Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā » trešajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

 

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Preču un pakalpojumu drouma likums

Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā

     

Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā

 

Izdarīt Preču un pakalpojumu drošuma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 14.nr.; 2002, 8.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Preču un pakalpojumu drošuma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 14.nr.; 2002, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.pants. (1) Tirgus uzraudzības iestādes lēmums ir spēkā no tā pieņemšanas brīža.

         

(2) Tirgus uzraudzības iestādes lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur lēmuma izpildi.

1. Izteikt 14.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tirgus uzraudzības iestādes lēmumu nevar apstrīdēt. To var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi."

 

 

 

1.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 14.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Tirgus uzraudzības iestādes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi”.

Atbalstīt

1. Izteikt 14.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Tirgus uzraudzības iestādes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi”.

 

 

Pārejas noteikums

         

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par preču un pakalpojumu drošumu un ražotāja un pakalpojumu sniedzēja atbildību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 21.nr.).

         
 

2. Papildināt pārejas noteikumu ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Administratīvā procesa likuma noteikumi par pārsūdzību piemērojami arī tirgus uzraudzības iestādes lēmumiem, kuri stājušies spēkā pirms 2003.gada 1.jūlija un kuriem nav izbeidzies pārsūdzības termiņš."

2.

(Juridiskais birojs)

Izteikt pārejas noteikumu 2.punktu (otrā lasījuma redakcija) šādā redakcijā:

“2. Administratīvā procesa likuma noteikumi par tirgus uzraudzības iestādes lēmuma pārsūdzēšanu piemērojami arī tiem lēmumiem, kuri stājušies spēkā pirms Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās, bet kuriem nav beidzies Administratīvā procesa likumā noteiktais pārsūdzēšanas termiņš.”

Atbalstīt

2. Papildināt pārejas noteikumu ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Administratīvā procesa likuma noteikumi par tirgus uzraudzības iestādes lēmuma pārsūdzēšanu piemērojami arī tiem lēmumiem, kuri stājušies spēkā pirms Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās, bet kuriem nav beidzies Administratīvā procesa likumā noteiktais pārsūdzēšanas termiņš.”

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

3.

(Juridiskais birojs)

Izteikt normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos.”.

Atbalstīt

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos.