Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

(reģ. nr. 133; dok.nr. 279)

1.

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Otrajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

3.

Pr.nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kādā likumprojektu trešajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.) šādus grozījumus:

Vispārīgie noteikumi

 Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir administratīva valsts institūcija, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanā paredzētās darbības.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs:

1) veic uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju un to apvienību valsts reģistrāciju, kā arī izšķirošās ietekmes reģistrāciju saskaņā ar Koncernu likumu;

2) realizē valsts kontroli pār uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju un to apvienību dibināšanas un darbības dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

3) veic uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju un to apvienību vienotu valsts uzskaiti;

4) sniedz informāciju par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to pārstāvniecībām un filiālēm, masu informācijas līdzekļiem, sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt pirmās nodaļas otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) realizē valsts kontroli pār uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju un to apvienību dibināšanas un darbības dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem tiktāl, ciktāl likumi un citi normatīvie akti paredz šādu dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt pirmās nodaļas “Vispārīgie noteikumi” 1.- 4.punktā, 1.panta otrajā daļā, 7.1 pantā un 9.panta ceturtajā daļā vārdus “sabiedrisko organizāciju un to apvienību” ar vārdiem “sabiedrisko organizāciju, to apvienību un arodbiedrību”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Pirmajā nodaļā:

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) realizē valsts kontroli pār uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju, to apvienību un arodbiedrību dibināšanas un darbības dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem tiktāl, ciktāl likumi un citi normatīvie akti paredz šādu dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram;”;

aizstāt otrās daļas 1., 3. un 4.punktā vārdus “sabiedrisko organizāciju un to apvienību” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “sabiedrisko organizāciju, to apvienību un arodbiedrību” (attiecīgā locijumā).

2. Aizstāt 1.panta otrajā daļā, 7.1 pantā un 9.panta ceturtajā daļā vārdus “sabiedrisko organizāciju un to apvienību” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “sabiedrisko organizāciju, to apvienību un arodbiedrību” (attiecīgā locījumā).

2.8 pants. Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācija

Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic Uzņēmumu reģistrs.

2. Papildināt likumu ar 2.9pantu šādā redakcijā:

“2.9 pants. Arodbiedrību reģistrācija

Uzņēmumu reģistra valsts notāri arodbiedrību reģistrāciju veic saskaņā ar likumu “Par arodbiedrībām” un citiem normatīvajiem aktiem.”

     

3. Papildināt likumu ar 2.9pantu šādā redakcijā:

“2.9 pants. Arodbiedrību reģistrācija

Uzņēmumu reģistra valsts notāri arodbiedrību reģistrāciju veic saskaņā ar likumu “Par arodbiedrībām” un citiem normatīvajiem aktiem.”

4.pants. Uzņēmumu reģistra funkcijas

Uzņēmumu reģistrs veic šādas funkcijas:

1) pieņem izskatīšanai likumos noteiktos dokumentus uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to filiāļu un pārstāvniecību reģistrēšanai;

2) pieprasa un izskata visas likumdošanā noteiktās ziņas un dokumentus, lai pārliecinātos, ka uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) savu darbību uzsāk likumdošanā noteiktajā kārtībā;

3) pieņem lēmumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanu; ja reģistrēšanai iesniegtie dokumenti neatbilst Latvijas Republikas likumu prasībām, pieņem lēmumu ar motivētu atteikumu;

4) 30 dienu laikā no dokumentu pieņemšanas dienas rakstveidā paziņo reģistrēšanas pieteikuma iesniedzējam par pieņemto lēmumu, izsniedzot viņam dokumentu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanu vai motivētu atteikumu, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) netiek reģistrēts;

5) pieņem uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus otrreizējai izskatīšanai, ja iepriekš pieļautās nepilnības tajos ir novērstas. Otrreizējā izskatīšanā pretenzijas pieļaujamas tikai par tām nepilnībām, kuras atklātas pirmajā izskatīšanā. Dokumentu otrreizējas iesniegšanas gadījumā termiņš, kurā uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) jāreģistrē, sākas no dokumentu otrreizējās iesniegšanas dienas;

6) ziņo attiecīgajām valsts institūcijām par konkrētiem likumpārkāpumiem vai nepatiesu ziņu sniegšanu Uzņēmumu reģistram vainīgo personu saukšanai pie likumā noteiktās atbildības;

7) pieņem reģistrēšanai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatdokumentos izdarītos grozījumus, izdara reģistrācijas ierakstus Uzņēmumu reģistra žurnālā, reģistrē kompetentu valsts institūciju lēmumus un rīkojumus par aizliegumu, ja piemērota aizlieguma atzīmes ierakstīšana Uzņēmumu reģistrā, kā arī par kapitāla daļu apķīlāšanu un arestu;

8) ja nav ievērota piekritība, nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, tie neatbilst likuma prasībām, tajos ietvertie lēmumi neatbilst likuma prasībām vai Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstīts kompetentas institūcijas lēmums vai rīkojums, kurš paredz šķērsli reģistrēt grozījumus, pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt iesniegtos dokumentus vai izdarīt reģistrācijas ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā;

9) izslēdz no Uzņēmumu reģistra uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), to filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības, izdarot par to attiecīgu ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā;

10) publicē presē par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) līdzekļiem likumos paredzētās ziņas par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām);

11) veic savstarpēju informācijas apmaiņu ar valsts un pašvaldību institūcijām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un veidā;

12) reģistrē masu informācijas līdzekļus, koncesiju līgumus, saskaņā ar Koncernu likumu — izšķirošo ietekmi un līdzdalību, ved sabiedrisko organizāciju reģistru, laulāto mantisko attiecību reģistru, komercķīlu reģistru, komercreģistru un citus reģistrus, kuri nodoti Uzņēmumu reģistram, kā arī veic citas likumos noteiktās funkcijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt 4.panta pirmās daļas 12.punktā pēc vārdiem “ved sabiedrisko organizāciju reģistru” ar vārdiem “arodbiedrību reģistru”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 4.panta pirmās daļas 12.punktu pēc vārdiem “ved sabiedrisko organizāciju reģistru” ar vārdiem “arodbiedrību reģistru”.

6.pants. Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmās ziņas

Uzņēmumu reģistra žurnālā par katru uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstāmas šādas ziņas:

1) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, reģistrācijas numurs un datums;

2) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) galvenais nodarbošanās veids un papildu nodarbošanās veidi;

3) termiņš, uz kādu uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodibināts;

4) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtu (līgumsabiedrības līguma) parakstīšanas datums;

5) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridiskā adrese;

6) reģistrējot filiāli un pārstāvniecību, jānorāda galvenā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridiskā adrese;

7) statūtsabiedrības pamatkapitāls (statūtu fonds), akciju vai līdzdalības daļu (paju) skaits un to nominālā vērtība;

8) statūtsabiedrības padomes un valdes locekļu, kā arī direktoru rīkotāju (prezidentu) vārds, uzvārds, adrese, personas kods un valstspiederība;

9) to amatpersonu un līgumsabiedrības dalībnieku vārds, uzvārds, adrese, personas kods un ieņemamais amats, kuriem piešķirtas paraksta tiesības [tiesības pārstāvēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)];

10) (izslēgts ar 14.05.91. likumu).

Reģistrējamiem ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to filiālēm un pārstāvniecībām papildus vēl jānorāda:

1) galvenā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridiskā adrese ārpus Latvijas;

2) kapitāla daļa, kas paredzēta uzņēmējdarbības veikšanai Latvijā;

3) Latvijā esošo atbildīgo un pilnvaroto pārstāvju vārds, uzvārds, adrese, personas kods un pilsonība;

4) (izslēgts ar 14.06.2001. likumu);

5) (izslēgts ar 14.06.2001. likumu).

Par individuālo uzņēmumu un zemnieku saimniecību Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmas šādas ziņas:

1) nosaukums, īpašnieka vārds, uzvārds, adrese un personas kods;

2) uzņēmuma (zemnieku saimniecības) juridiskā adrese;

3) uzņēmuma darbības veids;

4) zemnieku saimniecības zemes platība un tās atrašanās vieta;

5) zemes īpašuma vai lietošanas akta numurs un izdošanas datums.

Par kooperatīvajām sabiedrībām papildus šā panta pirmās daļas 1.–8.punktā norādītajam Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmas šādas ziņas:

1) valdes locekļu tiesības pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi, kopīgi vai kopīgi ar prokūristu;

2) prokūrista vārds, uzvārds un personas kods, kā arī norāde uz kopprokūru vai filiāles prokūru, ja tāda izdota, un norāde uz Komerclikuma 34.panta otrajā daļā minēto tiesību piešķiršanu, ja tādas piešķirtas.

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanos Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta:

1) tiesas lēmums par administratora iecelšanu un atcelšanu, kā arī administratora vārds, uzvārds, personas kods, adrese, darbības vieta, bet, ja administrators ir juridiskā persona, — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī iepriekš minētā informācija par administratora pārstāvjiem maksātnespējas procesā;

2) tiesas spriedums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas pasludināšanu, kreditoru sapulces lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) bankrota procedūras uzsākšanu, sanācijas plāna pieņemšanu, par grozījumiem sanācijas plānā, par sanācijas termiņa pagarināšanu, tiesas lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) bankrota procedūras pabeigšanu, par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

3) lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu, kā arī likvidatoru vārds, uzvārds, personas kods, adrese un paraksta tiesības, bet, ja likvidators ir juridiskā persona, — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī iepriekš minētā informācija par likvidatora pārstāvjiem likvidācijas procesā;

4) tiesas spriedums vai Vides aizsardzības komitejas lēmums, ar kuru aizliegts Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītajam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), tā filiālēm un pārstāvniecībām veikt uzņēmējdarbību;

5) tiesas spriedums par aizgādnības vai aizbildnības nodibināšanu, atcelšanu vai izbeigšanu un aizgādņu vai aizbildņu iecelšanu, kā arī aizgādņu vai aizbildņu vārds un uzvārds.

Ja tiesa ar spriedumu aizliedz uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) darboties vai slēdz šādu uzņēmumu vai tā filiāli, vai pārstāvniecību, uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās tas 7 dienu laikā jāpieteic reģistrācijai.

Par izšķirošo ietekmi uz līdzdalības pamata Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta:

1) izšķirošās ietekmes pamatu;

2) valdošās un atkarīgās sabiedrības nosaukumu.

Par izšķirošo ietekmi uz koncernu līguma pamata Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta:

1) koncernu līguma veidu;

2) valdošās un atkarīgās sabiedrības nosaukumu.

Ja fiziskajai personai nav personas koda, Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta pases vai cita tai pielīdzināta dokumenta nosaukumu, izdevēju, izdošanas laiku un numuru.

Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta datumu, kad reģistrēti pamatdokumentu grozījumi vai izdarīts reģistrācijas ieraksts Uzņēmumu reģistra žurnālā, kā arī norāda, par ko izdarīts reģistrācijas ieraksts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 6.panta sestās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) tiesas spriedums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas pasludināšanu, kreditoru sapulces lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) bankrota procedūras uzsākšanu, sanācijas plāna pieņemšanu, par grozījumiem sanācijas plānā, par sanācijas termiņa pagarināšanu, tiesas lēmums par mierizlīguma apstiprināšanu, par mierizlīguma atcelšanu, par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) bankrota procedūras pabeigšanu, par maksātnespējas procesa izbeigšanu;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&nbs p;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 6.panta piektās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) tiesas spriedums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas pasludināšanu, kreditoru sapulces lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) bankrota procedūras uzsākšanu, par sanācijas plāna pieņemšanu, par grozījumiem sanācijas plānā, par sanācijas termiņa pagarināšanu, tiesas lēmums par mierizlīguma apstiprināšanu, par mierizlīguma atcelšanu, par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) bankrota procedūras pabeigšanu, par maksātnespējas procesa izbeigšanu;”.

8.pants. Uzņēmumu reģistra darbība

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) ievērota reģistrācijas piekritība;

2) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti;

3) iesniegtie dokumenti atbilst likumu prasībām;

4) iesniegtajos dokumentos ietvertie lēmumi, uz kuru pamata izdarāmi reģistrācijas ieraksti Uzņēmumu reģistra žurnālā vai grozījumi Uzņēmumu reģistram iesniegtajos pamatdokumentos, atbilst likuma prasībām;

5) nav Uzņēmumu reģistrā reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude.

Par katru pieteikumu Uzņēmumu reģistra valsts notārs lemj atsevišķi un lēmumu ieraksta Uzņēmumu reģistra žurnālā, datē un paraksta to. Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks spēkā stāšanās datums vai tā spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi Uzņēmuma reģistra ierakstos. Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt garāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas.

Uzņēmumu reģistra žurnālu var kārtot elektroniskā veidā.

Ja Uzņēmumu reģistra valsts notārs konstatē kļūdu, kas notikusi reģistrācijas procesā, viņš paziņo pieteikuma iesniedzējam par nepareizību un nosaka 7 dienu termiņu iebildumu celšanai. Ja šajā laikā iebildumi nav celti vai ja Uzņēmumu reģistra valsts notārs atzīst iebildumus par nepamatotiem, viņš pieņem lēmumu par ieraksta vai lēmuma izlabošanu. Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) pats iesniedzis paziņojumu par kļūdu reģistrācijas procesā, kļūdu var labot nekavējoties.

Ja Uzņēmumu reģistra valsts notāram ir dibinātas ziņas, ka Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) gada laikā nekādu uzņēmējdarbību nav uzsācis, viņš pieprasa no uzņēmēja (uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības vadītāja) vai pilnvarotas personas paskaidrojumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) stāvokli.

Ja Uzņēmumu reģistrs 30 dienu laikā nesaņem pieprasīto paskaidrojumu vai saņem paskaidrojumu, kas minētās ziņas apstiprina, vai ja šo paskaidrojumu Uzņēmumu reģistra valsts notārs atzīst par nepamatotu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidēšanu, bet attiecībā uz statūtsabiedrībām - ieceļ arī likvidatorus.

Ja bezpeļņas organizācija pārkāpj statūtus vai iegūst peļņu, Uzņēmumu reģistrs pēc Valsts ieņēmumu dienesta motivēta iesnieguma pārreģistrē to par uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību.

Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītās ziņas, ja tās nav jau publicētas uz citu likumu pamata, ne vēlāk kā 7 dienu laikā no šā panta otrajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas dienas jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Visus reģistrējamos grozījumus uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) piesaka Uzņēmumu reģistrā 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Grozījumi ir spēkā  pret trešajām personām ar brīdi, kad tie reģistrēti Uzņēmumu reģistrā.

Ja Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītās ziņas ir publicētas, tās var izmantot kā oficiālus avotus.

Darījumu attiecībās ar uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), tā filiāli vai pārstāvniecību noteicošais ir publikācija un ieraksts, ko par attiecīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), tā filiāli vai pārstāvniecību izdarījis Uzņēmumu reģistra valsts notārs.

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), tā filiāļu un pārstāvniecību dokumentu norakstiem, citu likumdošanā paredzēto darbību izpildi un informācijas izsniegšanu ņemama valsts nodeva.

Uzņēmumu reģistra darbību finansē no valsts pamatbudžeta, kā arī no ienākumiem, kas gūti par maksas pakalpojumiem un tiek ieskaitīti Tieslietu ministrijas pamatbudžeta kontā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 8.pantā:

izslēgt sesto un septīto daļu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar piecpadsmito daļu šādā redakcijā:

“Ja Uzņēmumu reģistrs ceļ tiesā prasību par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) atzīšanu par neesošu, likvidāciju vai tā darbības izbeigšanu, tas ir atbrīvots no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Izteikt 8.panta piecpadsmito daļu šādā redakcijā:

“Ja Uzņēmumu reģistrs ceļ tiesā prasību par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai kapitālsabiedrības atzīšanu par neesošu, likvidāciju vai darbības izbeigšanu vai prasību par maksātnespējīgu atzītas personas labā, tas ir atbrīvots no visu tiesas izdevumu samaksas.”

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 8.panta piecpadsmito daļu (otrā lasījuma redakcijā) un izteikt to kā 22.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji

(sk.

8.priekšlik)

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izslēgt 8.panta sesto un septīto daļu.

10.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Par Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumiem un rīcību var iesniegt sūdzību Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram. Par Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu un rīcību var iesniegt sūdzību tiesā.

5. Izslēgt 10., 11. un 12.pantu.

     

7. Izslēgt 10., 11. un 12.pantu.

11.pants. Uzņēmumu reģistra amatpersonu prettiesiskās rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtība

Ja likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts, ka Uzņēmumu reģistra amatpersonu rīcība bijusi prettiesiska un šīs rīcības rezultātā uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), koncernam radušies zaudējumi, tie ir atlīdzināmi.

         

12.pants. Atbildība

Par reģistrējamo grozījumu vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanas nepieteikšanu reģistrācijai šajā likumā paredzētajā laikā, par nepareizu ziņu sniegšanu, dokumentu vai parakstu paraugu neiesniegšanu, kā arī par Uzņēmumu reģistra valsts notāra likumīgo rīkojumu neizpildīšanu reģistra valsts notārs ierosina vainīgo personu saukšanu pie likumā noteiktās atbildības.

Par šā likuma pārkāpumiem Uzņēmumu reģistra valsts notāri un citas amatpersonas atbild likumā noteiktajā kārtībā.

         

14.pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārliecinās par to, vai:

1) ievērota reģistrācijas piekritība;

2) iesniegti visi likumā paredzētie dokumenti;

3) iesniegtie dokumenti atbilst likuma prasībām;

4) iesniegtajos dokumentos ietvertie lēmumi, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti komercreģistrā vai grozījumi komercreģistram iesniegtajos dokumentos, atbilst likuma prasībām;

5) nav Uzņēmumu reģistrā reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst komersanta lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude.

Ja, pārbaudot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, šķēršļi nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu (15.pants).

Ja nav ievērota reģistrācijas piekritība, nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai iesniegtie dokumenti pēc formas neatbilst likuma prasībām, bet šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, vienlaikus norādot trūkumu novēršanai saprātīgu termiņu, kurš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva.

Pārbaudot Komerclikuma 28.pantā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu gadījumā, ja pieteiktā komersa nta firma sakrīt vai acīmredzami neatšķiras no citām komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā ierakstītām vai ierakstīšanai pieteiktām firmām.

Ja no iesniegtajiem dokumentiem secināms, ka pieņemtie lēmumi neatbilst likuma prasībām un šie trūkumi nav novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt komercreģistra ierakstu. Valsts nodeva šādos gadījumos netiek atmaksāta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izteikt 14.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“Pārbaudot Komerclikuma 28.pantā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tikai gadījumā, ja komersanta pieteiktā firma sakrīt ar komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu firmu.”

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Izteikt 14.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“Pārbaudot Komerclikuma 28.pantā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tikai gadījumā, kad komersanta pieteiktā firma sakrīt ar komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu firmu.”

 

7. Papildināt likumu pēc 18.panta ar piekto nodaļu un izteikt nodaļas nosaukumu šāda redakcijā:

“Piektā nodaļa

Nobeiguma noteikumi”.

     

9. Papildināt likumu pēc 18.panta ar piekto nodaļu un izteikt nodaļas nosaukumu šāda redakcijā:

“Piektā nodaļa

Nobeiguma noteikumi”.

19.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Par Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu var iesniegt sūdzību Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram.

Par Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu attiecībā uz ierakstiem komercreģistrā var iesniegt sūdzību tiesā.

8. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

19.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram attiecīgu iesniegumu. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā."

     

10. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram attiecīgu iesniegumu. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā."

 

9. Papildināt likumu ar 20. un 21.pantu šādā redakcijā:

20.pants. Uzņēmumu reģistra amatpersonu prettiesiskās rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtība

Ja likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts, ka Uzņēmumu reģistra amatpersonu rīcība bijusi prettiesiska un šīs rīcības rezultātā uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), komersantam vai koncernam radušies zaudējumi, tie ir atlīdzināmi.

 

5.

 

 

 

6.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 20.panta nosaukumu (otrā lasījuma redakcijā) šādā redakcijā:

“20.pants. Uzņēmumu reģistra amatpersonas atbildība”.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt 20.pantu ar jaunu pirmo daļu, pārnesot uz šo pantu 21.panta otro daļu.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

11. Papildināt likumu ar 20., 21.un 22.pantu šādā redakcijā:

“20.pants. Uzņēmumu reģistra amatpersonu atbildība

Par šā likuma pārkāpumiem Uzņēmumu reģistra valsts notāri un citas amatpersonas atbild likumā noteiktajā kārtībā.”

Ja likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts, ka Uzņēmumu reģistra amatpersonu rīcība bijusi prettiesiska un šīs rīcības rezultātā uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), komersantam vai koncernam radušies zaudējumi, tie ir atlīdzināmi.

 

21.pants. Atbildība

Par reģistrējamo grozījumu, kā arī uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komercsabiedrības darbības izbeigšanas nepieteikšanu reģistrācijai šajā likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, par nepareizu ziņu sniegšanu, dokumentu vai parakstu paraugu neiesniegšanu, kā arī par Uzņēmumu reģistra valsts notāra likumīgo rīkojumu neizpildīšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs ierosina vainīgo personu saukšanu pie likumā noteiktās atbildības.

Par šā likuma pārkāpumiem Uzņēmumu reģistra valsts notāri un citas amatpersonas atbild likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 21.panta otro daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

21.pants. Atbildība

Par reģistrējamo grozījumu, kā arī uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komercsabiedrības darbības izbeigšanas nepieteikšanu reģistrācijai šajā likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, par nepareizu ziņu sniegšanu, dokumentu vai parakstu paraugu neiesniegšanu, kā arī par Uzņēmumu reģistra valsts notāra likumīgo rīkojumu neizpildīšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs ierosina vainīgās personas saukt pie likumā noteiktās atbildības.

   

8.

Saeimas Juridiskais birojs

7. Papildināt likumu ar 22.pantu (pārnesta 8.panta piecpadsmitā daļa) šādā redakcijā:

“22.pants. Atbrīvojums no tiesas izdevumu samaksas

Uzņēmumu reģistrs ir atbrīvots no tiesas izdevumu samaksas, ja tas ceļ prasību par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komercsabiedrības likvidāciju, darbības izbeigšanu vai atzīšanu par neesošu, kā arī gadījumos, kad Uzņēmumu reģistrs ceļ prasību tādas personas interesēs, kas pasludināta par maksātnespējīgu.”

 

Atbalstīt

22.pants. Atbrīvojums no tiesas izdevumu samaksas

Uzņēmumu reģistrs ir atbrīvots no tiesas izdevumu samaksas, ja tas ceļ prasību par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komercsabiedrības likvidāciju, darbības izbeigšanu vai atzīšanu par neesošu, kā arī gadījumos, kad Uzņēmumu reģistrs ceļ prasību tādas personas interesēs, kas pasludināta par maksātnespējīgu.”

   

9.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumu ar 4.pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“4. Līdz Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās dienai šā likuma 19.pantā vārda “iesniegums” vietā tiek lietots vārds “sūdzība”.

 

Atbalstīt

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Līdz Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās dienai šā likuma 19.pantā vārda “iesniegumu” vietā tiek lietots vārds “sūdzību”.