Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par aizsardzību pret subsidēto importu “ trešajam lasījumam (reģ. nr126)

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

(dok.nr.527)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi likumā “Par aizsardzību pret subsidēto importu”

     

Grozījumi likumā “Par aizsardzību pret subsidēto importu”

 

Izdarīt likumā "Par aizsardzību pret subsidēto importu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 12..nr.; 2001, 3. nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par aizsardzību pret subsidēto importu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 12..nr.; 2001, 3. nr.) šādus grozījumus:

18.pants. Ieinteresēto pušu uzklausīšana

(1) Ieinteresētā puse pārbaudes gaitā var pieprasīt individuālu uzklausīšanu vai tādu uzklausīšanu, kurā piedalās arī citas ieinteresētās puses, ja tā publiskajā paziņojumā par pārbaudes sākšanu noteiktajā laikposmā iesniegusi rakstveida pieprasījumu, pamatojot pārbaudes rezultāta iespējamo ietekmi uz attiecīgās personas interesēm un šādas uzklausīšanas nepieciešamību.

.

       

(2) Nevienai no ieinteresētajām pusēm nav pienākuma piedalīties uzklausīšanas procesā, un atsacīšanās piedalīties tajā nevar kaitēt ieinteresētajai pusei.

         

(3) Informācija, kas sniegta saskaņā ar šo pantu, tiek ņemta vērā tikai tad, ja ieinteresētās puses to iesniedz arī rakstveidā.

1. Izslēgt 18. panta trešo daļu.

     

1. Izslēgt 18. panta trešo daļu.

21.pants. Informācijas pieejamība ieinteresētajām pusēm

(1) Ieinteresētās puses, kuras ir pieteikušas dalību pārbaudē saskaņā ar šā likuma 24.panta otro daļu, iesniedzot pamatotu rakstveida pieprasījumu, var iepazīties ar visu pārbaudē izmantojamo informāciju, izņemot ierobežotas pieejamības informāciju.

2. Izteikt 21.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ieinteresētās puses, kuras ir pieteikušas dalību pārbaudē saskaņā ar šā likuma 24.panta otro daļu, var iepazīties ar visu pārbaudē izmantojamo informāciju. Ar ierobežotas pieejamības informāciju var iepazīties Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā."

   

Redakcionāli precizēts.

2. Izteikt 21.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ieinteresētās puses, kuras ir pieteikušās piedalīties pārbaudē saskaņā ar šā likuma 24.panta otro daļu, var iepazīties ar visu pārbaudē izmantojamo informāciju. Ar ierobežotas pieejamības informāciju var iepazīties Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā."

 

Likums stājas spēkā 2003. gada 1. jūlijā.

1

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izslēgt normu par likuma spēkā stāšanos .