Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par cukuru"

Izdarīt likumā "Par cukuru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1995, 20.nr.; 1996, 24.nr.; 1999, 19.nr.; 2000, 4.nr.; 2002, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 13.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tirgus intervences pasākumus cukura ražošanas nozarē veic Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošais Lauku atbalsta dienests."

2. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants

Par šā likuma izpildi ir atbildīgs Ministru kabinets un tam padotās iestādes."

Pārejas noteikums

Likuma 1.pants stājas spēkā 2003.gada 1.maijā.

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par cukuru””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Tirgus intervence ir valsts mērķtiecīga iejaukšanās lauksaimniecības produktu tirgū, regulējot pieprasījuma - piedāvājuma attiecību, lai nodrošinātu minimālu produktu cenas līmeni valsts iekšējā tirgū. Tirgus intervence var izpausties kā produktu iepirkums intervencei vai kā uzglabāšana intervencei.

Lai nodrošinātu Latvijas valsts iestāšanās Eiropas Savienības oficiālā dokumenta sadaļā “Lauksaimniecība” vienotas maksājumu aģentūras izveidošanas nosacījuma izpildi, apzinātu aģentūrai veicamās funkcijas un nodotu šīs funkcijas lauku atbalsta dienestam, kā arī veiktu LTIA reorganizāciju būtu jāizdara grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā.

Veicot grozījumus Lauku atbalsta dienesta likumā jāveic grozījumi likumā “Par cukuru”

2. Normatīvā akta projekta būtība

Tiesību akta projekts paredz LTIA patreiz veicamo funkciju nodošanu Lauku atbalsta dienestam, tādējādi tiktu izveidota vienota maksājumu aģentūras izveidi un Eiropas savienības prasību izpilde.

3. Cita informācija

-

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvais akts vienkāršos administrēšanas procesu, jo visa informācijas aprite notiks vienas iestādes ietvaros. Tiesību akta projekts neparedz tiešus vai netiešus ieguvumus.

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

-

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumu daļa nepalielināsies

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

6. Cita informācija

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Saskaņā ar grozījumiem likumā “Par cukuru” nepieciešams izdarīt grozījumus Lauku atbalsta dienesta likumā.

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts izstrādāts, lai izpildītu Eiropas Padomes 1999.gada 17.maija Regulas Nr.1258/1999 un ES Komisijas 1995.gada 7.jūlija Regulas 1663/1995 prasības un ieteikumus.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā

1) ES Regula 1258/1999 4.panta 5.punkts

2) ES Regula Nr.1663/1995

Atbilst

Regulās izklāstīta nepieciešamība minimalizēt vienotās maksājumu aģentūras (pēc skaita)

5. Cita informācija

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas, jo nevalstiskās organizācijas tiesiskais akts saista netieši.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Tika informēta Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

-

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Šā likuma izpildes kontroli veiks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par to atbildīgās institūcijas. Normatīvā akta izpilde iespējama ar 2003.gada 1.janvāri, jo ar šo datumu vajadzētu beigt LTIA reorganizāciju un funkciju nodošana Lauku atbalsta dienestam.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Tiks sagatavota informācija presei un internetam.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Savas tiesības indivīds var aizstāvēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

-

 

Zemkopības ministrs M.Roze

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

L.Straujuma

 

 

S.Grigaļūna

 

S.Audzere

 

G.Lanka