Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 90.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Par elektroiekārtu, siltumapgādes iekārtu un gāzes apgādes iekārtu ekspluatācijas un drošības noteikumu pārkāpšanu objektos, kuri pakļauti Valsts energoinspekcijas kontrolei, –

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt divdesmit pieciem latiem."

2. Izteikt 95.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Par noteiktā energopatēriņa režīma neievērošanu, patērētāju pieslēgšanu pie elektriskā tīkla bez uzskaites aparātiem, neverificētu, bojātu vai pārveidotu enerģijas uzskaites aparātu uzstādīšanu vai patvaļīgu enerģijas uzskaites aparātu shēmas sagrozīšanu –

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt divdesmit pieciem latiem."

3. Izteikt 223.2 pantu šādā redakcijā:

"223.2 pants. Valsts energoinspekcija

Valsts energoinspekcija izskata šā kodeksa 90.panta otrajā daļā, 92.pantā, 95.panta otrajā daļā un 197.pantā (lietās par gadījumiem, kad zīmogu vai plombu uzlikusi Valsts energoinspekcijas amatpersona) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts energoinspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts energoinspekcijas direktors un viņa vietnieki – naudas sodu līdz simt divdesmit pieciem latiem;

2) Valsts energoinspekcijas nodaļu priekšnieki un vecākie inspektori – naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem;

3) Valsts energoinspekcijas inspektori – naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

 

 

 

Normatīvā akta projekta

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

anotācija

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

Valsts energoinspekcija ir izveidota ar Ministru kabineta 2000. gada 20. decembra rīkojumu Nr.634 “Par Valsts energoinspekcijas izveidošanu”. Valsts energoinspekcija ir Ekonomikas ministrijas pārraudzības iestāde.

Atbilstoši Enerģētikas likuma 82. pantam Valsts energoinspekcijas galvenie uzdevumi ir:

1. Uzraudzīt un kontrolēt objektu un enerģijas lietošanas iekārtu un ietaišu montāžas kvalitātes, drošības un ekspluatācijas pārbaužu atbilstošu un savlaicīgu veikšanu energoapgādes uzņēmumos;

2. Uzraudzīt un kontrolēt atbilstības novērtēšanas kārtību un apliecinājumu energoapgādes uzņēmumos;

3. Uzraudzīt un kontrolēt energoapgādes uzņēmumos saražotās, pārvadītās un uzglabātās enerģijas kvalitātes prasību izpildi un atbilstību.

Saskaņā ar Enerģētikas likuma 82. panta otro daļu Valsts energoinspekcijai ir tiesības savas kompetences ietvaros sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus un uzlikt administratīvos sodus.

Līdz ar Valsts energoinspekcijas izveidošanu ir nepieciešamas precizēt attiecīgos Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pantus.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Sakarā ar Valsts energoinspekcijas izveidošanu ir nepieciešams precizēt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 90. panta otro daļu; 95. panta otro daļu un 223.2 pantu, lai minētās normas sekmētu Enerģētikas likuma 82. pantā noteikto Valsts energoinspekcijas uzdevumu izpildi.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 90. panta otrās daļas pašreizējo redakciju, valsts energokontroles iestādēm, t.i. Valsts energoinspekcijai, ir tiesības veikt kontroli par elektroiekārtu ekspluatācijas drošības noteikumu ievērošanu. Ar šo normatīvo aktu Valsts energoinspekcijai tiks dotas tiesības veikt kontroli arī par siltumapgādes iekārtu un gāzes apgādes iekārtu drošības noteikumu ievērošanu.

Uzskatām, ka nepieciešams izdarīt grozījumus arī 95. panta otrajā daļā, palielinot noteikto naudas sodu par noteiktā energopatēriņa režīma neievērošanu, patērētāju pieslēgšanu bez uzskaites aparātiem vai patvaļīgu enerģijas uzskaites shēmas sagrozīšanu no pieciem latiem līdz simt divdesmit pieciem latiem, ņemot vērā iespējamās šādas rīcības radītās sekas.

Nepieciešams precizēt 223.2 panta redakciju, aizstājot vārdus “valsts energokontroles iestādes” ar vārdiem “Valsts energoinspekcija” (attiecīgā locījumā).

II. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi

un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Izdarot grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, tiek novērstas pretrunas starp Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa attiecīgajiem pantiem un Enerģētikas likumu. Līdz ar to uzņēmējdarbības vide energoapgādes uzņēmumu valsts tehniskās kontroles jomā tiek sakārtota.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību

budžetiem

tūkst. Ls

Rādītāji

 

Kārtē-jais gads

Trīs nākamie gadi

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Nav aprēķināmas.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Nav aprēķināmas.

3. Finansiālā ietekme

Nav aprēķināma.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti –

Likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabinetu noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbildības izvērtējuma tabula

1.tabula

Attiecīgie ES normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas

Tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Nav notikušas.

2. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

3. Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem

Nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Netiek radītas jaunas institūcijas, bet Valsts energoinspekcijas kompetences apjoms administratīvo sodu piemērošanā tiek saskaņots ar Enerģētikas likuma 82. pantā noteiktajiem Valsts energoinspekcijas uzdevumiem.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvā akta publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija Valsts energoinspekcijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Pārsūdzēt Valsts energoinspekcijas lēmumu tiesā.

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

 

 

20.01.2003. 08:35

758

D. Merirands

7013227, Dins.Merirands@em.gov.lv