Projekts

Projekts

 

Par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā

 lietošanā piešķirtajās meža zemēs

 

1.pants

(1) Fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā un zemes robežas likumā noteiktajā kārtībā ierādītas dabā, ir tiesības:

1) cirst kokus uz robežstigām;

2) cirst kaitēkļu vai slimību bojātos kokus, ja to atstāšana apdraud konkrēto mežaudzi vai līdzās esošās mežaudzes;

3) cirst sausos un vēja gāztos kokus.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās tiesības izmantojamas, ja tās neierobežo speciālie normatīvie akti par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (nacionālie parki, dabas rezervāti u.tml.).

 

2.pants

Šā likuma 1.pantā minētās tiesības var izmantot tikai pēc apliecinājuma saņemšanas. Apliecinājumu izsniedz Valsts meža dienests vai citas institūcijas Meža likuma 39.pantā noteiktajā kārtībā.

 

 Likums ir spēkā līdz 2006.gada 1.janvārim.

 

Likumprojekta “Par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Zemes reforma lauku apvidos nav pabeigta atbilstoši likumam “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”.

Likums “Par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs” bija spēkā līdz 2003.gada 1.janvārim.

Tā kā zemes reforma lauku apvidos nav pabeigta, nepieciešams pagarināt likuma “Par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs” normu spēkā esamības termiņu līdz 2006.gada 1.janvārim.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvais akts paredz pagarināt likuma normu spēkā esamības termiņu līdz 2006.gada 1.janvārim.

3. Cita informācija

-

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

-

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

3. Finansiālā ietekme

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

6. Cita informācija

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus normatīvie akti nav nepieciešami

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

-

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

-

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

-

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

-

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav nepieciešami

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav nepieciešamas

5. Cita informācija

Projekts izskatīts un akceptēts Valsts meža dienestā.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildi nodrošinās pašreizējās institūcijas, jaunas institūcijas netiek veidotas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) un citi masu saziņas līdzekļi un sistēmas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Persona savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1. 15:35

A.Ķurbe

7027554,Astrida.Kurbe@zm.gov.lv