoti gada laikā neizpilda Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra likumīgos rīkojumus.

 

Valsts notārs šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos, izņemot 1.punkta “c)” apakšpunktā norādīto, uz uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridisko adresi nosūta brīdinājumu, kurā norāda termiņu, līdz kuram uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) var novērst minētos pārkāpumus. Uzņēmumu reģistrs informāciju par brīdinājumu nosūta publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot brīdinājumā minēto termiņu kreditoru prasījumu pieteikšanai Uzņēmumu reģistrā. Termiņš nevar būt mazāks par trim mēnešiem.

Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētā adrese faktiski nepastāv, Uzņēmumu reģistrs nosūta informāciju tikai publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot šā panta otrajā daļā minētajā brīdinājumā paredzētās ziņas.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) kreditori prasījumus Uzņēmumu reģistrā piesaka, iesniedzot pieteikumu, kurā norāda šādu informāciju:

1) kreditora vārdu, uzvārdu un personas kodu, ja kreditors ir fiziskā persona; kreditora nosaukumu, reģistrācijas numuru, ja kreditors ir juridiskā persona, kā arī tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu, kas parakstījusi pieteikumu juridiskās personas vārdā;

2) tā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu un reģistrācijas numuru, pret kuru pieteikts kreditora prasījums;

3) kreditora prasījumu pamatojumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 34.3 panta otrās daļas pēdējo teikumu (otrā lasījuma redakcija) šādā redakcijā:

“Termiņš nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem.”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

Redakc. preciz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos, izņemot 1.punkta “c” apakšpunktā norādīto gadījumu, uz uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridisko adresi nosūta brīdinājumu, kurā norāda termiņu, līdz kuram uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) var novērst minētos pārkāpumus. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs informāciju par brīdinājumu nosūta publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot brīdinājumā minēto termiņu kreditoru prasījumu pieteikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Termiņš nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem.

Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētā adrese faktiski nepastāv, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs nosūta informāciju tikai publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot šā panta otrajā daļā minētajā brīdinājumā paredzētās ziņas.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) kreditori prasījumus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā piesaka, iesniedzot pieteikumu, kurā norāda šādu informāciju:

1) kreditora vārdu, uzvārdu un personas kodu, ja kreditors ir fiziskā persona; kreditora nosaukumu un reģistrācijas numuru, ja kreditors ir juridiskā persona, kā arī tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu, kas parakstījusi pieteikumu juridiskās personas vārdā;

2) tā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu un reģistrācijas numuru, pret kuru pieteikts kreditora prasījums;

3) kreditora prasījumu pamatojumu.

 

Ja šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktajā termiņā konstatētie pārkāpumi nav novērsti un nav saņemti šā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) kreditoru pieteikumi, valsts notārs pieņem lēmumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra. Uzņēmumu reģistrs nosūta informāciju par pieņemto lēmumu publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Ja Uzņēmumu reģistrā saņemti kreditoru pieteikumi pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un konstatētie pārkāpumi nav novērsti, Uzņēmumu reģistrs iesniedz tiesā prasību par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidāciju. Ja tiesa šādu prasību apmierina, likvidāciju šā likuma 34.pantā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic Uzņēmumu reģistrs. Likvidācijas izdevumus sedz no likvidējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) līdzekļiem. Ja likvidējamam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) līdzekļu nav vai tie nesedz likvidācijas izdevumus pilnīgi, likvidācijas izdevumi sedzami no šim mērķim speciāli piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.”

     

Ja šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktajā termiņā konstatētie pārkāpumi nav novērsti un nav saņemti šā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) kreditoru pieteikumi, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izslēgšanu no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs nosūta informāciju par pieņemto lēmumu publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Ja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir saņēmis kreditoru pieteikumus pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un konstatētie pārkāpumi nav novērsti, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs iesniedz tiesā prasību par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidāciju. Ja tiesa šādu prasību apmierina, likvidāciju šā likuma 34.pantā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Likvidācijas izdevumus sedz no likvidējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) līdzekļiem. Ja likvidējamam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) līdzekļu nav vai tie nesedz likvidācijas izdevumus pilnīgi, likvidācijas izdevumi sedzami no šim mērķim speciāli piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.”

   

10

Juridiskais birojs

Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“5. Grozījumi likuma 30.panta sestajā daļā (par reģistrācijas atteikuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību) stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos.”.

atbalstīt

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Grozījumi likuma 30.panta sestajā daļā (par reģistrācijas atteikuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību) stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos.”

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

11

. Juridiskais birojs

Izslēgt nosacījumu par likuma spēkā stāšanos.

atbalstīt