Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2003. gada 13. februārī

Nr. 9/1- 85

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektu:

 

1)Likumprojekts “Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību Protokolu pret migrantu nelikumīgu ievešanu pa zemes un gaisa ceļiem” /reģ. 124; dok. 266 /;

 

2)Likumprojekts “Par Roterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažādām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem “ /reģ. 137; dok.nr. 286 /;

 

3) Likumprojekts “Par 1980. gada 10. oktobra Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, otrās pārskata konferences lēmumu par konvencijas 1. panta grozījumu ” / reģ.nr. 142; 291/.

 

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3. lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšēdētāja

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Roterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem

 

 

 1. pants. 1998. gada 10. septembra Roterdamas konvencija par procedūru saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem (turpmāk – konvencija), ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.
 2.  

 3. pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē:
  1. Vides ministrija – attiecībā uz ķīmiskām vielām Konvencijas izpratnē;
  2. Zemkopības ministrija – attiecībā uz pesticīdiem Konvencijas izpratnē.

   

 4. pants. Saskaņā ar Konvencijas 4. panta pirmo daļu pildīt administratīvās funkcijas atbilstoši Konvencijas prasībām ir pilnvarotas šādas institūcijas;
  1. Valsts augu aizsardzības dienests – attiecībā uz pesticīdiem Konvencijas izpratnē;
  2. Latvijas vides aģentūra – attiecībā uz ķīmiskām vielām Konvencijas izpratnē. Latvijas Vides aģentūrai Sabiedrības veselības aģentūra sniedz atzinumu par ķīmisku vielu bīstamību, iedarbību vai risku cilvēka veselībai.

   

 5. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.
 6.  

 7. pants. Konvencija stājas spēkā tās 26. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī saskaņā ar konvencijas 4. panta trešo daļu paziņo Konvencijas sekretariātam par valsts iestādēm, kuras ir pilnvarotas veikt administratīvās funkcijas.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada _____________.