Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā » trešajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

 

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

     

Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

 

Izdarīt Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 9.nr.; 2002, 1.nr.) grozījumu:

     

Izdarīt Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 9.nr.; 2002, 1.nr.) grozījumu:

12.pants. Atteikuma tiesības

         

(1) Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

         

(2) Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, lai atkāptos no:

         

1) līguma, kas noslēgts ārpus uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas;

         

2) distances līguma;

         

3) līguma par dzīvošanai paredzētas ēkas vai ēkas daļas lietošanas tiesību iegūšanu uz laiku.

         
   

1.

(Dep. A. Tolmačovs)

Papildināt 12. panta otro daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) iepriekš apmaksāta pakalpojuma, ja šis pakalpojums nav izmantots līdz šā pakalpojuma sniegšanai. Atteikums tiek noformēts un veikts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Neatbalstīt

 

(3) Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs šā panta otrajā daļā minēto līgumu noslēgšanas brīdī vai preces pārdošanas vai pasūtījuma nodošanas brīdī iesniedz patērētājam rakstveida atteikuma veidlapu, kurā minēts ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese, kā arī sniegts atteikuma tiesību apraksts.

         

(4) Patērētājs rakstveida atteikumu adresē personai, kuras nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese norādīta atteikuma veidlapā. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

         

(5) Patērētāja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam (ja prece vai lieta ir saņemta). Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas atmaksāt patērētājam to naudas summu līdz ar visiem procentiem, kura par preci vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pamatojot to ar preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, un preci vai lietu atdod par saviem līdzekļiem, tad ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas jākompensē patērētājam arī ar preces vai lietas atdošanu saistītās izmaksas.

         

(6) Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

         
   

2.

(Dep. A. Tolmačovs)

Papildināt 12. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Patērētājs ir tiesīgs septiņu dienu laikā pēc pirkuma brīža atdot preci atpakaļ pārdevējam, ja prece atrodas sākotnējā iepakojumā un šis iepakojums nav bojāts, prece nav sabojāta patērētāja vainas dēļ un patērētājs var uzrādīt pirkuma apstiprinošu dokumentu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

36.pants. Zaudējumu atlīdzināšana sakarā ar nepamatotu uzraudzības un kontroles iestāžu rīcību

         

(1) Ja noskaidrots, ka prece nepamatoti konfiscēta, nepamatoti apturēta tās ražošana, piedāvāšana vai pārdošana, nepamatoti noteikts preces ražošanas, piedāvāšanas un pārdošanas vai pakalpojuma sniegšanas aizliegums vai konstatēti citi uzraudzības un kontroles iestāžu pilnvaru pārkāpumi, kuru rezultātā ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam radušies zaudējumi, ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā celt tiesā prasību par zaudējumu un negūtās peļņas atlīdzināšanu.

         

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie zaudējumi jāatlīdzina tai iestādei, kura nepamatoti konfiscējusi preci, nepamatoti apturējusi tās ražošanu, piedāvāšanu vai pārdošanu, nepamatoti noteikusi preces vai pakalpojuma ražošanas, piedāvāšanas vai pārdošanas aizliegumu vai nepamatoti aizliegusi ražot, piedāvāt vai pārdot preci vai sniegt pakalpojumu, vai, pārkāpjot pilnvaras, radījusi zaudējumus ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

Izslēgt 36.panta otro daļu.

     

Izslēgt 36.panta otro daļu.

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

3.

(Juridiskais birojs)

Izteikt normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos.”.

Atbalstīt

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos.