Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu””

(reģ. nr. 127)

1.

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Otrajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

3.

Pr. nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kādā likumprojektu trešajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt likumā "Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā) un vārdu "pieteicējs" (attiecīgā locījumā) - ar vārdu "iesniedzējs" (attiecīgā locījumā).

 

2. Aizstāt visā likumā vārdu "pieteicējs" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniedzējs" (attiecīgā locījumā).

       

1.pants. Vārda vai uzvārda maiņas iemesli

Vārdu vai uzvārdu var mainīt, ja tam ir viens no šādiem svarīgiem iemesliem:

1) vārds vai uzvārds ir grūti izrunājams, nav labskanīgs vai tam ir nievājoša nozīme;

2) vārds vai uzvārds neatbilst pieteicēja tautībai;

3) pieteicējam ir dubults uzvārds;

4) pieteicējs vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam otra laulātā uzvārdu, ja tas nav izdarīts, reģistrējot laulību;

5) pieteicējs vēlas iegūt sava faktiskā audzinātāja uzvārdu;

6) pieteicējs vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību;

7) pieteicējs vēlas atgūt savu pirmslaulības uzvārdu, ja laulība atzīta par spēkā neesošu un ar tiesas spriedumu nav atjaunots pirmslaulības uzvārds;

8) pieteicējs vēlas iegūt savas dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;

9) cits iemesls, ja to par svarīgu atzīst Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt 1.pantu ar jaunu 8.1 punktu šādā redakcijā:

“8.1) pieteicējs vēlas savam dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 1.pantu ar jaunu 8.1punktu šādā redakcijā:

“8.1) pieteicējs vēlas savam dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu;”.

5.pants. Vārda vai uzvārda maiņas pieteikuma izskatīšana

(1) Dzimtsarakstu nodaļas pārzinis atbilstoši pieteicēja iesniegtajiem dokumentiem pieprasa no dzimtsarakstu iestādēm nepieciešamos reģistru norakstus un citus vārda vai uzvārda maiņai vajadzīgos dokumentus.

(2) Lai novērstu vārda vai uzvārda maiņas izmantošanu ļaunprātīgos nolūkos, dzimtsarakstu nodaļa vārda vai uzvārda maiņas dokumentus nosūta pārbaudei valsts policijas teritoriālajai pārvaldei (nodaļai), kas 30 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas dod atzinumu par pārbaudes rezultātiem.

(3) Pēc dokumentu pārbaudes dzimtsarakstu nodaļas pārzinis nosūta tos kopā ar savu atzinumu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.

(4) Vārda vai uzvārda maiņas pieteikuma izskatīšanas termiņš ir trīs mēneši.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 5.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Vārda vai uzvārda maiņas iesnieguma izskatīšanas termiņš ir trīs mēneši. Termiņu var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 5.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Vārda vai uzvārda maiņas iesnieguma izskatīšanas termiņš ir trīs mēneši. Termiņu var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

9.pants. Tautības ieraksta maiņas iemesli

1) Tautības ierakstu var mainīt, ja pieteicējs vēlas ierakstīt pasē vai citā personu apliecinošā dokumentā savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās un ja viņš var pierādīt savu piederību pie šīs radniecības.

(2) Tautības ierakstu uz šā likuma pamata var mainīt tikai vienu reizi.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Deputāts J.Sokolovskis

Aizstāt 9.panta pirmajā daļā vārdu “divu” ar vārdu “triju”.

 

 

 

Deputāts J.Sokolovskis

Izslēgt 9.panta otro daļu.

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

10.pants. Tautības ieraksta maiņas pieteikums

(1) Ja 16 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis vai persona, kura nav Latvijas Republikas vai citas valsts pilsonis, bet kurai ir Iedzīvotāju reģistra piešķirts personas kods un pastāvīga dzīvesvieta Latvijā, vēlas mainīt tautības ierakstu, šis pilsonis vai persona iesniedz dzimtsarakstu nodaļai pēc dzīvesvietas pieteikumu, norādot tajā tautības ieraksta maiņas iemeslu.

(2) Nepilngadīgie vecumā no 16 līdz 18 gadiem tautības ieraksta maiņas pieteikumu drīkst iesniegt ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu. Ja vecāki laulību šķīruši, piekrišanu tautības ieraksta maiņai dod tas no vecākiem, pie kura bērns dzīvo. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla piekrišanu nedod, jautājumu izlemj bāriņtiesa.

(3) Ja persona ar tiesas spriedumu atzīta par rīcības nespējīgu, tās vietā ar bāriņtiesas piekrišanu pieteikumu iesniedz aizgādnis.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Deputāts J.Sokolovskis

Izslēgt 10.panta pirmajā daļā vārdus “norādot tajā tautības ieraksta maiņas iemeslu”.

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

11.pants. Tautības ieraksta maiņas pieteikumam pievienojamie dokumenti

(1) Tautības ieraksta maiņas pieteikumam jāpievieno:

1) pieteicēja dzimšanas apliecība;

2) tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai tās noraksts, kas pierāda pieteicēja radniecību ar tiešiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kas apstiprina pieteicēja radinieku tautību;

3) laulības apliecība vai tās noraksts, ja pieteicējs ir laulībā;

4) nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības, ja pieteicējam ir nepilngadīgi bērni;

5) izraksts no pieteicēja pases vai cita personu apliecinoša dokumenta ar Iedzīvotāju reģistra piešķirto personas kodu;

6) vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida piekrišana tautības ieraksta maiņai, ja pieteicējs ir nepilngadīgs vai ar tiesas spriedumu atzīts par rīcības nespējīgu;

7) Izslēgts ar 23.05.96. likumu.

(2) Ja pieteicējs vēlas, lai pasē vai citos personu apliecinošos dokumentos tiktu ierakstīta tautība "latvietis", tautības ieraksta maiņas pieteikumam jāpievieno izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina pieteicēja augstāko (trešo) valsts valodas prasmes pakāpi, bet gadījumos, kad pieteicējs ir 1.grupas invalīds, kuram invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāks par 75 gadiem, - izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina viņa vidējo (otro) valsts valodas prasmes pakāpi.

(3) Ja pieteicējs vēlas, lai pasē vai citos personu apliecinošos dokumentos tiktu ierakstīta tautība "lībietis (līvs)", un ar šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem dokumentiem to nav iespējams pierādīt, tautības ieraksta maiņas pieteikumam pievienojams Ministru kabineta noteiktas lībiešu (līvu) organizācijas atzinums par viņa etnisko izcelsmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts J.Sokolovskis

Izslēgt 11.panta otro daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

12.pants.Tautības ieraksta maiņas pieteikuma izskatīšana

(1) Pēc pieteikuma dokumentu pārbaudes dzimtsarakstu nodaļas pārzinis nosūta tos kopā ar savu atzinumu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.

(2) Tautības ieraksta maiņas pieteikuma izskatīšanas termiņš ir viens mēnesis.

 

 

 

4. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tautības ieraksta maiņas iesniegumu izskata un attiecīgo lēmumu pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

     

 

 

 

4. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tautības ieraksta maiņas iesniegumu izskata un attiecīgo lēmumu pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

 

6.

 

7.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt normu par grozījuma likuma spēkā stāšanos.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Grozījumi visā likumā par vārda “pieteikums” aizstāšanu ar vārdu “iesniegums” un vārda “pieteicējs” ar vārdu “iesniedzējs”, 5.panta ceturtajā daļā (par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā) un 12.panta otrajā daļā (par tautības ieraksta maiņas iesnieguma izskatīšanu Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā) stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvā procesa likumu.””

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Grozījumi visā likumā par vārda “pieteikums” aizstāšanu ar vārdu “iesniegums” un vārda “pieteicējs” - ar vārdu “iesniedzējs”, 5.panta ceturtajā daļā (par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā) un 12.panta otrajā daļā (par tautības ieraksta maiņas iesnieguma izskatīšanu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā) stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvā procesa likumu.””